Investors justerade substansvärde var 252 kronor per aktie den 30 juni (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Investmentbolaget Investor rapporterar ett justerade substansvärde på 252 kronor per aktie den 30 juni. Det är en ökning med 9 procent, inklusive återlagd utdelning, i andra kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 6 procent, jämfört med 2 procent för SIXRX avkastningsindex. Rapporterat substansvärde var 220 kronor per aktie den 30 juni.

Rörelseresultatet blev 48 486 miljoner kronor (-62 957) i andra kvartalet 2023.

Här ingår utdelningar med 5 218 miljoner kronor (1 782) och värdeförändringar på 41 309 miljoner kronor (-65 808).

Resultatet före skatt var -45 654 miljoner kronor (-65 323).

Resultatet efter skatt blev -45 309 miljoner kronor (-65 521).

Resultat per aktie hamnade på 14,80 kronor (-21,38).

Noterade bolag genererade en totalavkastning om 9 procent. Aktier i Accelleron avyttrades för 943 miljoner kronor.

Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till 11 procent (10 procent inklusive kassan), främst drivet av stark vinsttillväxt, följt av positiva valutaeffekter. Multipelexpansion och kassaflöde bidrog också positivt, men i mindre utsträckning.

Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 22 procent, varav 13 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad och justerad ebita ökade med 40 respektive 34 procent. Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 6 procent i konstant valuta. ebita-marginalen förbättrades.

Värdeförändringen på investeringar i EQT uppgick till 3 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 536 miljoner kronor.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,7 procent per den 30 juni.

– Investor hade ett starkt andra kvartal. Våra dotterföretag inom Patricia Industries rapporterade tvåsiffrig organisk omsättningstillväxt och kraftig vinsttillväxt. I den rådande komplexa miljön med osäkra makroutsikter är hög flexibilitet och förmågan att hantera snabba förändringar fortsatt av stor vikt, kommenterar Johan Forssell, vd och koncernchef i Investor i delårsrapporten.

Investor, MkrQ2-2023Q2-2022
Rörelseresultat48 486-62 957
Resultat före skatt-45 654-65 323
Nettoresultat-45 309-65 521
Resultat per aktie, kronor14,80-21,38

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons