Jens Henriksson, vd Swedbank. Foto: TT
Foto: TT
Bank

170 miljoner i konsultkostnader för Swedbank fjärde kvartalet

Swedbanks konsultkostnader för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar ökade och uppgick till 170 miljoner kronor under fjärde kvartalet.

Uppdaterad 2021-02-01
Publicerad 2021-02-01

Swedbanks resultat minskade under fjärde kvartalet till 4 510 miljoner kronor (5 261), främst till följd av säsongsmässigt högre kostnader.

De totala intäkterna uppgick till 11 764 miljoner kronor (11 956), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot kom in på 6 567 miljoner kronor. Minskningen med 2 procent mot samma kvartal 2019 berodde i huvudsak på en högre avgift för insättningsgarantin, men även på grund av lägre inlåningsmarginal till följd av lägre marknadsräntor samt negativ påverkan från valutakursförändringar.

Kreditförlusterna uppgick till 523 miljoner under kvartalet, en ökning från 425 miljoner kronor samma kvartal 2019, och förklarades främst av ytterligare reserveringar för ett fåtal oljerelaterade engagemang inom bankens affärsområde Stora företag & Institutioner.

Valutakursförändringar påverkade resultatet före kreditförluster och nedskrivningar negativt med 5 miljoner kronor. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,8 procent (14,3) och K/I-talet till 0,47 (0,41). Intäkterna ökade till 11 764 mkr (11 604).

Orsaken var främst ett högre nettoresultat finansiella poster, men även ett högre provisionsnetto bidrog.

Valutakursförändringar minskade intäkterna med 25 miljoner kronor. Räntenettot minskade med 2 procent till 6 567 miljoner kronor (6 714) i huvudsak till följd av en högre avgift för insättningsgarantin, men även på grund av lägre inlåningsmarginal till följd av lägre marknadsräntor samt negativ påverkan från valutakursförändringar.

Avgiften för insättningsgarantin ökade med 93 miljoner kronor i kvartalet till följd av att Riksgälden meddelade den slutgiltiga avgiftsnivån för innevarande år, vilket innebär att fjärde kvartalet belastas med en retroaktiv justering avseende de tidigare kvartalen under året.

Provisionsnettot ökade med 4 procent och uppgick till 3 376 miljoner kronor (3 246), främst till följd av högre intäkter från kapitalförvaltningen och inom Stora företag & Institutioner. Intäkterna från kapitalförvaltningen har i första hand påverkats positivt av resultatbaserade avgifter och en högre volym förvaltat kapital.

Intäkterna inom Stora företag & Institutioner har gynnats av fler uppdrag i samband med företagsförvärv och aktieemissioner, samt högre avgifter för att Swedbank agerar som likviditetsgarant i säkerställda obligationer.

En gynnsam valutahandel och värdejusteringar på derivat (CVA/DVA) till följd av lägre kreditspreadar påverkade resultatet positivt.

Övriga intäkter minskade till 911 miljoner kronor (975). Minskningen har i första hand påverkats av ett lägre resultat inom Entercard samt ett något lägre försäkringsnetto. Kostnaderna var säsongsmässigt högre i fjärde kvartalet och ökade med 17 procent till 5 586 mkr (4 761). Högre personalkostnader, högre kostnader för marknadsföringsaktiviteter och kostnader av engångskaraktär bidrog till ökningen. Ökningen av antalet anställda under tredje och fjärde kvartalet, den lägre aktiviteten under semestermånaderna i tredje kvartalet, samt rörliga ersättningar var de huvudsakliga orsakerna till att personalkostnaderna ökade.

Konsultkostnader för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar ökade och uppgick till 170 miljoner kronor i kvartalet.

Valutakursförändringar minskade kostnaderna med 20 miljoner kronor. Kreditförlusterna uppgick till 523 miljoner kronor (425) i fjärde kvartalet, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,12 procent (0,10).

Resultat helåret 2020 jämfört med helåret 2019 minskade till 12 929 miljoner kronor (19 709) till följd av högre kostnader inklusive Finansinspektionens sanktionsavgift, högre kreditförluster och ett lägre nettoresultat finansiella poster. Nedanstående tabell visar en förenklad resultaträkning justerad för Finansinspektionens sanktionsavgift.

Under det fjärde kvartalet ökade banken reserveringarna för kreditförluster med 523 miljoner kronor . Avkastningen på eget kapital under fjärde kvartalet uppgick till 11,8 procent. 

– Swedbanks finansiella ställning är stark och vi önskar lämna utdelning till aktieägarna. Efter samråd med Finansinspektionen föreslår styrelsen en utdelning som motsvarar 25 procent av nettoresultatet för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår också en utdelning som motsvarar 25 procent av nettoresultatet för räkenskapsåret 2020, skriver vd Jens Henriksson i rapporten.

Swedbank kommer att hålla en extra årsstämma måndagen den 15 februari 2021 för att besluta om utdelning hänförligt till 2019 års vinst. 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in