Nordea förlänger incitamentsprogram för högsta cheferna

Taggar i artikeln

Nordea
Nordea Nordea
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Nordeas styrelse har idag beslutat att det aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP), som infördes 2020, 2021 och 2022, ska fortsätta under en ny resultatmätningsperiod som omfattar räkenskapsåren 2023–2025. Programmet innefattar verkställande direktören och ytterligare nio medlemmar i koncernledningen, samt omkring 50 ledande befattningshavare.

Realtid.se

Nordea vill säkerställa att högsta ledningens incitament är i linje med aktieägarnas intressen. Därför har styrelsen beslutat att fortsätta det aktierelaterade LTIP som godkändes och infördes 2020, 2021 och 2022. LTIP för 2023–2025 innefattar även i fortsättningen medlemmar i koncernledningen och omkring 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner vars arbete direkt påverkar Nordeas resultat, lönsamhet, kundvision och långsiktiga tillväxt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som en del av LTIP kommer medlemmarna i koncernledningen och de ledande befattningshavarna att tilldelas villkorade aktier under 2023. För de villkorade aktierna gäller en treårig resultatmätningsperiod som omfattar räkenskapsåren 2023–2025, med uppskjutande- och kvarhållandeperioder enligt gällande regelverk.

Det högsta antalet aktier som sammantaget kan tilldelas deltagarna i LTIP 2023–2025 är 769 622 Nordeaaktier för verkställande direktören och medlemmarna i koncernledningen, och högst 1 000 000 Nordeaaktier för utvalda ledande befattningshavare (omkring 50 deltagare). Under 2026 kommer dessa aktier, beroende på Nordeas resultat, helt eller delvis att tilldelas deltagarna. Vid en eventuell tilldelning, överlåts den första andelen aktier under 2026. Återstående aktier omfattas av en uppskjutandeperiod och överlåts årligen i fem lika stora delar under perioden 2027-2031. Varje aktieöverlåtelse omfattas av en kvarhållandeperiod om tolv månader, under vilken de överlåtna aktierna inte får säljas eller på annat sätt avyttras.

Annons

Allokeringen av villkorade aktier 2023 för medlemmar i koncernledningen ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2022.

Det uppskattade samlade bruttovärdet för LTIP 2023–2025 för koncernledningen och ledande befattningshavare, beräknat utifrån gårdagens genomsnittliga aktiekurs på Nasdaq Helsingfors, uppgår till omkring 8,3 miljoner euro.

Prestationskriterierna för LTIP har fastställts så att det krävs exceptionella finansiella och hållbarhetsrelaterade prestationer för att uppnå det högsta utfallet. Prestationsbedömningen under resultatmätningsperioden för LTIP baseras på följande kriterier i och med införandet av ESG-mål för 2023–2025:

Annons

Totalavkastning
Ackumulerat justerat resultat per aktie (justerad EPS)
ESG-styrkort för exempelvis hållbar finansiering, förvaltat kapital med åtagande om nettonollutsläpp, jämn könsfördelning och kreditprofil.
Inga aktier kommer att tilldelas om en deltagares anställning avslutas innan tilldelningen har bekräftats av styrelsen efter resultatmätningsperiodens slut. Aktietilldelningar kan minskas delvis eller helt till följd av risk- och regelefterlevnadsjusteringar.

Överlåtelsen av LTIP-aktier till deltagarna kommer att ske antingen genom överlåtelse av egna aktier som innehas av Nordea eller genom nyemission av aktier. Överlåtelsen av aktier kan därmed få en marginell utspädningseffekt på Nordeaaktien.

Annons