Investors justerade substansvärde 248 kronor per aktie vid årsskiftet, höjer utdelningen (uppdatering)

Publicerad

(Fler detaljer i hela nyheten)

Investmentbolaget Investor rapporterar en ökning av substansvärdet i fjärde kvartalet 2021. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Rörelseresultatet blev 82 356 miljoner kronor (7 188) i fjärde kvartalet 2021.

I resultatet ingår värdeförändringar med 77 903 miljoner kronor (2 220)

Resultatet före skatt var 81 215 miljoner kronor (7 883).

Resultatet efter skatt blev 81 091 miljoner kronor (7 586), en ökning med 969,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 26,47 kronor (2,50), vilket innebär en ökning med 958,8 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 4,00 kronor per aktie (3,50), en höjning med 14,3 procent.

Substansvärde per aktie steg tilll 223 kronor (151) per 31 december, ökning med 47,7 procent.
Justerat substansvärde steg till 248 kronor per aktie (178), en ökning med 39,3 procent.

Totalavkastningen uppgick till 21 procent i fjärde kvartalet 2021, jämfört med SIXRX avkastningsindex som steg 12 procent. För 2021 var totaltavkastningen 55 procent jämfört med SIXRX som steg med 39 procent.

Noterade bolag genererade en totalavkastning på 11 procent. Budet på Sobi, vilket Investor gav sitt stöd till, drogs tillbaka. Aktier i Ericsson förvärvades för 1 miljard kronor.

Mölnlycke rapporterar en organisk tillväxt på minus 26 procent i konstant valuta. Tillväxten påverkades avsevärt av det betydande bidraget från covid-19-relaterade kundkontrakt inom skyddsutrustning undet det fjärdkvartalet 2020 medan bidraget var noll under det fjärde kvartalet 2021. Omsättningen inom Gloves påverkades negativt av ett tillfälligt covid-19-relaterat produktionsstopp. Wound Care växte 8 procent organiskt i konstant valuta med stark lönsamhet.

Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till minus 10 procent i konstant valuta. Justerad ebita minskade med 23 procent. Exklusive Mölnlycke var den organiska omsättningstillväxten 8 procent i konstant valuta och justerad ebita ökade med 24 procent.

Värdet på Investeringar i EQT ökade med 30 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 1,8 miljarder kronor kronor.

– När vi går in i 2022 råder det ingen brist på utmaningar och osäkerhet, men oaktat hur världsekonomin och aktiemarknaderna utvecklas står Investor starkt. I vår portfölj har vi framgångsrika företag med ledande positioner på attraktiva marknader som leds av mycket kompetenta personer. Därtill har vi en stark finansiell ställning som ger oss möjlighet att tillvarata attraktiva möjligheter, kommenterar Johan Forssell, vd och koncernchef i Investor i bokslutskommunikéen.

Investor, MkrQ4-2021Q4-2020FörändringRörelseresultat82 3567 1881 045,7%Resultat före skatt81 2157 883930,3%Nettoresultat81 0917 586969,0%Resultat per aktie, kronor26,472,50958,8%Substansvärde per aktie, kronor22315147,7%Justerat substansvärde24817839,3%Utdelning per aktie, kronor4,003,5014,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons