Nordisk Bergteknik minskar resultatet rejält – slopar utdelning (uppdatering)

Publicerad

(uppdaterar med bland annat framtidsutsikter)

Nordisk Bergteknik, verksamt inom berghantering och grundläggning, redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten minskade under perioden. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk 8,7 procent till 888 miljoner kronor (973). Den organiska försäljningstillväxten var -15 procent (20). Bolaget uppger att det fortsatt påverkas negativt av den svaga utvecklingen på bostadsbyggandet och dess kringeffekter, vilket i sin tur inneburit en negativ organisk tillväxt i kvartalet inom segmenteten Grund Sverige och Berg Sverige.

Ebitda-resultatet blev 103,2 miljoner kronor (147,8), med en ebitda-marginal på 11,6 procent (15,2).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 107,5 miljoner kronor (148,1), med en justerad ebitda-marginal på 12,1 procent (15,2).

Justerat rörelseresultat blev 30,7 miljoner kronor (79), med en justerad rörelsemarginal på 3,5 procent (8,1).

Resultatet efter skatt blev 6,4 miljoner kronor (54,1), en minskning med 88,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,11 kronor (0,98), vilket innebär en minskning med 88,8 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 195,2 miljoner kronor (195,5).

I vd-ordet skriver Andreas Christoffersson att Nordisk Bergteknik delar bedömningen som andra branschaktörer gjort att aktivitetsnivån inom bostadsbyggande kommer att fortsatt vara på en låg nivå framöver. Detta tros medföra lägre aktivitetskostnad inom lokal infrastruktur.

”Vår tidigare bedömning om att det fortsatt finns ett stort underliggande behov av infrastruktursatsningar samt en allt högre efterfrågan på drifts- och underhållstjänster i befintliga transportnät samt övrig infrastruktur kvarstår. Det senare är också anledningen till nämnda breddning av tjänsteutbudet inom Berg Sverige”, skriver han.

Han uppger att bolaget kommer att fortsätta att anpassa verksamheten efter rådande marknadsläge.

”Vi har och vi fortsätter att successivt anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat utan att äventyra vår kompetens och förmåga att framåt kunna agera offensivt när marknaden vänder. Vår långsiktiga ambition ligger fast och är uttryckt i våra finansiella mål”, skriver Andreas Christoffersson.

Nordisk Bergteknik, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning888973-8,7%
Organisk försäljningstillväxt, procent-1520
EBITDA103,2147,8-30,2%
EBITDA-marginal11,6%15,2%
Justerat EBITDA107,5148,1-27,4%
Justerad EBITDA-marginal12,1%15,2%
Justerat rörelseresultat30,779-61,1%
Justerad rörelsemarginal3,5%8,1%
Nettoresultat6,454,1-88,2%
Resultat per aktie, kronor0,110,98-88,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet195,2195,5-0,2%
Årsutdelning per aktie, kronor01

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire

Annons