Viktor Lindroth, Angelica Berg och Isabelle Hammarström på PWC skriver idag om hållbara investeringar på Realtids debattsida.
Viktor Lindroth, Angelica Berg och Isabelle Hammarström på PWC skriver idag om hållbara investeringar på Realtids debattsida.
Hållbarhet

Riskfyllt att ignorera EU:s nya reglering om hållbara investeringar

EU:s kommande lagförslag för hållbara investeringar ställer nya krav på finansbranschen. Tre hållbarhetsexperter från  PWC uppmanar näringslivet och politikerna att snarast börja samarbeta. Annars finns risk för att onödiga förbud införs.

Uppdaterad 2019-05-22
Publicerad 2019-05-22

EU-parlamentet röstade nyligen igenom ett lagförslag som underlättar hållbara investeringar genom att skapa en enhetlig och standardiserad taxonomi för vad som anses vara en hållbar verksamhet. Taxonomin är en del av ett större åtgärdspaket med flera lagstiftningsförslag och andra åtgärder för finansiering av hållbar tillväxt, som bland annat syftar till att styra om kapital till mer hållbara investeringar. I medier har det beslutade förslaget framställts som en “light-version”, en tandlös tiger utan någon större påverkan på näringslivet. Det är en misstolkning och risken finns att många bolag och investerare nu tar för lätt på den nya regleringen.

Beslutet innebär att det ursprungliga förslaget  röstades igenom med vissa kompletteringar och förtydliganden. En utvidgning av taxonomin till att även omfatta en definition av vad som kan anses vara en icke-hållbar verksamhet röstades dock ned, men kommissionen ska utvärdera lagstiftningen och återuppta frågan senast år 2021.

Taxonomin innebär att en ekonomisk verksamhet för att anses ses som hållbar dels måste bidra väsentligt till ett eller flera av hållbarhetsmålen samtidigt som den inte avsevärt skadar något av de övriga målen. Därtill måste de följa internationella konventioner avseende arbetsrätt och mänskliga rättigheter (enligt ILO, OECD, FN). Finansmarknadsaktörer ska offentliggöra information om i vilken utsträckning de produkter som de erbjuder uppfyller villkoren i taxonomin vilket möjliggör för investerare att avgöra graden av hållbarhet.

I taxonomin fastställs att nationella myndigheter ska ansvara för tillsynen, vilket i Sveriges fall innebär att Finansinspektionen blir ansvarig tillsynsmyndighet. Tidigare initiativ och regleringar inom hållbarhet har antingen varit rekommendationer eller av formen “följ eller förklara”. Att Finansinspektionen nu blir tillsynsmyndighet är i sig intressant. En tänkbar utveckling kan vara att kraven på kvalité i hållbarhetsdata samt metoder för att beräkna hållbarhetspåverkan enligt EU-direktivet kommer att stärkas avsevärt. Detta eftersom det då kommer vara avgörande för att bedöma utveckling av hållbarhetsprestanda över tid i hållbara investeringar. Aktörer som inte uppfyller förordningen kan förbjudas att marknadsföra, distribuera och sälja de finansiella produkter som omfattas av kraven.

Eftersom det beslutade förslaget har tolkats som försvagat eller tandlöst finns risk att många marknadsaktörer inte på allvar utvärderar hur kraven påverkar eller kan komma att påverka deras verksamhet. Då Sverige är känt för ett starkt hållbarhetsarbete kan det finnas ett strategisk värde i att ta en position inom hållbarhet för svenska bolag gentemot resten av EU. Det kan även spekuleras i värdet av att snabbt ha en översikt över hållbarhetsprestandan i sin existerande portfölj för att lägga rätt investeringsstrategi, då investeringar med sämre hållbarhetsprestanda snabbt kan minska i värde. Likväl kan investeringar med stark hållbarhetspotential, tack vare ökad efterfrågan prestera väl i förhållande till andra tillgångar, då dessa kan fungera som hållbarhetshöjande tillskott  i fond- och aktieportföljer.

EU:s arbete med reglering för finansiering av hållbar tillväxt har skett i ett ovanligt högt tempo och aktörer som inte redan nu börjar arbeta med kartläggning, utvärdering och anpassning till regelverken riskerar att halka efter, inte kunna ta vara på affärsmöjligheter eller vara tillgängliga för kapital.

Några av de viktigaste utmaningarna att nu ta tag i är:

• Säkerställande av tillgång till, och struktur på, relevant data.

• Inkluderande av hållbarhet i den övergripande riskstyrningen.

• Uppdatering av extern information rörande hållbarhetsarbete inklusive policys och riktlinjer.

• Kartläggning av åtgärder som måste vidtas för att säkerställa regelefterlevnad.

• Säkerställande av samarbete mellan funktioner för riskhantering, compliance, hållbarhet och kommunikation för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig implementering.

För att undvika problem med förbud och visa att frågan tas på allvar behöver både politiker och näringsliv ta ansvar och arbeta tillsammans för att på så sätt få svenska företag att agera. Inte imorgon – inte i höst – utan nu.


Viktor Lindroth, Partner, PWC Financial Services med fokus på regelverk.

Isabelle Hammarström, Hållbarhetsrevisor och rådgivare, PWC.

Angelica Berg, Rådgivare inom Hållbarhet, PWC.

 

 

Platsannonser

Logga in