SBB minskar förvaltningsresultatet (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget SBB redovisar ett lägre förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna sjönk till 1 747 miljoner kronor (1 878), en minskning med 7,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 323 miljoner kronor (1 405), en minskning med 5,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 021 miljoner kronor (1 060), en minskning med 3,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -5 952 miljoner kronor (-836). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -750 miljoner kronor (-1 444). Upplösning goodwill vid försäljning av fastigheter var -78 miljoner kronor (-192).

Valutakursdifferenser uppgick till -1 629 miljoner kronor (-925).

Resultatet före skatt var -11 101 miljoner kronor (-2 612).

Resultatet efter skatt blev -9 897 miljoner kronor (-2 721).

Resultat per aktie hamnade på -6,18 kronor (-1,99).

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 17,76 kronor per aktie (42,70) den 30 juni.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 632 miljoner kronor (1 045) i andra kvartalet.

SBB har i genomsnitt en räntekostnad om 2,16 procent (1,46) på räntebärande skuld, där
räntebindning i snitt är 3,3 år (3,2). Obligationslånen löper i genomsnitt över 4,0 år till en ränta
om 1,97 procent. SBB avser att minska effekten av ett högre ränteläge genom att över tid minska behovet av nya lån eller refinansieringar av befintliga lån.

– Det första halvåret var i viss mån tudelat. Den underliggande verksamheten förblir stabil och för jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 9,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den ekonomiska uthyrningsgraden fortsatte att öka och uppgick till 96,3 procent (95,1), där vakansen om 3,7 procent till största del är planerad med anledning av pågående projekt. SBB:s kärna är stabil oavsett var man befinner sig i konjunkturcykeln. Låg risk för lägre intäkter och hög förmåga att öka intäkterna kännetecknar SBB:s fastighetsbestånd. Det känns tryggt, kommenterar vd Leiv Synnes i delårsrapporten.

– Samtidigt har andra kvartalet präglats av diskussioner kring marknadens syn på SBB:s finansiella ställning. Bolaget har sjösatt flera parallella processer för att stärka bolaget. Målet är stärka såväl likviditet som soliditet.

– SBB genomför just nu en strategisk översyn av bolaget. Vi jobbar skyndsamt för att kunna
presentera utfallet av den översynen. Just nu strukturerar vi fastigheter till tydliga affärs-
områden. De största områdena är bostäder, utbildningsfastigheter och äldreboenden, avslutar
Leiv Synnes.

SBB, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter1 7471 878-7,0%
Driftnetto1 3231 405-5,8%
Förvaltningsresultat1 0211 060-3,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-5 952-836
Värdeförändringar derivat, totalt-750-1 444
Resultat före skatt-11 101-2 612
Nettoresultat-9 897-2 721
Resultat per aktie, kronor-6,18-1,99
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor17,7642,70-58,4%

Nyhetsbyrån Finwire

Annons