Pressmeddelande

Allgongruppen förvärvar Satmission AB

Publicerad

Allgon AB har tecknat avtal om att förvärva Satmission AB, ett snabbväxande bolag som tillverkar satellitutrusning för kommersiella ändamål. Bolaget har under det senaste året erhållit en rad priser och fick bland annat utmärkelsen som snabbast växande bolag i Tillväxtligan Norrbotten. Satmission har haft en kraftig tillströmning av nya kunder och en sammantagen tillväxt på 300 procent under de senaste tre åren.  

Satmission AB, nedan Satmission med bas i Kalix, Norrbotten, sysselsätter 10 medarbetare och har utvecklat ett antal lösningar för kommunikation med satellit för kommersiellt bruk. Kunderna finns dels inom media och broadcasting samt inom områdena räddning och säkerhet vilka står för omkring hälften av försäljningen. Satmission ägs idag av grundarna och lokala entreprenörer, samt av Almi Invest och Startkapital i Norr AB.

Under 2016 omsatte Satmission 25 MSEK med ett rörelseresultat på 3,5 MSEK. Transaktionen sker genom att Allgon köper aktierna i Satmission från dess nuvarande ägare för 22,5 MSEK. Köpeskillingen kommer att erläggas dels kontant, 5 MSEK och dels genom nyemittering av aktier i Allgon uppgående till ett värde om 17,5 MSEK.  Från 2017 och fram till och med 2019 finns en årlig tilläggsköpeskilling om maximalt 3.5 MSEK per år, det vill säga totalt 10,5 MSEK under tre år. Denna faller ut om definierade tröskelvärden beträffande försäljning uppnås.

Allgongruppen genomför nu sitt fjärde förvärv och Satmission passar väl in med vår förvärvsstrategi som är att identifiera och förvärva bolag med potential att utvecklas vidare i Allgongruppen. Satmission är på en imponerande resa och har inte minst blivit en erkänd aktör hos många kunder med potentialen att utvecklas vidare på en intressant marknad säger Johan Hårdén, VD Allgon AB 

Satmission har under senaste åren utvecklats väl med god lönsamhet och nya kunder. Den globala marknaden för satellitkommunikation är omfattande och vi ser en bra tillväxtpotential. Vi ser att Satmission har stora fördelar att verka inom Allgongruppen som har en tydlig inriktning på att låta bolagen fortsätta utvecklas inom trådlös kommunikation säger Kari Huotari, VD Satmission.

Marknaden för satellitutrustning för kommersiella ändamål bedöms omsätta cirka 1 miljard svenska kronor enbart i Europa där Satmission idag har cirka 3 procents marknadsandel. Den totala geografiska marknaden för satellitkommunikation uppgår till flera miljarder.

Tillträde till Satmission för Allgongruppen beräknas bli under maj månad 2017.

Kontakt:

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733 859219
E-post: johan.harden@allgon.se

Kari Huotari                                                                  
Satmission AB
Tel. 070 608 50 60
E-post: kari.huotari@satmission.com

 Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons
 kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 klockan 08.30

Annons