Annons

Annons

Resningsstorm väntar domstolarna

En våg av resningsansökningar väntar i spåren efter HD-utslaget idag. Men det är bara några av konsekvenserna som dagens dom får.

Idag står det klart att Högsta domstolen backar i frågan om så kallad dubbel bestraffning; en och samma person ska inte kunna påföras skattetillägg av Skatteverket och senare dömas för brott i samma ärende.

Därmed backar justitieråden i Högsta domstolen från en tidigare dom och praxis från 2010. I detta mål kom ett oenigt HD fram till att det visst var förenligt med Europakonventionens regler att fortsätta med den svenska modellen.

Högsta domstolens ordförande Marianne Lundius hade dock en avvikande uppdattning redan 2010 vilket även gällde justitierådet Stefan Lindskog. Men tre justitieråd var för att inte riva upp det rådande systemet.

Annons

Annons

De som 2010 drev denna linje var de numera pensionerade justitieråden Dag Victor samt Severin Blomstrand och den fortfarande aktive Göran Lambertz.

Men idag gick alltså en enig Högsta domstol mot sina kollegor. I den färska domen har beslutet fattats i enighet av 15 justitieråd.

Utslaget kan ses i ljuset av den dom som EU-domstolen meddelade tidigare i år, som gällde mervärdesskatt och som ännu inte hade kommit vid det tidigare avgörandet för tre år sedan.

I och med att HD nu river upp gällande praxis väntas en rad resningsansökningar till svenska domstolar. Ett stort antal skattebrottsmål kan komma att rivas upp beroende på hur HD-utslaget ska tolkas retroaktivt.

Bara i HD ligger redan fyra fall som väntar på resning.

Ett av dem väntas avgöras innan hösten. Antagligen kommer ännu fler resningsansökningar komma in till HD, medan ansökningarna kommer till hovrätterna för de som blivit dömda i tingsrätten.

– Det är en stor framgång för rättssäkerheten på skatteområdet. Det bekräftar det som vi, flera enskilda, har hävdat i flera år att det svenska förfarandet är oförenligt med Europakonventionen, säger Börje Leidhammar till Realtid.se.

Kan skattefifflare jubla nu?

– Även personer som lämnat felaktiga uppgifter ska ha rätt till att grundläggande rättigheter iakttas. Och det stämmer inte för tanken är att den utredning som arbetar med de här frågorna ska leda fram till ett nytt system där man både kan påföras skattetillägg och bli ansvarig för skattebrott i ett förfarande så att det sker på ett mer rättsäkert sätt.

Vad tycker du om att HD backar i denna fråga?

– Det är väldigt ovanligt att man samlar alla justitieråd. Det visar att det är en stor fråga som får stora konsekvenser.

Dagens beslut får en rad konsekvenser säger Clarence Crafoord vid Centrum för Rättvisa till Realtid.se. Han säger att Skatteverket och åklagarna måste ändra på sina rutiner eftersom verket inte längre kan åtala folk som drabbats av skattetillägg.

Sedan måste man avvisa alla pågående mål som finns i domstolarna just nu och det kommer att få stora konsekvenser för målbalansen i våra domstolar.

– Därtill måste alla människor som drabbats kunna kompenseras. Utgångspunkten är att man måste gottgöras till exempel få lindrigare straff men eftersom någonting redan har inträffat så ligger skadestånd nära till hands.

Tillsammans med Börje Leidhammar driver Crafoord tre mål i Europadomstolen där de kräver att de som åkt dit för dubbelbestraffning i svenska domstolar ska få skadestånd.

Men hur ska Skatteverket ändra sina rutiner som de har haft fram tills nu? Olle Sundin är rättslig expert på Skatteverket:

– Vi har nu pågående möten med åklagarsidan. I avvaktan på att det kommer en ny lagstiftning måste vi bestämma när skattetillägg ska påföras och när ett ärende kan bli föremål för domstolsprövning. Men problemet är att det ena målet inte är det andra likt, säger han till Realtid.se.

Realtid.se söker Göran Lambertz för en kommentar om varför han ändrade inställning. Han är just nu på semester.

Tidigare dom

Den 31 mars 2010 meddelade Högsta domstolen två avgöranden om skattetillägg och lagföring. I besluten fann HD att förbudet mot dubbla förfaranden i brottmål i Europakonventionens tilläggsprotokoll nr 7, artikel 4, inte hindrar att den som har påförts skattetillägg för oriktiga skatteuppgifter också åtalas för skattebrott.

HD var inte enig. Justitieråden Marianne Lundius och Stefan Lindskog var skiljaktiga vad gäller utgången och menade att beslut om skattetillägg innebar ett hinder för åtal enligt förbudet mot dubbelbestraffning. Justitierådet Severin Blomstrand var skiljaktig i fråga om motiveringen. Justitieråden Stefan Lindskog och Göran Lambertz gjorde därtill var och en tillägg för egen del till besluten.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons