Tessin Nordic kallar till extra stämma den 5 juni

Publicerad

Styrelsen för Tessin Nordic Holding kallar till en extra bolagsstämma onsdagen den 5 juni 2024 för att besluta om en emission av högst 58,4 miljoner aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt om en riktad emission om högst 58,8 miljoner aktier att betalas genom kvittning av fordringar uppgående till 5 875 000 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I enlighet med vad som bolaget kommunicerat genom pressmeddelande den 9 maj och 14 maj i år har det av Fredrik Synnerstad ägda bolaget Troserums Förvaltnings ingått avtal om att köpa NFT Ventures aktier i bolaget.

Som ett led i affären har parterna kommit överens om att bolaget ska kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemissionen samt om kvittningsemissionen.

Teckningskursen i såväl företrädesemissionen som kvittningsemissionen ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar fram till dagen före stämman, med en rabatt om 10 procent, dock lägst kvotvärdet. Företrädesemissionen kommer, före emissionskostnader, tillföra bolaget cirka 5 835 394 kronor, beräknat på en teckningskurs om 0,10 kronor.

Genom kvittningsemissionen kommer bolagets räntebörda att minska med sammanlagt cirka 2 miljoner kronor på årsbasis.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Swedens förda aktieboken på avstämningsdagen den 12 juni erhåller tre (3) teckningsrätter per varje (1) ägd aktie i Bolaget. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 juni.

17 teckningsrätter ger rätt att teckna en nyemitterade aktie.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons