Pressmeddelande

Viltolyckor 2016: Extrem ökning av antalet anmälda viltolyckor

Publicerad

Under 2016 ökade antalet anmälda viltolyckor med 20 procent till strax över 58 000. Därmed slogs med rejäl marginal det tidigare rekordet på ca 48 500 olyckor vilket noterades 2015. Rådjur står för den största delen av viltolyckorna, därefter följer älg, vildsvin, hjort och sist rovdjuren. Älgen är det farligaste djuret att kollidera med sett till personskaderisken och vildsvinskrockar är de dyraste att reparera.

Viltslag
2015
2016
Förändr. %

Älg
4 904
5 846
+19 %

Hjort
2 256
2 904
+29 %

Rådjur
36 405
44 456
+22 %

Vildsvin
4 213
4 739
+12 %

Rovvilt
59
119
+102 %

TOTALT: 
48 496
58 064
+20 %

2015 var det rekord i antalet anmälda viltolyckor, 48 496 stycken. Men det rekordet fick inte stå sig särskilt länge. I den senaste uppdateringen av viltolycksstatistiken efter årsskiftet från det Nationella Viltolycksrådet var anmälningarna 58 000 olyckor till polisen. Det är en ökning med hela 20 procent, vilket i sig är ett rekord som den enskilt största ökningen från ett år till ett annat. Om man även lägger till att denna ökning kommer direkt efter det år som det tidigare rekordet för anmälda olyckor noterades måste det bedömas som extremt.

Olyckor med alla djurtyper ökar.
Rådjur står för den allra största andelen av viltolyckorna, förra året mottogs 44 456 anmälningar av kollisioner med rådjur. Det är en ökning med 22 % jämfört med föregående år. Näst flest olyckor sker med älg och har ökat från 4 904 till 5 846, ca 19 procent och vildsvinsolyckorna har ökat 12 procent från 4 213 till 4 739. Största individuella ökningen stod dov- och kronhjort för som ökade från 2 256 till 2 904, 29 procent. Rovdjursolyckor har ökat från 59 till 119 st (102 procent).

Älgkollisioner farligast
Efter att i flera års följd ha minskat så ökade antalet anmälda viltolyckor med älg under 2016. Det är oroväckande, särskilt med tanke på att det är i kollisioner med älg som risken för allvarliga personskador är som störst. Detta beror på älgens långa ben som gör att den vid en kollision faller ned mot bilens vindruta och tak, med följd att den kan tränga in i kupén eller trycker ned taket så att förare och passagerare riskerar allvarliga nack- och skallskador. Till och med november förra året hade det i officiell statistik omkommit 7 personer i kollisioner vilt.

Kollisioner med vildsvin är de som är dyrast att reparera med en genomsnittskostnad på 40 000 kr (enligt IF försäkringar 2012). Det beror på att de är väldigt kompakta och vid en kollision orsakar stora skador på bilens front och motor. 

Störst ökning i Jönköping, Blekinge minskat mest
I Jönköpings län har antalet anmälda olyckor ökat mest i hela landet, 50 procent (från 2549 till 3572). Därefter följer Gotland och Kronobergs län på 37 respektive 31 procent. Blekinge och Norrbotten är de enda län där olyckorna har minskat. I Blekinge var det en kraftig minskning på 21 procent (från 1215 till 967) och i Norrbotten sjönk anmälningar med 10 procent (från 679 till 614). 

Län
Förändr.

Jönköping
+50%

Gotland
+37%

Kronoberg
+32%

Uppsala
+32%

Kalmar
+24%

Stockholm
+23%

Värmland
+22%

Södermanland
+19%

Skåne
+18%

Örebro
+17%

Västernorrland
+16%

Västmanland
+16%

Dalarna
+15%

Gävleborg
+14%

Västra Götaland
+12%

Östergötland
+11%

Västerbotten
+9%

Halland
+8%

Jämtland
+7%

Norrbotten
-10%

Blekinge
-21%

HELA LANDET
20%

Se bifogad PDF av pressmeddelande för länsvis statistik gällade olika djurarter.

Annons