Finans Nyhet

Deloitte justerar fordran mot Allra

Taggar i artikeln

Allra Deloitte
Publicerad
Uppdaterad

Deloitte har justerat det yrkade beloppet mot Allra till dryga 1,2 miljoner kronor och besvarar en del frågor.

Sara Johansson

Deloitte har i ett yttrande till Stockholms tingsrätt svarat på frågor som Allra ställt till revisionsbolaget. Samtidigt justerar Deloitte, med hjälp av ombuden från Baker McKenzie, det yrkade beloppet till 1.223.625 kronor inklusive moms från 978.900 kronor. Förklaringen är att betalning från Allra ska inkludera moms, enligt de inkomna handlingarna.

Utöver justeringen av fordran svarar revisionsbolaget på en del av de frågor som Allra ställt. Revisionsbolaget uppger dock att man inte avser att svara på samtliga frågor.

”Deloitte avser inte att skriva om eller upprepa vad som redan anförts, enkom av den anledningen att Allra efter dess ombud inte vill ta till sig vad som redan framgår av Deloittes inlagor”

Annons

Bland frågorna som revisionsbolaget dock besvarade fanns: Gör Deloitte gällande att bolaget först den 30 eller 31 januari 2017 fick kännedom om att ”betydande vinster genererats i Allra Dubai (…) från (…) derivataffärer som genomförts med Allras fonder (…)? Samt om revvisionsbolaget inte känt till denna information vid tiden för ingåendet av uppdraget den 26 september 2016?

”Vid tidpunkten för upprättandet av uppdragsbrevet den 26 september hade Deloitte ännu inte genomfört bokslutsgranskning avseende räkenskapsåret 2016. Merparten av de sju derivataffärer som genomförts med Allras fonder under 2016 hade vid tidpunkten ännu inte ens genomförts”, skriver Deloitte och menar att man alltså inte kände till att ”mycket betydande vinster genererats i Allra Dubai genom sju derivataffärer som genomförts med Allras fonder under 2016 och att hela intjäningen i det bolaget avseende 2016 härrörde från dessa derivataffärer samt vidare att Allra Dubai inte hade haft några intäkter från externa kunder under 2016.

Vidare åberopar Deloitte vittnesförhör med med Deloitte-revisorerna Jan Palmqvist och Malin Lüning angående deras iakttagelser under revisionen av Allra åren 2015 och 2016. Men även om vilka insatser och arbete det föranledde och vilka kontakter med Allra som förekom, ”att befogade ifrågasättanden har uppmärksammats i revvisionen 2016 och att nedlagt arbete varit motiverat”.

Annons

Deloitte åberopar även vittnesförför med Karin Moberg, tidigare ordförande i Allras revisionsutskott och dåvarande styrelseledamot i Allra om exempelvis vad hon uppfattade av den utökade granskningen som revisorerna genomförde tidigt 2017 och de frågor som granskningen avsåg för att styrka den utökade granskningen som motiverad och som förankrad hos henne, uppger Deloitte.

För drygt en månad sedan hölls en muntlig förhandling i domstolen där förlikningsförhandlingar under ordförandens ledning hölls. Däremot konstaterades det att parterna inte var redo för att träffa en överenskommelse.

Huvudförhandling i målet har satts ut till tre dagar, den 28 november, den 5 december samt den 12 december 2018.

Annons

Tvisten

Deloitte yrkar att Allra ska betala 1.223.625 kronor inklusive moms. Allra bestrider detta och har i en genstämning yrkat att Deloitte ska återbetala 210.375 kronor jämte ränta från den dagen för delgivning av genstämningen.

Parterna i målet strider bland annat om huruvida Deloitte har utfört arbete i enlighet med uppdraget och om Deloitte informerat Allra om att, och med hur mycket, dess arvodesbeskattning skulle komma att överskridas. Allra menar även att Deloittes revisionsarbete har varit onyttigt för Allra och att skäligt arvode därmed är noll kronor. Allra hänvisar till att Deloitte inte har redovisat uppdraget eller lämnat information till Allra och dess tillträdande revisorer, från Mazars, som gjort att Deloittes arbete kunnat komma till nytta. Allra menar att Mazars därför har blivit tvugna att göra om hela revisionsarbetet för 2016 från grunden.

Annons