Högre lön har blivit viktigare, men innebär inte alltid ökad nöjdhet

Taggar i artikeln

Sharp Recruitment Undersökning
Publicerad
Uppdaterad

För sjätte året i rad har rekryteringsbolaget Sharp i samarbete med analysföretaget Axiom Insight, genomfört sin årliga löneundersökning bland yrkesverksamma inom Legal, Governance, Risk och Compliance (GRC) samt Internal Audit.

Realtid.se

I år har Sharp valt att separera grupperna i Legal, GRC och Internal Audit. Ambitionen är att ta lönetemperaturen på specialisterna samt skildra vad trenderna och tendenserna säger om marknadsläget.

I resultatet av årets undersökning utkristalliseras tre särskilt utmärkande mönster inom områdena Legal, GRC och Internal Audit.

I årets undersökning tycks kvinnorna genomgående vara mer nöjda än männen med sin totala ersättning, trots att de har lägre medellön. Av de som ingår i toppskiktet inom GRC, med fast månadslön som överstiger 120 000 kronor, är 73 procent män. De som tjänar 151 000 kronor eller mer är visserligen få, men bland dem finns det dubbelt så många män som kvinnor. Ändå är männen i högre utsträckning missnöjda med sin totala ersättning. En möjlig orsak till detta, enligt Sharp, skulle kunna vara att männen är bättre löneförhandlare just till följd av sitt missnöje och vice versa.
I förra årets löneundersökning låg kvinnorna inom compliance bra till lönemässigt, till och med bättre än sina manliga kollegor. Att löneskillnaderna mellan könen är större inom GRC än inom Legal i år skulle, enligt Sharp, kunna bero på de avsevärt högre lönerna som medarbetare får inom riskområdet, där majoriteten består av just män. Andra anledningar, såsom att vissa branscher använder sig av standardiserade lönetrappor i högre utsträckning eller att fler inom riskområdet är civilingenjörer, kan också påverka.

Annons

Inom Legal syns en märklig trend vad gäller sambandet mellan arbetslivserfarenhet och lön. En jurist som har tagit examen mellan 2011–2015 ligger i snitt endast 10 000 kronor lägre i lön än de jurister som tagit examen mellan 1996– 2000. Det här visar att kompetens och erfarenhet inte värderas lika högt monetärt, i jämförelse med det konsekventa sambandet som syns inom GRC och Internal Audit.
Till skillnad från föregående år hamnar högre lön på första plats som primär anledning till byte av jobb inom Legal. Utveckling i form av utmaningar värderas fortsatt högt som anledning till att byta jobb men har trillat ned på andra plats.

–Att den nationellt försvagade ekonomin kan ligga till grund för detta är ett troligt antagande, då man i sämre tider har ett större behov av att säkra sin ekonomi, säger Zarina Virsholm, grundare och partner på Sharp Recruitment & Consultants.

Lönenivåerna liksom medarbetarnas nöjdhet ser olika ut beroende på vem som är lönesättande chef. För de svarande inom Legal som har en vd eller liknande som lönesättande chef är lönerna lägre än för dem vars lönesättande chef är CFO. Ändå är de nöjdare med sin totala ersättning, trots den lägre lönen. Att sitta med i ledningsgruppen leder alltså i högre utsträckning till nöjdhet. En större inblick i det strategiska arbetet och beslutsfattandet kompenserar troligtvis den lägre lönen.
En mindre förändring har skett när det gäller vad majoriteten anser vara den primära anledningen till att byta arbetsplats. I år spelar privatekonomin större roll för de svarande än under tidigare år.

Annons

Missnöjdheten med den totala ersättningen rimmar dock inte med den lönenivå som respondenterna ligger på. Vad som går att konstatera utifrån snedvridningen är att det finns andra faktorer än lönen som spelar in och påverkar nöjdheten. Exempelvis har yttre faktorer en inverkan, såsom att individen eventuellt är bättre på att löneförhandla eller ta fram rätt nyckeltal som visar på det egna arbetets faktiska värde.

Även inre faktorer kan ha inflytande, såsom vilka utvecklingsmöjligheter som erbjuds för den anställde, hur väl man arbetar tillsammans med sin chef eller vilka möjligheter man har till flexibelt arbete.

Läs hela Legalrapporten här>>

Läs hela GRC-rapporten här>>

Rapporten baseras på en kvantitativ studie där yrkesverksamma inom områdena Legal, GRC och Internal Audit svarat på frågor om sina löner och hur de ser på sin ersättning.

Annons

Personer verksamma inom Legal, GRC och Internal Audit, bjöds i augusti 2023 in att besvara en webbenkät med totalt 23 frågor. Deltagarna ingår i det kontaktnät som Sharp Recruitment & Consultants medarbetare har och är inte statistiskt säkerställt. Totalt deltog 1 314 personer i undersökningen, varav 673 kvinnor och 639 män.

Undersökningsföretaget Axiom Insight har bistått med sammanställning och analys av data. Resultaten är oviktade vilket gör det svårt att räkna på om urvalet är representativt för samtliga yrkesgrupper. Det går dock att säga att undersökningen representerar respondenternas syn och att det ger en fingervisning om hur yrkeskåren ställer sig i lönefrågor.

Det finns alltid vissa mindre felfaktorer som kan påverka undersökningen. Troligen finns en underrepresentation av vissa typer av grupper, exempelvis personer som skäms över sin lön eller personer med hög arbetsbelastning som inte haft tid att besvara enkäten.

Annons