Saori Dubourg och Mark Meier.
Debatt

Cirkulär upphandling – en nödvändig hävstång för att driva på en cirkulär ekonomi i EU

Det finns givetvis många utmaningar som behöver hanteras av och inom EU, men bara en som faktiskt är avgörande för framtiden – miljö- och klimatutmaningen. Det skriver BASF:s Saori Dubourg och Mark Meier.

Publicerad 2021-11-15

I dag vill vi uppmärksamma offentlig upphandling som en hävstång mot att driva en cirkulär ekonomi. Offentlig upphandling är ett område där myndigheter har stor möjlighet att påverka och förändra, samtidigt som det kan ha betydande positiv inverkan på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, vilket är en nödvändighet för att nå målsättningarna i EU:s gröna giv.

Offentliga upphandlingar i Sverige omsätter över 70 miljarder euro varje år, samma siffra för EU:s offentliga marknad är 2 000 miljarder euro – 14 procent av EU:s totala BNP. Men hälften av alla upphandlingar använder fortfarande lägsta pris som krav på de produkter och tjänster som upphandlas utan att inkludera hållbarhet och cirkularitet.

För fyra år sedan släppte Europeiska kommissionen broschyren Public Procurement for a Circular Economy med vägledning för att integrera principer för cirkulär ekonomi i offentlig upphandling. Och en ny rapport från Nordiska ministerrådet visar att hållbara upphandlingar kan vara ett högst effektivt verktyg för att uppnå de globala målen.

Sveriges regering presenterade nyligen en budgetsatsning som inkluderar ökat stöd till att använda offentliga inköp för att styra mot miljö- och klimatmål, bland annat genom att stimulera ledningarna i upphandlande organisationer till att upphandla mer cirkulärt. Liknande satsningar behövs även på EU-nivå, tillsammans med nya standarder och regelverk gällande hållbarhet och cirkularitet i offentliga upphandlingar.

Genom att inkludera hållbarhet och cirkularitet som nödvändiga faktorer vid upphandlingar, och samtidigt ställa krav på hållbara produktalternativ, kommer marknaden i större utsträckning kunna erbjuda produkter baserade på förnybara och cirkulära råvaror. I Sverige har Upphandlingsmyndigheten infört nya kriterier för att ställa krav på cirkulära förpackningslösningar, liknande kriterier borde även kunna genomföras på EU-nivå.

Upphandling i näringslivet

Fokus på hållbarhet i upphandlingar behövs också mellan aktörerna i industrierna, så att även näringslivet är med i omställningen. Det finns redan flera exempel på initiativ där företag går samman för att öka kraven på hållbarhet och cirkularitet hos leverantörer och partners.

Together for Sustainability (TfS) är ett initiativ skapat av sex av kemiindustrins största aktörer med syfte att tillsammans skapa en global hållbarhetspraxis för leveranskedjorna i kemiindustrin. TfS har idag cirka 30 medlemsföretag, varav BASF är ett, som delar granskningar och bedömningar av kemiföretag och leverantörer. De leverantörer som inte lever upp till hållbarhetskraven får hjälp av medlemsföretagen att utveckla nödvändiga rutiner och processer.

För att nå de uppsatta målsättningarna inom EU:s gröna giv är det nödvändigt att skapa en cirkulär ekonomi, och det kan bara göras genom att såväl politiken och offentlig sektor som industrin och Europas befolkning samarbetar. Men det behöver drivas på av politiken i form av nya incitament, standarder och regelverk samt innovationsstöd, utöver att äga visionen om en cirkulär ekonomi i EU, och där kan cirkulära upphandlingar fungera som en hävstång.

Saori Dubourg
Medlem i BASF:s Board of Executive Directors, ansvarig för flera av BASF: s globala verksamheter samt BASF Corporate Sustainability Board. Hon är även en av medlemmarna i det tyska rådet för hållbar utveckling, som rådgör den tyska regeringen om genomförandet av landets hållbarhetsstrategi.

Mark Meier
Vd för BASF Nordic/Baltic är ansvarig för verksamheten i de skandinaviska och baltiska länderna sedan 2016. Mark Meier har varit verksam i BASF i över 20 år i olika roller. Mark Meier är ledamot i flera styrelser, däribland svenska IKEM och kemikommittén vid danska industriförbundet.

 

Platsannonser

Logga in