Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Rättstvist

Refaat el-Sayed stämmer advokatbyrå

Refaat el-Sayed stämmer Kanter advokatbyrå för vårdslös rådgivning efter förlusten i hovrätten mot Industrivärden. ”Klandertalan var utsiktslös”, skriver han.

Uppdaterad 2018-11-23
Publicerad 2018-11-21

Realtid.se kan avslöja att Refaat el-Sayed har anlitat advokaten Percy Bratt, som bland annat varit engagerad i fallet Dawit Isaak och varit försvarare för Åke Green, i ett nytt skadeståndsmål vid Stockholms tingsrätt.

Refaat el-Sayed stämmer Kanter advokatbyrå samt advokat Fredrik Elmér för vårdslös rådgivning i samband med stämningen mot Industrivärden. 

Advokatbyrån och Fredrik Elmér har anlitat advokat Torgny Wetterberg som ombud.

Refaat el-Sayed kräver ett skadestånd om 3,5 miljoner kronor jämte ränta solidariskt från advokatbyrån och Fredrik Elmér, som har anlitat advokat Torgny Wetterberg som ombud.

Grunderna som beskrivs är att Advokat Fredrik Elmér och Kanter Advokatbyrå har förfarit vårdslöst i sin rådgivning till Refaat el-Sayed.

”Vårdslösheten i rådgivningen har bestått i att i egenskap av ombud för Refaat el-Sayed råda honom att inleda en klandertalan, trots att denna var utsiktslös”, skriver Percy Bratt.

Han menar att de centrala processuella påståenden hans klandertalan grundat sig på har saknat stöd i de faktiska förhållandena och i övrigt saknat rättslig relevans. Percy Bratt skriver att om Refaat el-Sayed hade blivit upplyst om de riktiga förhållandena så hade ingen klandertalan initierats. Ombudet pekar på att Refaat el-Sayed har på grund av denna talan påförts rättegångskostnader om cirka 2,5 miljoner kronor samt tvingats betala Industrivärdens kostnader om 1 miljon kronor.

Redan i juli i år har Refaat el-Sayed kontaktat Fredrik Elmér samt Kanter Advokatbyrå med ett krav på ersättning för skadeståndsanspråket. 

Den 6 december 2016 avgjordes en tvist mellan Refaat el-Sayed och Industrivärden i en skiljedom. Refaat el-Sayed som förlorade tvisten riktade i mars 2015 ett krav om dryga 1,6 miljoner kronor mot Industrivärden.

Med hjälp av ombudet Fredrik Elmér på Kanter Advokatbyrå ville Refaat el-Sayed senare undersöka möjligheterna att klandra skiljedomen genom att väcka, den för målet aktuella, klandertalan. Advokat Fredrik Elmér ska då tagit hjälp av decenten i processrätt, Roberth Nordh, för ett rättsutlåtande. Roberth Nordh bedömde att en klandertalan var utsiktslös.

Refaat el-Sayed, via ombudet Percy Bratt, skriver att han trots detta blev hänvisad till mer positiva bedömningar av utsikterna för framgång med klandertalan och väckte därmed en klandertalan inför Svea hovrätt.

Industrivärden bestred talan och yrkade ersättning för rättegångskostnader från Refaat el-Sayed samt Fredrik Elmér solidariskt.

”Det är för många obefogade, slarviga och juridiskt felaktiga påståenden som görs och som kostar Industrivärden pengar att bemöta trots att de aldrig borde ha framställts…”, skrev Industrivärdens ombud i ett svaromål som Refaat el-Sayed hänvisar till.

Grunderna för klandertalan baserade sig på, enligt Refaat el-Sayeds stämningsansökan, påståenden om att skiljemännen hade överskridit sitt uppdrag och att det i handläggningen förekommit fel som sannolikt inverkat på utgången i skiljetvisten och därmed skulle skiljedomen överklagas.

Svea hovrätt meddelade dom i saken den 13 april 2018 där Refaat el-Sayed förpliktigades att ersätta Industrivärdens rättegångskostnader om 1,5 miljoner kronor. Hovbrätten förpliktigade även Fredrik Elmér att soldidariskt med Refaat el-Sayed ersätta Industrivärdens rättegångskostnader solidariskt med Refaat el-Sayed upp till en halv miljon kronor.

Hovrätten konstaterade bland annat att de påståenden som advokat Fredrik Elmér baserat sin klandertalan på ”i allt väsentligt saknat stöd i de faktiska omständigheterna och att klandertalan i sin helhet vilat på vidlyftiga resonemang som i stora delar saknar juridisk substans och logik”.

Refaat el-Sayed uppger att det är uppenbart att Fredrik Elmérs juridiska rådgivning har varit vårdslös.

Platsannonser