Finans Debatt

Finanssektorn svag inom kostnadsoptimering

Taggar i artikeln

PA Consulting
Jonny Eriksson, operational excellence expert på PA Consulting. Foto: PA ConsultingJonny Eriksson, operational excellence expert på PA Consulting. Foto: PA Consulting
Jonny Eriksson, operational excellence expert på PA Consulting. Foto: PA Consulting
Publicerad

Ökad digitalisering, nya regleringar och låga räntor har förändrat marknadsklimatet i finanssektorn drastiskt. Samtidigt har finanssektorn halkat efter andra sektorer i arbetet med kostnads-optimering och stora satsningar krävs nu för att långsiktigt behålla en god lönsamhet, skriver Jonny Eriksson, operational excellence expert på PA Consulting.

Realtid.se

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

I en jämförelse, genomförd av PA Consulting, av hur effektivt organisationer i olika sektorer arbetar med kostnadsoptimering hamnar finanssektorn bland de sämsta, på plats 8 av 10. När ledare i dessa organisationer får gradera sina förmågor är det tydligt att finanssektorn har att lära av andra, som under en längre tid överlevt tuffa marknadsklimat och pressade marginaler. Bäst i klassen hamnar bil- och läkemedelsindustrin, men även andra reglerade branscher som flyg- och försvarsindustri är starkare än den finansiella sektorn.

De nordiska storbankerna gick under 2019 med vinst samtidigt som nivån för operativa kostnader (K/I-tal) varit ogynnsam de senaste åren och trenden ser inte ut att vända under 2020. Tvärtom är stigande K/I-tal över en längre tid ett av flera tecken på att sektorn inte lyckats konvertera ökade intäkter till ökad lönsamhet i samma grad. Detta samtidigt som problemlånen enligt Finansinspektionen har stigit under de senaste åren, något som kan tänkas fortsätta i sviterna av den pågående pandemin.

Varför lyckas inte bankerna förbättra sin lönsamhet? 
Bankerna kan i dag – på grund av större konkurrens – i betydligt mindre utsträckning än tidigare öka räntenettomarginalen på bolånen. Frågor som säkerhet, finansiella risker och digitalisering har konsekvent prioriterats på bekostnad av löpande kostnadsoptimeringar. Samtidigt har konkurrensen från fintechbolagen satt press på de traditionella aktörerna att erbjuda lägre priser och kundernas krav på service har förändrats.

Annons

Tidigare talades det om att finanssektorn skulle använda strategin ”spring snabbare och hyvla kostnader”. Detta synsätt känns i dag föråldrat och ger inte heller den långsiktighet som krävs för att hållbart vända trenden. Lägg därtill den gigantiska utmaning som de traditionella storbankerna står inför vad gäller förmågan att ersätta äldre IT-system med nya kärnbankssystem vilket i sin tur försvårar leveransen av nya flexibla tjänste- och produkterbjudanden. IT-systemens status är ett underliggande problem som skjutits på framtiden och som innebär en allt större teknisk skuld. Sammantaget begränsar detta också en långsiktig och hållbar kostnadsoptimering av verksamheten.

För att hållbart bryta den negativa lönsamhetstrenden bör finanssektorn ta fram en strategi som genomgående integrerar kostnadseffektivitet i verksamheten. Strategin bör tydligt påvisa hur stor andel av frigjort kapital som ska realiseras i resultaträkningen och hur stor andel som ska främja innovation, tillväxt och ökat kundvärde.

PA Consultings undersökning visar bland annat på att följande områden behöver förbättras för att öka kostnadseffektiviteten i finanssektorn:  
Transparens i enhetspris – förmågan att bedöma och spåra enhetskostnaden för processer och produkter, mot budget och historisk data. 
Utvecklings- och teknologiförmåga – förmågan att balansera fortsatt drift av äldre IT-system med parallella investeringar i ny teknik. 
Specifikationsförmåga – förmågan att utveckla ny mjukvara i en miljö med externa partners med tydliga specifikationer och kravställningar som utgår från kundvärde.

Annons

Finanssektorns aktörer behöver skaffa sig en djupare förståelse för var i värdekedjan man vill agera och positionera sig framöver och hur samarbetet med andra leverantörer av produkter och tjänster ska se ut.  Det är grundläggande för att besluta om vilka områden som ska prioriteras. Det krävs en tydlig vision från ledningen och ett ledarskap som kontinuerligt prioriterar en optimerad kostnadsbas, som genomgående utmanas och skruvas på i alla led. Denna långsiktighet är också något som Europeiska Centralbanken lyft fram som tillsynsprioriteringar för 2020 genom att efterfråga stärkta balansräkningar och stärkt motståndskraft inför framtiden.

PA Consultings studie visar att det finns potential för ökad kostnadseffektivitet hos finansmarknadens aktörer överlag. Det är hög tid för finanssektorn att dra lärdom från andra mer framgångsrika sektorer inom kostnadsoptimering. Allt för att kunna tillgodose kundernas nya krav på produkter och tjänster till en rimlig kostnad över tid.

Jonny Eriksson
Operational excellence expert, PA Consulting

Annons

Annons