Alexander Ernstberger.
Ekobrott

Skarp kritik mot EBM och Pensionsmyndigheten

"Ett försök att överrumpla den tilltalade Alexander Ernstberger”. Det skriver Alexander Ernstbergers advokat Carl-Johan Malmberg om EBM:s försök att slå samman det nya skattebrottsåtalet med målet som nu ska avgöras i Stockholms tingsätt.

Publicerad 2019-10-09

Alexander Ernstbergers advokat reagerar kraftigt på att Ekobrottsmyndigheten kom med ytterligare en åtalspunkt, grovt skattebrott, så pass nära huvudförhandlingen som ska äga rum den 15 oktober. Advokat Carl-Johan Malmberg från Lex Advokatbyrå menar att detta ”rörde sig naturligtvis om ett försök att överrumpla den tilltalade Alexander Ernstberger”. 

Tingsrätten valde dock att inte föra in denna åtalspunkt i det mål som snart ska prövas i Stockholms tingsrätt.

Advokat Carl-Johan Malmberg pekar även på att Pensionsmyndigheten försöker ta in förundersökningsmaterialet från skattebrottsåtalet ”bakvägen” i detta mål.

Han noterar att varken Ekobrottsmyndigheten eller Pensionsmyndigheten tidigare ansett att detta material avseende Skattebrottsåtalet har haft relevans för de åtal som målet gällt och gäller då det tidigare inte åberopats i det aktuella målet som rör trolöshetsbrott och mutbrott.

”Att material som tidigare utan tvekan funnits hos Pensionsmyndigheten men som inte bedömts som relevant för det aktuella åtalet likafullt åberopas, och dessutom kort inför huvudförhandlingen, låter sig svårligen förklaras på annat sätt än att Pensionsmyndigheten avsiktligt försöker framkalla en situation där framförallt Alexander Ernstberger och Johan Bergsgård och dennes försvarare ska överrumplas och överbelastas på ett sådant sätt att huvudförhandlingen ställs in, trots att det egentligen är staten och framförallt Pensionsmyndigheten som vill få huvudförhandlingen inställd”, skriver Advokat Carl-Johan Malmberg. 

Advokaten pekar på att det finns ett mönster i Pensionsmyndighetens agerande där myndigheten tidigare försökt få det enskilda anspråkets bedömning fördröjt genom avskiljande samt  i mycket sent skede lämnat in ett ytterligare sakkunnigutlåtande avseende derivaten. 

”Det är svårt att slita sig från intrycket att detta sena inspel hade samma syfte, försöka få försvarssidan att vilja ställa in på grund av hinder”, skriver advokat Carl-Johan Malmberg.

Vidare poängterar han att Alexander Ernstberger vill få sin sak prövad och vill få den prövad utan ännu mer dröjsmål. 

”Tidsutdräkten har redan varit mycket besvärande för min huvudman och han motsätter sig att huvudförhandlingen ställs in och gör gällande att det skulle strida mot hans rätt till en rättvis rättegång inom skälig tid (2 kap. 11 § regeringsformen)”. 

Han uppmanar därefter att tingsrätten därför bör ”vidta de åtgärder som krävs, inklusive om så erfordras, avvisa av staten genom Pensionsmyndighetens överrumplings- och överbelastsningsförsök, för att säkerställa att rättegången kan genomföras såväl inom skälig tid som med skäligt rådrum för försvaret”. 

Även Johan Bergsgårds ombud Tobias Enochson och Simon Bergström från Advokatfirman En&Son reagerar kraftigt på Pensionsmyndighetens beslut att lämna in bevisning som härrör från skattebrottsutredningen så pass sent i processen.

”Det Pensionsmyndigheten nu åstadkommer genom sina ombud är att på ett närmast försumligt sätt mycket sent komma in med ny bevisning som kan komma att göra anspråk på att styrka skuldfrågan, från Pensionsmyndighetens sida, och som har direkt bäring på ett annat brottspåstående som ska prövas i en annan process”, skriver ombuden och menar att detta är myndighetens medvetna sätt att kringgå tingsrättens beslut att inte slå samman brottmålen.

Ombuden menar att Johan Bergsgård i dagsläget inte har möjlighet att försvara sig mot denna bevisning då han inte inte haft tid att sätta sig i i detta inför den stundande förhandlingen. Ombuden vill att bevismaterialet ska avvisas.

I målet har även långa sakkunnigbevisningar inlämnats dels från Allra men även från Pensionsmyndigheten.

