Rutger Arnhult, Castellum. Foto: TT
Foto: TT
Fastigheter

Castellum: Ledamöter hotar hoppa av om Arnhult väljs som ordförande

En minoritet i Castellums i valberedening presenterar nu sitt förslag till styrelse. Tre styrelseledamöter hotar att hoppa av om Rutger Arnhult väljs till ordförande.

Uppdaterad 2021-01-27
Publicerad 2021-01-27

Castellum har erhållit följande förslag rörande styrelse­samman­sättning inför årsstämman 2021 från Stichting Pensioenfonds ABP, den näst största aktieägaren i Castellum, samt två leda­möter i valbered­ningen, Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum.

Val av styrelseledamöter sker på årsstämman den 25 mars 2021.

– Syftet med detta förslag är att säkerställa att Castellum har en kompetent och erfaren styrelse, som är oberoende av Castellums konkurrenter och som kan företräda samtliga aktieägare i bolaget, under ledning av en styrelseordförande som inte har några intressekonflikter anför förslagsställarna, skriver Castellums Arnhult-motståndare.

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Per Berggren. Charlotte Strömberg har avböjt omval. 

– Den befintliga styrelsen i Castellum är mycket välfungerande. De föreslagna styrelseleda­möterna besitter, var för sig och tillsammans, bred kompetens och erfarenhet som är högst relevant för Castellums verksamhet. Vidare representerar den föreslagna styrelsesamman­sättningen både mång­sidighet och mångfald, innefattande en jämn könsfördelning. 

– Per Berggren kommer vara en utmärkt styrelseordförande i Castellum. Han har en djup förståelse för fastighetsmarknaden och är inte engagerad i bolag som konkurrerar med Castellum. Per Berggren har omfattande kunskap om Castellum, är högt aktad av de befintliga styrelse­ledamöterna, står för kontinuitet och kan oberoende företräda samtliga aktieägare i Castellum.

Som framgick av Castellums pressmeddelande den 29 december 2020, stödjer inte valbered­nings­ledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg valberedningens förslag att nomi­nera Rutger Arnhult till styrelseordförande i Castellum och har reserverat sig mot det förslaget. 

– Rutger Arnhult kontrollerar, tillsammans med närstående parter, i praktiken de börs­noterade fastighetsbolagen Klövern och Corem Property Group. Båda dessa bolag är direkta konkurrenter till Castellum. Det är inte till nytta för samtliga aktieägare i Castellum, och inte heller förenligt med god bolagsstyrning, att ha en styr­else­ordförande som är involverad i konkurrerande verksamheter.

– Vi anser att det skulle hindra förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete i Castellum att ha en styrelseord­förande som är engagerad i kon­kur­rerande verksamheter.

– Som tidigare anförts föreslog valberedningen förra året Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat honom. I år är Rutger Arnhult föreslagen, genom en majoritet i valberedningen, att bli styrelseordförande i Castellum. Det skulle vara oproportionerligt i för­håll­ande till Rutger Arnhults ekonomiska intresse i Castellum om han ges möjlighet att utse två eller fler representanter i styrelsen, inkluderat ordföranden.

Johannes Wingborg, ägaransvarig och aktieanalytiker på Länsförsäkringar Fondförvaltning - som är positiva till förslaget om Rutger Arnhult som ordförande - hävdar samtidigt att man inte kan säga att Joacim Sjöberg representerar Arnhult.

– Joacim Sjöberg var föreslagen för nyval av föregående års valberedning och årsstämman 2020 beslöt att välja in honom. Sjöberg är – i likhet med alla andra i styrelsen – klassad som oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

De befintliga styrelseledamöterna Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander har meddelat att de inte ställer upp för omval om Rutger Arnhult skulle väljas till styrelseledamot i Castellum. Styrelseledamöterna har uttryckt samma farhågor som presenteras i detta för­slag.

– Att tre mycket kompetenta och erfarna styrelseledamöter i så fall lämnar styrelsen skulle uppenbart riskera fortsatt god bolagsstyrning i Castellum.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in