Experten: Hälsoekonomi sparar miljonbelopp redan i mindre bolag

Taggar i artikeln

Ledarskap
”I osäkra ekonomiska tider är det särskilt lätt att fastna i den dagliga verksamheten. Men det är i dessa lägen som hälsosituationen på företaget blir än viktigare, både när det gäller medarbetarna och det hälsoekonomiska perspektivet. Det blir särskilt viktigt att fokusera på tidiga hälsofrämjande insatser, sätta tydliga mål för hälsoarbetet och räkna på de ekonomiska konsekvenserna av ohälsa och sjukfrånvaro”, säger Elisabeth Hansson, chefsläkare och specialist inom arbetsmedicin på Avonova. Foto: Sarah Saverstam
Publicerad
Uppdaterad

Begreppet hälsoekonomi väntas bli allt viktigare för många företag, och kan ge både mer välmående medarbetare och en sundare ekonomi. Betydelsen av hälsoekonomi framkommer även i en ny kartläggning av sjukfrånvaron inom näringslivet. Resultaten visar nämligen på en ökad andel långtidssjukskrivningar, och att kvinnor är de stora förlorarna under 2023 när det gäller sjukfrånvaro.

Realtid.se

– Sjukfrånvaron och ett hållbart arbetsliv behöver prioriteras i samhället och då inte minst för kvinnor, där vi ser att gapet mellan andel sjukskrivna kvinnor respektive män har ökat under året. Att företagens produktivitet ökar när medarbetarna mår bra, gör att fler borde få upp ögonen för begreppet hälsoekonomi, säger Elisabeth Hansson, chefsläkare och specialist inom arbetsmedicin på Avonova.

– I osäkra ekonomiska tider är det särskilt lätt att fastna i den dagliga verksamheten. Men det är i dessa lägen som hälsosituationen på företaget blir än viktigare, både när det gäller medarbetarna och det hälsoekonomiska perspektivet. Det blir särskilt viktigt att fokusera på tidiga hälsofrämjande insatser, sätta tydliga mål för hälsoarbetet och räkna på de ekonomiska konsekvenserna av ohälsa och sjukfrånvaro.

Avonova har undersökt vad sjukfrånvaron kostar ett företag med 20 anställda och en omsättning på 20 miljoner kronor/år, och där genomsnittslönen är 450 000 kronor/år. Med ett genomsnittligt sjuktal på 4,70 procent, blir produktionsbortfallet 22 procent och kostnaden för sjukfrånvaron närmare 1,5 miljoner kronor per år.

Annons

Fem tips till företag som vill börja arbeta med en hälsoekonomisk strategi.

  • Arbeta systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, och se till att ha en strategi för hälsoarbetet på den egna arbetsplatsen.
  • Sätt upp tydliga mål för hälsoarbetet och räkna på de ekonomiska konsekvenserna av olika utfall i jämförelse med nuläget.
  • Använd regelbundna och riktade hälsoundersökningar för att fånga upp signaler om stress och ohälsa.
  • Vässa det förebyggande arbetet och friskvårdsinsatserna. Börja med att utvärdera effektiviteten i den nuvarande satsningen. Förutom att satsa på friskvårdpeng behövs en genomtänkt och individanpassad utformning, med uppföljning och utvärdering av hur medarbetarna använder sig av företagets friskvårdserbjudanden.
  • För effektiva insatser är det viktigt att prioritera hälsoaspekterna, och visa på goda exempel i hela organisationen. Så även på ledningsnivå.


Arbetsliv & hälsa – om sjukfrånvaron i näringslivet
Den totala sjukfrånvaron var i genomsnitt 4,70 procent under årets tredje kvartal, vilket motsvarar en minskning med 0,2 procentenheter i förhållande till samma kvartal 2022. Andelen långtidssjukskrivna ökar dock från 55 till 58 procent under samma period.


Sjukfrånvaro jämförelse

Annons


Q3-23
 

Q3-22

Sjukfrånvaro total 4,70% 4,90%
Varav sjukfrånvaro korttid (dag 1-14) 42% 45%
Varav sjukfrånvaro långtid (dag 14-) 58% 55%


Källa: Medhelps statistikdatabas över sjukskrivningar i Sverige

Kartläggningen jämför även årets första nio månader i förhållande till 2022, och där märks en tydlig skillnad när det gäller kvinnor och mäns sjukfrånvaro i år mot i fjol. Medan männens sjukfrånvaro minskar, så ökar den bland kvinnor.

Annons

Sjukfrånvaro jämförelse

Q1-Q3 2023

Q1-Q3 2022

Sjukfrånvaro total – män 4,20 % 4,45 %
Sjukfrånvaro total – kvinnor

 

 

5,98 %

5,89 %


Källa: Medhelps statistikdatabas över sjukskrivningar i Sverige

Resultaten baseras på Medhelps statistikdatabas över sjukfrånvaro, med data från 500 svenska bolag med totalt 200 000 medarbetare.

Annons