Allras expertvittne är Vikram Kapoor och Ibrahim Mardam-Bey, båda senior managing Director på Ankura, som är experter på värderingar, trading och asset management. Deras expertutlåtande ska visa att de värdepapper som Gustavias fonder under våren 2012 handlade från Oak Capital var marknadsmässiga, det vill säga att det inte finns något ”överpris” eller ”onödiga avgifter” så som åklagaren har påstått. Experterna lyfter fram den avkastning som affärerna resulterade i, (+27 procent avkastning på knappt 7 månader) och att kostnaderna i relation till liknande produkter har varit låga. 

Pensionsmyndigheten har å sin sida sakkunnigbevisningar från Fredrik Edlund och Daniel Karlgren, vd respektive förvaltningschef på Captor AB samt från Jan Bernhard Waage vd och grundare av invedteringskonsulten Wassum samt Patrik Tillman från finansrådgivaren Lenner & Partners.

Allras ombud Marcus Johansson från Gernandt & Danielsson är dock kritisk till detta utlåtande och menar att den är bristfällig.

”Reglerna för sakkunnigbeviset syftar till att öppet redovisa, erfarenhetssatser och konklusioner. Sakkunnigbevisning ska inte vara en gissningslek eller kurragömma med motsidan och domstolen där det först på huvudförhandlingen ska framgå hur allt hänger ihop”, skriver Marcus Johansson som även kritiserar myndigheten för att ha lämnat in detta sakkunnigbevis ”i elfte timmen”.

För ett par veckor sedan avgjorde även Stockholms tingsrätt frågan om Pensionsmyndigheten ska anses vara målsägande eller inte, vilket var avgörande för hur/om Pensionsmyndigheten ska/kan föra sin talan under förhandlingarna. Alexander Ernstberger anser inte att Pensionsmyndigheten är målsägande när det gäller misstankarna om mutbrott.

Alexander Ernstberger pekar på att åklagaren menar i åtalet att Svensk Fondservice AB haft en förtroendeställning gentemot fondbolaget GustaviaDavegårdh Fonder AB, inte gentemot Pensionsmyndigheten som därmed inte kan begära skadestånd på grund av detta påstådda brott. 

”Den skada som Pensionsmyndigheten kräver ersättning för är inte heller en sådan skada som mutbrottslagstiftningen syftar till att förhindra”, menade Ernstberger.

Pensionsmyndigheten menar dock att man varit huvudman för Svensk Fondservice AA och att ett av syftena bakom mutbrottslagstiftningen är att skydda huvudmannen.

Åklagaren höll med Pensionsmyndigheten och pekar på det samband som finns mellan åtalspunkterna men också på grund av att Pensionsmyndigheten varit ägare till de tillgångar som funnits i de i åtalet omnämnda investeringsfonderna. 

Alexander Ernstbergers avvisningsyrkanden ogillaades. Domstolen pekade på att det som Alexander Ernstberger anfört inte uteslutit att Svensk Fondservice AB även haft en förtroendeställning gentemot Pensionsmyndigheten och att det påstådda mutbrottet, om åtalet i övrigt anses styrkt, därmed är begånget mot Pensionsmyndigheten. 

Förhandlingarna pågår fram till den 17 december i Stockholms tingsrätt.

Misstankarna

Målet handlar om Allras föregångare Svensk fondservice 2012. Åtalet rör transaktioner mellan Allra/Svensk Fondservice, och mäklarbolaget Oak Capital.

Allras två huvudägare Alexander Ernstberger och David Persson Rothman sålde 2012 en del av sitt ägarbolag Supero till ägaren av Oak Capital för ett kraftigt överpris, enligt kammaråklagare Thomas Hertz.

Inför rättegången har också Pensionsmyndigheten, via advokatfirman Trägårdh i Malmö, lämnat in ett enskilt anspråk å pensionsspararnas vägar: Summa på kravet 228 miljoner kronor. 

Åtalet

Allras grundare Alexander Ernstberger är åtalad för grovt mutbrott och tagande av muta våren 2012.  Ernstberger förnekar brott.

David Persson Rothman medgrundare till Allra och dess föregångare Svensk Fondservice är åtalad för grovt mutbrott och tagande av muta samt grovt penningtvättsbrott. Förnekar alla anklagelser.

Olle Marcusson var ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg. Åtalad för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grov bestickning, grovt givande av muta och grovt bokföringsbrott. Marcusson förnekar brott.

Johan Bergsgård tidigare direktör inom Allra och var förvaltare hos Svensk Fondservice 2012. Åtalad för grov trolöshet mot huvudman. Bergsgård förnekar brott.

Platsannonser