Anna Johnson, vd för Grant Thornton, leder sina medarbetare med en holistisk syn.
Revision

Åtgärder mot penningtvätt ska öka Grant Thorntons resultat

Revisions- och konsultbyrån Grant Thornton ökade sin omsättning med drygt 5 procent jämfört med i fjol. Nu satsar byrån extra mycket på hållbarhet och att motverka penningtvätt. 

Publicerad 2019-08-13

1 524 miljoner kronor. Så mycket omsatte revisions- och konsultbyrån Grant Thornton 2018, jämfört med 1 448 miljoner kronor 2017. Det är en ökning med 5,2 procent.

Grant Thornton accelererar nu arbetet med att upptäcka och undvika penningtvätt genom god kundkännedom, kunskap och kontroller av processer och intressenter. Under året har de även introducerat ett visselblåsarsystem för att motverka trakasserier och andra oegentligheter på arbetsplatsen.” Det är både en förtroende- och hållbarhetsfråga för vår verksamhet” står det i årsredovisningen.

Rörelseresultatet i koncernen uppgår till 210 miljoner kronor jämfört med 206 miljoner kronor föregående år, vilket ger en rörelsemarginal på 14 procent.

Revisionens roll i samhället  är allt viktigare, skriver Anna Johnson, vd för Grant Thornton, i årsredovisningen. “Det är revisionens mål att i rimlig grad upptäcka felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel som när de upptäcks påtalas och rättas. Revisionen blir på så sätt en kvalitets - märkning för enskilda bolag men bidrar också till förtroendet i samhället i stort.”

De likvida medlen uppgick vid årets slut till 104 miljoner kronor (93 miljoner kronor). Därtill finns beviljad och outnyttjad checkräkningskredit på 100 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till drygt 158 miljoner kronor.

Av byråns 1 200 medarbetare sysselsätter revision 41 procent av de anställda, ekonomiservice 38 procent, skatt 7 procent och rådgivning 3 procent. 

Grant Thornton har även ökat fokuset på hållbarhet. Bland annat handlar det om att ge kunderna framtidsinriktad rådgivning; strategier, branschspecifik kunskap och identifiera risker som skapar en långsiktigt hållbar affär för kunderna. 

Digitalisering och globalisering anges vara de två viktigaste omvärldsfaktorerna som påverkar verksamheten mest. 

 

Platsannonser