Lammhults rapporterar förlust i Q2 (uppdatering)

Publicerad

(Tillägg i hela nyheten)

Möbel- och inredningsbolaget Lammhults Design Group redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

”Koncernens tillväxt fortsatte under årets andra kvartal, genom tidigare genomförda prisökningar samt viss positiv valutaeffekt. Affärsområde Office Interiors rapporterar ett utmanande kvartal efter relativt svag orderingång i första kvartalet, medan den positiva utvecklingstrenden för affärsområde Library Interiors fortsatte”, säger vd Daniel Tell i rapporten.

Omsättningen steg 3,0 procent till 231,3 miljoner kronor (224,6). Justerat för valutakurseffekter ökade omsättningen med 1,8 procent, främst drivet av prishöjningar.

Rörelseresultatet blev -13,7 miljoner kronor (2,9). Jämförelsestörande poster ingår med -9 miljoner kronor (0), som består av dels omstruktureringspost om -3,8 miljoner kronor samt avgångsvederlag för vd med -5,2 miljoner.

Justerat för engångsposter blev rörelseresultatet -4,7 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev -2,0 procent. ”Den lägre lönsamheten förklaras främst med planerade och strategiskt viktiga marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, däribland utställning på flera internationella möbelmässor samt öppnande av ett nytt koncerngemensamt showroom i Köpenhamn”, skriver bolaget.

Resultatet före skatt var -16,1 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev -15,1 miljoner kronor (0,1).

Resultat per aktie hamnade på -1,78 kronor (0,01).

Orderingången landade på 247,9 miljoner kronor (245,4), en ökning med 1,0 procent mot föregående år.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 miljoner kronor (-7,0).

Lammhults, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång247,9245,41,0%
Nettoomsättning231,3224,63,0%
Rörelseresultat-13,72,9
Rörelsemarginal1,3%
Resultat före skatt-16,10,1
Nettoresultat-15,10,1
Resultat per aktie, kronor-1,780,01

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons