Annons

Annons

Sitewide generic

Bure förlorar i RN

Revisorsnämnden avvisar Bures anmälan mot Rushrails revisor. Samtidigt går den tillsatta konkursförvaltaren till attack mot Bures önskemål om en medförvaltare i konkursen.

Tvisterna mellan Bure och dess tidigare portföljbolag Rushrail har eskalerat under hösten och sedermera lett till att järnvägs- och godsföretaget nu är i konkurs. Redan i mitten av augusti anmälde Bure Rushrails revisor till revisorsnämnden. Nu har RN:s beslut kommit.

Henrik Blomquist, vd för Bure, skrev till revisornsnämnden och hänvisade till att det framgår av revisionsberättelsen och revisorns yttrande gällande kontrollbalansräkningen att revisorn tar ”å ena sidan inte ställning till ett antal väsentliga resultat- och balansposter eller huruvida årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen eller om den ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning”.

Han skriver att revisorn har å andra sidan inte heller angett att bolagets styrelse brustit i sitt förvaltningsansvar genom att investera i och/eller värdesätta tillgångar som enligt revisorn inte går att ta ställning till.

Annons

Annons

”Som aktieägare i bolaget anser vi att revisorns avlämnade revisionsberättelse är otillfredsställande och ifrågasätter om denna är upprättad i enlighet med god revisionsed”, skriver Henrik Blomquist till RN.

Efter en utredning har Revisorsnämnden nu beslutat att ärendet ska avskrivas.

I Rushrails årsredovisning för 2015 skriver revisorn om grunderna varför han avstått från ett uttalande. Han hänvisar till att bolaget under 2015 aktiverat leasinghyra för ett antal begagnade lok och att aktiveringen uppgår till 9,3 miljoner kronor. Bolaget var dock medvetet om att loken inte skulle nyttjas under 2015 utan att leasingen var en investering för framtiden. 

”Bolaget anser att aktiveringarna gör att framtida intäkter kommer att mötas av kostnaderna för densamma”, skriver revisorn. 

Han konstaterar att det går att argumentera både för och inte för aktivering av leasingen men pekar på att bolaget har haft ett negativt resultat under 2016, vilket gör värdet av aktiveringen svårbedömd, liksom en uppskjuten skattefordran på 1 miljon kronor. Dessutom saknas dokumentation om värdet av en goodwill-post på 2,2 miljoner kronor.

Bråket om revisor är inte det enda som pågått den närmsta tiden. Rushrail som tvingades gå i konkurs i början av december mötte även på patrull när det gäller bolagets förslag om konkursförvaltare. Bure överklagade tingsrättens beslut att tillsätta den konkursförvaltare som Rushrail valt ut och hänvisade bland annat till jäv. Hovrätten valde dock att gå på tingsrättens linje. Bure har nu valt att yrka om en medförvaltare till konkursen.

Lars Wiking från DLA Piper skriver i ett svar till Bures yttrande att det saknas "rättsliga förutsättningar att förordna medförvaltare". Han hänvisar bland annat till att tillsättandet av en medförvaltare vanligtvis skapar "merkostnader som endast i undantagsfall är motiverande för borgenärskollektivet som helhet, då kostnaden normalt sett inverkar negativt på en eventuell utdelningsdividend"

Han skriver vidare att han anser att det samlade borgenärskollektivets intresse väger tyngre än vad Bures behov av att en medförvaltare utses gör. De övriga borgenärernas intresse ligger i en enhetlig och en inte onödigt fördyrad konkurshantering, enligt Lars Wiking.

Han skriver även att han gör bedömningen att tillgångsmassan i Rushrail väsentligt understiger de prioriterade fordringsägarnas sammantagna fordringsmassa.

”Förordnande av medförvaltare på begäran av en oprioriterad fordringsägare vars rätt inte kommer att påverkas riskerar istället att urholka värdet av andra borgenärers fordringar vilka omfattas av förmånsrätt, till följd av den fördyring av konkurshanteringen en sådan medförvaltare typiskt sett medför”.

Lars Wiking pekar även på att Rushrail har en fordran på ett närstående bolag till Bure om drygt 565.000 kronor jämte ränta efter en tvist i Svea hovrätt.

Ett edgångssammanträde i konkursen äger rum den 24 januari 2017.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons