Annons

Annons

Sitewide generic

Många kritiska mot FI:s amorteringskrav

Flera remissinstanser lägger fram ny kritik mot amorteringskravet.

Ännu en gång har Finansinspektionens förslag om amorteringskrav dömts ut i hårda ordalag av Kammarrätten i Jönköping – den remissinstans som fick förslaget på fall i våras förra året.

Kammarrätten är dock inte den enda instansen som lägger fram kritik mot förslaget., visar Realtids genomgång av remissvaren. Framförallt ifrågasätter många remissinstanser det föreslagna undantaget från amorteringskrav som ska gälla nyproducerade fastigheter.

Även organisationer som tog strid för undantaget är nu – av olika skäl – kritiska till utformningen.

Annons

Annons

Ytterligare kritik har också framförts mot att reglerna utfärdas av en myndighet i stället för av riksdagen i lagform – något som spelade roll då regeringen tvingades tänka om och presentera ett lagförslag för att bädda för Finansinspektionens reviderade förslag.

Svenskt Näringsliv: "Konstitutionellt olämpligt"

Arbetsgivarorganisationen är i och för sig positiva till att amorteringskrav införs eftersom den anser att det behövs åtgärder mot hushållens skuldsättning. Liksom Kammarrätten i Jönköping vänder sig organisationen mot att reglerna införs av en myndighet och inte i lagform.

Den ser "klara konstitutionella problem med att amorteringskravets närmare utformning kommer att regleras via föreskrifter från Finansinspektionen. Det konstitutionella regelverket i Sverige måste anses innebära att ett amorteringskrav, som reglerar förhållanden mellan enskilda, ska ges i form av lag.

I varje fall bör respekten för syftet med kravet på lagtorm innebära att det är konstitutionellt olämpligt att välja den väg som lagstiftaren nu har slagit in på."

Svenskt Näringsliv invänder också mot att undantaget för nybyggnation – som organisationen tog strid för att få med i regelverket – inte tidsbegränsas.

LO: Bolånetaket måste sänkas kraftigt

FI:s förslag välkomnas med öppna armar av LO. Mer behöver dock göras mot skuldsättningen. Framförallt vill arbetarorganisationen se ökat offentligt stöd till bostadsbyggande och omstuvning av bostadsbeskattningen.

"LO anser vidare att behovet av ett bolånetak kraftigt minskar när regler om amortering införs eftersom låntagaren då genom den årliga amorteringen sänker sin belåningsgrad. Finansinspektionen bör därför se över och förändra bolånetaket".

Sveriges Byggindustrier: Inte märkvärdigt att skuldkvoten är hög

Få bra saker kan komma av amorteringskravet, anserSveriges Byggindustrier (BI) intressesfär:

"Amorteringskrav kan medföra en enda positiv bieffekt för bostadsmarknaden. Det kan göra att spekulationsköp av bostadsrätter blir mindre attraktivt eftersom möjligheten till amorteringsfrihet försvinner vid vidareförsäljning."

Enligt intresseorgansiationen tycker Finansinspektionens motivation till varför ett amorteringskrav bör införas är svag i grunden – skuldproblematiken har överdrivits, anser BI.

"Att Sverige har en hög skuldkvot beräknat på disponibelinkomst är inte så konstigt eftersom vi har höga skatter som betalar välfärdstjänster som sjukförsäkring, föräldraförsäkring, allmän pension, sjukvård och utbildning m.m. Om skuldkvoten beräknas på bruttoinkomster och sociala avgifter var skuldkvoten 132 procent 2013 jämfört med 170 procent om skuldkvoten beräknas på disponibel inkomst. Sveriges skuldkvot är då likvärdig med jämförbara länder i Europa."

Riksbanken: "Inför inkomstbaserade skuldbegränsningar"

Stefan Ingves och Riksbanken har länge välkomnat ett amorteringskrav och tycker att det är viktigt att Finansinspektionens nya regler kommer på plats snabbt. Däremot skriver Riksbanken i sitt remissvar att "det amorteringskrav som nu föreslås är förhållandevis milt ur ett internationellt perspektiv. Riksbanken skulle därför välkomna att amorteringskravet kompletteras med inkomstbaserade skuldbegränsningar. Sådana begränsningar blir ännu viktigare om omvärdering av bostaden vart femte år utifrån en allmän prisutveckling på bostäder ska tillåtas."

Bankföreningen: "Nyproduktion minst lika riskabel"

Genom sina rekommendationer till bankerna har Bankföreningen under en tid bäddat för införandet av ett skarpt amorteringskrav. FI:s förslag faller därför i god jord hos föreningen. Men Bankföreningen är inte oreserverat positiv om förslaget. Bland annat borde det föreslagna undantaget för nyproduktion slopas.

"Riskerna i nyproducerade bostäder är generellt sett minst lika höga som i befintliga bostäder. Bankföreningen menar att ett undantag för nyproducerade lägenheter kan få svårförutsägbara effekter för bland annat prissättningen och strida mot syftet med regleringen."

Fastighetsägarna: Skrota förslaget

Med argument grundande i den allmänna bostadsbristen avstyrker Fastighetsägarna helt FI:s förslag. Försämrade möjligheter att ta lån kan leda till mer bostadsbrist uppger organisationen.

Liksom flera andra remissinstanser kritiserar Fastighetsägarna undantaget för nyproduktion. Organisationen skriver att förslaget "är vällovligt, men riskerar att få negativa följder utan att gynna nyproduktionen. Hur ska en köpare av en nyproducerad bostad ta ställning till priset, givet att en framtida köpare inte får amorteringsfrihet".

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons