Finans Nyhet

Domarbrist i Sverige

Publicerad

Det är svårt att locka domare till landets mindre städer. Nästa vecka presenteras en undersökning för hur fler domare ska välja landsorten framför storstan.

Bara de senaste två månaderna har Domarnämnden utlyst nära trettio domaranställningar över hela landet.

– Det är hela generationsväxlingen av fyrtiotalisterna som vi ser, säger Dan Töllborn, enhetschef vid Domstolsverket i Jönköping.

– Det har varit ett högt tryck de senaste två åren. Sett ur ett tioårsperspektiv har antalet tingsrätter halverats. I de nya organisationerna som därmed uppstått så behövs det också tillsättas nya domare, fortsätter han.

Annons

Återväxten av nya domare är god men det är svårt att locka domare till anställningar utanför storstadsregionerna.

– Kompetensförsörjning utanför storstädsregionerna är ett problem för alla branscher. Här är Domstolsverket inget undantag. Man stannar hellre kvar i större städer eller där man har utbildat sig, berättar Töllborn.

Under senare år har man försökt att locka jurister till domaranställningar från andra yrkesgrupper av jurister, och det har fått till följd att åklagare och advokater bytt yrke.

Annons

I ett försök till att locka fler domare till landsbygden har Lars Olsson, som numera är på Justitiedepartementet samt Thomas Rolén, Kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm, undersökt saken närmare i utredningen Projekt om rekrytering av ordinarie domare.

I projektbeskrivningen lyfter de fram att problemet med att få sökande till domaranställningar inte enbart begränsar sig till ett fåtal orter utan gäller hela landet med undantag för ett par av storstadsområdena. Det har även varit svårt att tillsätta vissa domaranställningar i Stockholmsområdet.

Projektets syfte är att undersöka varför jurister – både med och utan särskild domarutbildning – som skulle kunna vara aktuella för anställning som ordinarie domare, avhåller sig från eller tvekar inför att söka sådana anställningar samt komma med förslag till vad som kan göras för att öka benägenheten att söka domaranställningar i hela landet.

Annons

En viktig del av uppdraget är att undersöka vilka faktorer som spelar roll när personer med domarutbildning, eller som genomgår sådan utbildning, ändå söker andra anställningar och vad som skulle kunna göras för att de ska lockas tillbaka.

I projektbeskrivningen står det: ”Sveriges domstolar befinner sig fortfarande i en generationsväxling som kommer att vara märkbar även de kommande åren med ett fortsatt stort behov av nyrekryteringar, inte minst ordinarie domaranställningar. När det gäller att locka jurister till dessa anställningar är läget som redogjorts för i det föregående inte tillfredsställande.

Detta, trots att undersökningar såsom Juristbarometern 2009 visar att Sveriges Domstolar anses vara den arbetsplats där juristerna helst vill arbeta på näst efter Justitiedepartementet. Men detta avspeglar inte söktrycket till ordinarie domaranställningar vilket kan bero på att undersökningen främst vänder sig till unga jurister och studenter. ”

Undersökningen, gjord på uppdrag av Domstolsverket, påbörjades i maj 2010. Resultaten ska presenteras nästa vecka.

Annons