Börs

"Oasmias gamla styrelse bröt mot god sed"

Oasmias dåvarande styrelse bröt mot god sed på ett antal punkter under den ägarkonflikt som pågått sedan hösten 2018. Det slår Aktiemarknadsnämndens fast i ett uttalande.

Uppdaterad 2019-03-26
Publicerad 2019-03-26

På begäran av Oasmias storägare Arwidsro har Aktiemarknadsnämnden prövat styrelsens agerande i samband med turerna kring kallelsen till den extra bolagsstämman, den riktade emissionen som genomfördes tidigare i mars, samt den fullmaktsinsamling där Mangold fondkommission anlitades av Alceco för att samla fullmakter till förmån för den sittande styrelsen.

Nämnden menar att Oasmia har åsidosatt god sed när den dåvarande styrelsen först valde att inte kalla till extra stämma på begäran av Arwidsro och sedan i ett sent skede valde att ställa in den extra stämman som var planerad till den 25 januari.

I ett pressmeddelande ifrågasatte Oasmias styrelse bland annat lämpligheten i samansättningen i Arwidsros styrelseförslag som lämnats inför den inställda stämman.

"Det ankommer inte på styrelsen att bedöma om av aktieägarna föreslagna nya styrelseledamöter i olika hänseenden är lämpliga att ingå i styrelsen, än mindre att motverka att aktieägarna väljer in dessa i styrelsen", skriver nämnden.

Den 4 mars, två veckor före den uppskjutna extra bolagsstämman skulle hållas, meddelade bolaget att det hade genomfört en riktad emission, där Mangold agerat rådgivare, som innebar att antalet aktier i bolaget ökade med drygt 10 procent.

Här menar nämnden att det utifrån rådande situation fanns "skäl för styrelsen att vara återhållsam med åtgärder som kan påverka aktieägarkretsens sammansättning och därigenom förutsättningarna för bolagsstämmans beslut eller val", något som Oasmia enligt nämnden inte varit.

Kort efter den genomförda riktade emissionen blev det känt att Mangold ringt runt och samlat röster till förmån för den sittande styrelsen på uppdrag av bolaget Alceco, som ägs av den dåvarande styrelseordföranden Julian Aleksov och styrelseledamoten Bo Cederstrand.

"Enligt nämndens mening kan Aleksovs och Cederstrands agerande (genom Alceco International) i detta avseende och därmed från synpunkten av god sed ifrågasättas", skriver nämnde i sitt uttalande.

Platsannonser