Finans Nyhet

Så här vill Flam ändra skattesystemet

Harry Flam.
Publicerad

Sänkt statlig inkomstskatt och ett enhetligt skatteavdrag på förvärvsinkomster. Det är Harry Flams och Finanspolitiska rådet förslag till regeringen om ett enklare skattesystem. 

Camilla Jonsson

Finanspolitiska rådet, en expertmyndighet under regeringen, vill se ett enklare skattesystem med färre så kallade skattekilar.

Under ledning av ordförande Harry Flam föreslår rådet en likformig beskattning av kapital, inklusive värdet av boende i villa, bostadsrätt och ägarlägenhet.

”Vi visar att skattesystemet kan göras enklare och mera neutralt utan att skatteintäkterna eller inkomstfördelningen i olika dimensioner förändras. Vi visar också att de föreslagna förändringarna ökar sysselsättningen och antalet arbetade timmar”, skriver rådet i sammanfattningen.

Annons

”Olika skattesatser på kapitalinkomst gör skattesystemet otydligt. Det är också svårt att motivera att olika typer av kapitalinkomster beskattas olika. Dessutom beskattas kapitalinkomster enligt två principiellt olika metoder, vilket gör systemet ännu mer komplext. En metod är baserad på faktisk avkastning där förluster är avdragsgilla, och den andra är baserad på en schablonintäkt utan koppling till verklig avkastning på investeringssparkonto (ISK). Införandet av ISK innebär att privata investerare kan välja om de vill beskattas löpande till den generella nominella 30-procentiga skattesatsen på utdelning och realiserade vinster eller om de vill beskattas på en schablonintäkt löpande, skriver rådet vidare.

Finanspolitiska rådet tycker inte att bolagsvinster bör beskattas därför att det reducerar avkastningen på kapital i bolagssektorn och därigenom snedvrider allokeringen av kapital mellan olika sektorer. 

Här är rådets fem förslag på förändringar:

Annons

1. Skattesatsen på förvärvsinkomst (inkomst av tjänst eller enskild näringsverksamhet) bör i princip vara enhetlig, dvs. en och densamma, oberoende av inkomst.

2. Omfördelning av inkomster bör ske genom ett enhetligt skatteavdrag samt genom ersättningar och bidrag.

3. Momsen bör vara enhetlig 

Annons

4. Kapitalinkomster bör beskattas enhetligt. Detta gäller även avkastningen (hyresvärdet) av ägt boende.

5. Kapital- och förvärvsinkomster bör i princip beskattas likformigt. 

Annons