Martin Nossman, vd, Collector
Martin Nossman, vd, Collector. Foto: Collector
Bank

Rejält lyft för Collector

Nischbanken Collectors rörelseintäkter första kvartalet uppgick till 601 miljoner kronor motsvarande en ökning om 27 procent jämfört med föregående år. 

Uppdaterad 2021-04-27
Publicerad 2021-04-27

Justerade rörelse- intäkter uppgick till 580 miljoner kronor (475) och räntenettot ökade med 24 procent jämfört med föregående år och uppgick till 512 miljoner kronor (412). Det framgår av delårsrapporten.

Räntenettomarginalen uppgick till 6,3 procent (5,6) och är oförändrad jämfört med föregående kvartal. Den justerade räntenettomarginalen uppgick till 6,2 procent (5,6).

Provisionsnettot minskade med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 73 miljoner kronor (82). Nettoresultat finansiella transaktioner uppgick till 3 miljoner kronor (-25). Övriga rörelseintäkter uppgick till 13 miljoner kronor (6).

Rörelsekostnaderna uppgick till 203 miljoner kronor (222) under kvartalet. Rörelsekostnaderna för perioden är ojusterade (207). K/I-talet uppgick till 33,7 procent (46,7). Justerat K/I-tal uppgick till 34,9 procennt (43,6). 

Den totala låneportföljen uppgick till 33 322 miljoner kronor (29 327) per det första kvartalets slut vilket motsvarar en ökning om 14 procent jämfört med föregående år och en ökning om 5 procent jämfört med föregående kvartal.

Privatsegmentets låneportfölj har minskat med 1 procent jämfört med föregående år och är oförändrad jämfört med föregående kvartal. Företagssegmentets låneportfölj har ökat med 27 procent jämfört med föregående år och ökat med 8 procent jämfört med föregående kvartal drivet av fastighetskrediter och företags-krediter. Av den totala låneportföljen utgör företagssegmentet 58 procent (52) och privatsegmentet 42 procent (48).

Kreditförlustnivån uppgick till 2,8 procent (2,8). 

Resultat före kreditförluster uppgick till 398 miljoner kronor (253). Justerat resultat före kreditförluster uppgick till 378 miljoner kronor (268). Rörelseresultatet uppgick till 173 miljoner kronor (44). Justerat rörelseresultat uppgick till 152 miljoner kronor (109). Resultatet uppgick till 136 miljoner kronor (31). Justerat resultat uppgick till 118 miljoner kronor (82).

Likvida medel uppgick till 4 549 miljoner kronor(4 615) per den 31 mars 2021. Collectors överskottslikviditet är placerad i svenska kommunobligationer, säkerställda bostadsobligationer, statspapper och på konton huvudsakligen i nordiska banker. Koncernens finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 1 456 miljoner kronor (3 275).

Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer utdelningen att vara låg eller helt utebli på medellång sikt, skriver banken i sitt slutord.

Platsannonser

Logga in