"Det är uppenbart att EU-minister Dahlgren och regeringen inte har vad som krävs för att stå emot de krafter som vill transformera EU från frihandelsunion till bidragsunion", skriver Skattebetalarnas vd, Christian Ekström. Foto: Skattebetalarna
Debatt

EU-skatten är ett svek

Planerna på att ge EU beskattningsrätt måste stoppas. Det är oacceptabelt att vanskötta länder ska kunna skicka notan till andra. Det skriver Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.

Publicerad 2020-08-04

I coronakrisens spår flyttar nu förespråkare för ett mer överstatligt EU fram sina positioner. Krisen används som en förevändning för att ge EU egna medel och därmed runda nationella regeringar. Men att ge EU beskattningsrätt vore ett misstag såväl för Sverige som för EU, men som nu sker med regeringens goda minne.

Regeringen har vid upprepade tillfällen sagt att Sverige kommer att stå emot alla förslag om att ge EU beskattningsrätt. Så sent som i februari i år bedyrade EU-minister Hans Dahlgren i en replikväxling med mig på DI Debatt (https://www.di.se/debatt/hans-dahlgren-ingen-risk-for-eu-skatter/) att det var uteslutet för regeringen att ge upp svenska folkets rätt att sig själv beskatta. Ett uttalande som inte åldrats särskilt väl nu när EU:s långtidsbudget nu klubbats igenom av rådet med Sveriges välsignelse. Här står nämligen att EU ska ”införa egna medel” som i ett första steg ska baseras på plastavfall och att Kommissionen i ett nästa steg, under nästa vår, ska ”lägga fram förslag om en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och om en digital skatt med sikte att införas senast januari 2023”.

Det omfattande stödpaket – återhämtningsfonden – som nu gått igenom har motiverats med att corona drabbat många länder hårt. Att det skulle finns en koppling mellan pandemin och återhämtningspaketet kan dock ingen längre tro. Fördelningen speglar inte hur olika länder drabbats av viruset. De länder som får mest är istället de som brottats med stora och strukturella ekonomiska problem sedan länge.

Från regeringshåll har det beskrivits som att Sverige bidragit till att ”bara” 4 000 miljarder ska ges i bidrag, samt att det krävs ekonomiska reformer av mottagarländerna. Men det är pengar som byts mot tomma ord. De länder som omfattas har uppmanats att genomföra reformer under åratal. Därtill är EU:s historia dyster när det kommer till krav på reformer. De som bryter mot regler och överenskommelser får alltid en ny chans och inte sällan sänkta krav. Det är lätt att dra sig till minnes hur Stabilitetspakten vattnats ur under åren efter att land efter land brutit emot reglerna utan att sanktioner vidtagits.

Risken är nu stor att vi i framtiden kommer att få betala för att vissa länder inte orkar reformera sina ekonomier. Svenskars pensionsålder höjs för att andra länders ska kunna hållas lägre. Vi tvingas jobba hårdare för att andra låter bli.

De enorma utgifter som stödpaketet innebär ska naturligtvis till slut betalas. Tyvärr verkar man nu vara överens att vägen dit går genom att ge EU egen beskattningsrätt. Hans Dahlgren och regeringens försäkran om att så inte ska ske tycks inte ha varit mer än tomma ord.

Planerna på att ge EU beskattningsrätt måste stoppas. Det är oacceptabelt att vanskötta länder ska kunna skicka notan till andra. Det kommer leda till ökade utgifter och minskade incitament till strukturförändringar. Det kommer också erodera förtroendet för EU som institution när handel och regelförenklingar byts mot bidragsutbetalningar.

Det är uppenbart att EU-minister Dahlgren och regeringen inte har vad som krävs för att stå emot de krafter som vill transformera EU från frihandelsunion till bidragsunion. Nu är det viktigt att riksdagen – där det finns en majoritet som säger sig motsätta sig planerna – sätter stopp.

Christian Ekström
Vd, Skattebetalarna

Platsannonser