Revision

Deloitte stäms på 25 miljoner kronor

Sverigechefen för ett danskt bolag i byggbranschen lyckades obemärkt förskingra miljoner kronor under flera års tid. Deloitte och en av dess revisorer stäms nu på skadestånd om drygt 25 miljoner kronor jämte ränta på grund av oaktsam revision.

Uppdaterad 2019-07-10
Publicerad 2019-07-10

Deloitte och en av revisionsbyråns revisorer stäms solidariskt på ett skadestånd om 25,4 miljoner kronor jämte ränta från och med den 24 mars 2018. Bolaget som ligger bakom stämningsansökan yrkar även att revisionsbyrån och revisorn ska stå för rättegångskostnaderna i målet.

Det är ett danskt familjeägt företag och dess svenska dotterbolag som står bakom stämningsansökan. Verksamheten består av tillverkning och installation av avancerade byggelement. Bolagen har anlitat advokat Björn Goldman och MAQS Advokatbyrå.

Bolaget, genom ombudet Björn Goldman, beskriver hur det svenska dotterbolaget under tio års tid haft en fungerande verksamhet och en god lönsamhet. Under 2000-talet anställdes en vd som hade ett högt förtroendekapital hos bolags- och koncernledningen. Det svenska bolaget bedrevs i huvudsak som en självständig verksamhet under de aktuella åren men koncernledningen fick rapporter regelbundet.

Revisorn har tillsammans med kollegor från Deloitte, reviderat tre årsbokslut för två dotterbolag i Sverige, som i dag fusionerats till ett bolag. Bedrägerierna i de svenska dotterbolagen kom dock fram genom visselblåsare so m meddelade koncernledningen om oegentligheterna i februari 2017. 

Enligt stämningsansökan fanns det ingen anledning att ägna de svenska bolagen någon särskild uppmärksamhet då revisorn löpande godkände bolagens redovisningar utan anmärkning.

Vid en utredning av revisions- och konsultföretaget EY, klar i augusti 2017, framgick att dotterbolagen utsatts för systematiska bedrägerier på 3,5 miljoner kronor begångna av vd:n. Beloppet höjdes till över 5 miljoner kronor i en efterföljande analys från ASL, ett bolag som tillhandahåller förlustjustering, forensisk redovisning och andra krav relaterade till tjänster inom försäkringssektorn. 

Det drabbade bolaget menar att revisorn borde ha upptäckt dessa missförhållanden i vart fall i samband med revisionsarbetet för årsbokslutet 2013/14 och allra senast i samband med avgivandet av revisionsberättelsen för det aktuella året. 

Startpunkten för skadan beräknas därför från och med den 25 september 2014, det vill säga den dag då revisorn undertecknade revisionsberättelsen för årsredovisningen 2013/14. 

Hade koncernledningen och dotterbolaget då fått upplysning från revisorn om att det förelåg oegentligheter hade dotterbolaget redan vid detta tillfälle agerat för att förhindra den utveckling som sedan skedde. Bedrägerierna ska ha pågått 2012-2017.

Bolaget skriver att Deloitte-revisorn ”genom överträdelse av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt god revisionssed löpande och i vart fall vid avgivande av revisionsberättelse för vart och ett av de i målet relevanta räkenskapsåren förfarit vårdslöst, alternativt grovt vårdslöst, vid fullgörandet av sitt uppdrag som revisor”. 

Vd:n har bland annat manipulerat bokföringen genom att systematiskt öka kostnaderna på produkter i arbete. Det har lett till att produkterna fått ett väsentligt högre inventerat värde än det verkliga. Dessutom har en marginal utan förklaring lagts till det inventerade värdet. Det har medfört att produkter i arbete tagits upp till ett högre värde i balansräkningen än det faktiska värdet, vilket i sin tur har lett till att bolaget visat ett högre resultat än det faktiska. 

”Ökningen av kostnader på produkter i arbete har skett utan förklaring och varit så omfattande till belopp att förfarandet borde ha upptäckts vid en noggrann och kritisk granskning av revisorn”, framgår det av stämningsansökan. 

Det kommer också fram att vd:n i samband med revisionen har försett revisorn med listor över de produkter som funnits i arbete i det svenska dotterbolaget per bokslutsdatum den 30 juni respektive år. De elva största projekten var tillsammans övervärderade med drygt 1,9 miljoner kronor, enligt stämningsansökan. 

”En så grundläggande revisionsåtgärd som en korrekt genomförd stickprovsgranskning hade lett till uppföljande granskning och den omfattande manipulationen hade uppdagats”, skriver Björn Goldman och pekar på att revisorn har ”förfarit vårdslöst vid utförande av revisionsuppdraget”.

Bolaget som nu stämmer Deloitte skriver att revisorn aldrig genomfört någon riskanalys i samband med revisionen av bolagen trots att koncernrevisorn tydliggjort att "värdering av varulager" var identifierat som ett generellt kritiskt revisionsområde. 

Enligt företaget borde en kritisk granskning från revisorn ha lett till frågor och krav på förklaringar från vd och projektansvariga. Revisorn har istället regelmässigt förlitat sig på sammanställningar från vd:n. Bolaget menar därmed att revisorn har brustit i sin granskning och agerat oaktsamt. 

Samtidigt lämnar bolaget in ett editionsföreläggade för att få ut dokumentation från revisionsbyrån från den aktuella revisionstiden. Deloitte har vägrat lämnat ut detta till bolaget.

Bolaget skriver att man ”har uttryckt förvåning över” revisorn och Deloittes vägran att utge dokumentationen, ”i synnerhet då” dessa bestrider vårdslöshet. 

Deloitte har ännu inte lämnat in ett svaromål till tingsrätten men det framgår av stämningsansökan att revisionsbyrån och revisorn anlitat advokat Niclas Widjeskog på Linklaters Advokatbyrå.

Realtid söker advokat Niclas Widjeskog för en kommentar.

Platsannonser