Delphi och advokat Per Berglöf stäms av Johan Bauers tidigare ägare.
Juridik

”Berglöfs biträde höll högsta klass”

Advokatfirman Delphi och advokat Per Berglöf  tillbakavisar kritiken om vårdslös rådgivning och menar att detta är en efterhandsrekonstruktion.

Publicerad 2018-01-10

Advokatfirman Delphi och advokat Per Berglöf lämnade in ett långt svaromål ett par dagar innan julafton till Stockholms tingsrätt. Det är de tidigare ägarna av JB-koncernen som anser att Advokatfirman Delphi och advokat Per Berglöf solidariskt ska betala skadestånd på 126 miljoner kronor för avtalsbrott och vårdslös rådgivning efter rådgivningen vid försäljningen av den problemtyngda skolkoncernen John Bauer, vilket Realtid.se tidigare skrivit om.

Advokatfirman Delphi och advokat Per Berglöf har anlitat Martin Wallin och Magnus Andersson på Hannes Snellman i rättstvisten. I svaromålet som är 45 sidor långt framgår det att advokat Per Berglöf biträdde säljarna, det vill säga kärandena i detta mål, med juridisk rådgivning i anslutning till överlåtelsen av JB-koncernen till Axcel och att hans ”biträde höll högsta klass och var inte i någon del felaktigt”. Ombuden skriver att "påståendet att Berglöf lämnat vårdslös rådgivning utgör en efterhandsrekonstruktion”. De menar att  säljarna försöker vältra över ansvaret för resultatet av medvetet kommersiellt beslut på Berglöf, Delphi AB och numera Delphi KB”.

De skriver vidare att Berglöf inte ska lastas för att JB-koncernen gick i konkurs och att vissa fordringar som en konsekvens därav inte fick full täckning.

Säljarna har i stämningsansökan pekat på att Per Berglöf inte informerat säljarna om att aktieägarlånen, SPA-reverserna, inte var förenade med säkerhet.

”Detta är ett uppseendeväckande ansvarspåstående mot bakgrund av att det var säljarna själva som planerade, utformade, beslutade och genomförde den omstrukturering som resulterade i att Aktieägarlånen lämnades”, skriver ombuden från Hannes Snellman. De förtydligar och skriver att omstruktureringen skedde under 2006 och att Berglöf inte var involverad i denna. Denna innebar att ”mycket stora belopp” skiftades ut till de tidigare ägarna av de friskolor som förvärvades av JBO. Säljarna själva stod för den fordringsstruktur som de nu lägger Berglöf till last att han inte lämnade information om.

Ombuden, Martin Wallin och Magnus Andersson på Hannes Snellman, skriver att Berglöfs uppdrag ska förstås i ljuset av att säljarna hade omfattande affärserfarenhet, delvis drev förhandlingarna själva samt biträddes av en ”sofistikerad finansiell rådgivare”.  De skriver vidare att ”det åligger inte en legal rådgivare i en sådan situation att upplysa om självklara risker, exempelvis att en motpart kan bli insolvent”.

Delphis ombud pekar på, liksom tidigare, att säljarkollektivets, med affärsmannen Rune Tedfors i spetsen, kvalifikationer och erfarenheter tyder på att det är ”helt uteslutet” att de inte förstod avv aktielånen/SPA-revereserna inte var förenade med säkerhet. De gav heller aldrig vid något tillfälle uttryck för att de inte förstod strukturen.

De skriver även att säljarna aldrig efterfrågat ett generellt fataunderlag och/eller någon analys av riskerna med Aktieägarlånen vid en insolvenssituation, varken före eller efter transaktionen.

Ombuden tillbakavisar dessutom att Berglöf ska ha anlitats i ett tidigt skede av försäljningsprocessen. De menar att han kontaktades först av PWC när den strukturerade försäljningsprocessen pågått en tid.

Ombuden, Martin Wallin och Magnus Andersson på Hannes Snellman, skriver vidare att stämningen utgör ”ett skolboksexempel på ett uppblåst och oberättigat ansvarskrav som inte kan, och inte heller ska, bifallas”.

De menar även att det inte har lidits något skada. Ombuden skriver att det ”under alla omständigheter saknas kausalitet mellan den påstått skadevållande underlåtenheten och den påstådda skadan”. 

Ombuden påpekar även att advokat Per Berglöf inte kan vara personligt skadeståndsansvarigt då ett personligt uppdragsavtal aldrig har träffats mellan honom och säljarna. Avtalet träffades mellan Delphi KB och säljarna.

Ombuden hänvisar även till tiden som förflutit sedan den påstådda skadan och till stämningsansökan inkom till tingsrätten. De noterar att säljarna inte har vid något tillfälle innan stämningsansökan lämnats in gjort gällande några krav mot Delphi. Mot Per Berglöf har säljarna riktat kritik men i ett annat ärende. Ombuden menar att säljarnas rätt att göra gällande de påstådda kraven har gått förlorad som en konsekvens av säljarnas passivitet.

Ombuden, Martin Wallin och Magnus Andersson på Hannes Snellman, skriver att om det skulle anses att Berglöf skulle ha förfarit vårdslöst så finns det inget orsakssamband mellan den påstådda vårdslösa rådgivingen och den påstådda skadan. ”Även om Berglöf uttryckligen hade informerat Säljarna om att SPA-reverserna inte var förenade med säkerhet, vilket bestrids att det fanns någon skyldighet för Berglöf att göra, hade Säljarna genomfört transaktionen ändå”. De menar även att den informationen inte heller är av den art att den hade utgjort en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som lagts till grund för transaktionen.

Delphi och Per Berglöfs ombud åberopar fem vittnesförhör vid sidan av partsförhöret med Per Berglöf. Samtliga är kallade för att få frågor om Rune Tedfors erfarenheter av affärer samt att den slutliga transaktionsstrukturen förhandlades fram i ett sent skede utan närvaro av Per Berglöf.

Platsannonser

Logga in