Lannebo High Yield ökade 0,6 procent i juni – deltog i flera nya emissioner

Publicerad

Fonden Lannebo High Yield steg 0,6 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapportskriven av fondens förvaltare Katarina Carlsson och Karin Haraldsson.

Initialt konstateras att den positiva avkastningen för fonden under månaden var till största del hänförlig till den höga förräntningstakten.

Under månaden har primärmarknaden varit aktiv och fonden deltog i flera nya emissioner.

Svenska bolaget Storskogen emitterade en ny obligation med förfall 2027, då man genomförde en förlängning och löste in sitt 2024-förfall.

”Storskogen har ställt om från en relativt aggressiv förvärvsstrategi till att nu fokusera på kassaflödet och att hålla skuldsättningen på en rimlig nivå.”

Fastighetsbolaget Trianon emitterade en hållbar obligation och uppges jobba både med klimat och sociala insatser.

Fonden investerade även i obligationer utgivna av Fastpartner.

”Trots att bolaget blivit nedgraderat till high yield, gör vi bedömningen att en avkastning kring 10 procent är attraktivt”, kommenterar förvaltarna.

Centralbankerna konstateras av förvaltarna fortsätta sin kamp mot den höga inflationen. Riksbanken höjde för sjätte gången i rad styrräntan som nu ligger på 3,75 procent. De har även ökat takten på försäljningen av stadsobligationer för att stärka den svaga svenska kronan.

Räntan på den 5-åriga svenska statsobligationen steg under perioden från 2,4 till 2,8 procent och de 2-åriga räntorna handlas fortsatt högre än de 5-åriga. Detta menar förvaltarna indikerar en tro på en kommande lågkonjunktur och lägre räntor längre fram i tiden. Stibor 3-månadersräntan, som ligger till grund för räntesättningen för fondens svenska obligationer med rörlig ränta, ökade under perioden från 3,7 till 3,8 procent.

”Högre räntor och vida kreditspreadar ger nu historiskt hög avkastning på företagsobligationer”, kommenterar förvaltarna.

Den årliga förräntningstakten i fonden uppges vara cirka 8,5 procent efter avgift.

”Vi behöll samma struktur som tidigare i fonden. Både kreditdurationen,
den genomsnittliga löptiden på samtliga innehav i fonden, och räntedurationen, mätt som den genomsnittliga räntebindningstiden, var i princip oförändrade under perioden.”

Räntedurationen var 0,7 år och kreditdurationen var 2,6 år.

Fondens största innehav var DNB Bank, European Energy och Castellum med portföljvikter om 4,3, 3,5 respektive 3,3 procent.

Lannebo High Yield, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,6
Index MM, förändring i procent0,5
Fond i år, förändring i procent5,6
Index i år, förändring i procent4,6

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons