Bank

Resurs Holdings valberedning utsedd

Resurs Holding har utsett valberedningen inför nästa års stämma.

Realtid.se
Publicerad 2019-10-04

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av bland andra Martin Bengtsson som är utsedd av Resurs Holdings största aktieägare familjen Bengtsson med nära 30 procent av rösterna. Martin Bengtsson blir ordförande i valberedningen och är även ordförande för Resurs Holding.

Erik Selin, utsedd av Erik Selin Fastigheter, Anna Sundberg, som är utsedd av Handelsbanken Fonder, och Ulrika Danielson, utsedd av Andra AP-fonden, är övriga ledamöter av valberedningen.  

Valberedningen ska enligt tidigare beslut bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna per den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2020.

Processen med att tillfråga aktieägare om de önskar utse en ledamot av valberedningen har nu avslutats. 

 

Platsannonser