Logistea förlänger räntebindningen och sänker lånekostnaden

Publicerad

Fastighetsbolaget Logistea har under november och december ingått nya räntederivat till ett nominellt belopp om totalt 800 miljoner kronor med en snittränta uppgående till 2,15 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden har ökat från 0,7 år till 2,2 år. Andelen räntesäkrad skuld har som resultat ökat från 20 procent till drygt 50 procent av total upplåning.

De genomförda åtgärderna minskar Logisteas ränterisk väsentligt. Den omstrukturerade derivatportföljen ger Logistea ett bättre skydd mot stigande räntor, längre räntebindning och lägre snittränta givet aktuella marknadsräntor och marknadens nuvarande räntekurva.

Den samlade effekten av åtgärderna sänker dessutom den genomsnittliga finansieringskostnaden, jämfört med aktuell räntenivå, med 0,2 procentenheter.

Utöver nytecknade derivat så har befintliga räntederivat om totalt 108 miljoner kronor i nominellt belopp med kortare kvarvarande löptid och övervärden om 2 miljoner kronor under november lösts i förtid.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons