Infrea minskar röresresultatet

Publicerad

Anläggningsbolaget Infrea redovisar lägre rörelseresultat i andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 1,1 procent till 568,8 miljoner kronor (575,2). Den organiska försäljningstillväxten var -4,3 procent (24,8).

Ebitda-resultatet blev 36,0 miljoner kronor (56,4), med en ebitda-marginal på 6,3 procent (9,8).

Ebita-resultatet blev 15,3 miljoner kronor (38,8), med en ebita-marginal på 2,7 procent (6,7).

Rörelseresultatet blev 15,2 miljoner kronor (38,6), med en rörelsemarginal på 2,7 procent (6,7).

Resultatet före skatt var 10,3 miljoner kronor (35,3).

Resultatet efter skatt blev 8,1 miljoner kronor (28,9), en minskning med 72,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,4 kronor (1,5), vilket innebär en minskning med 73,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8,3 miljoner kronor (-47,7).

– Marknaden för infrastrukturinvesteringar är fortsatt stabil på de allra flesta områden. Konkurrensen är dock stor på många håll och marginalerna pressade, men rätt kvalitet i levererade projekt tillsammans med långa kundrelationer har medfört en god orderstock för Infrea som helhet. Viss vaksamhet och beredskap för en försämrad konjunktur under hösten är befogad, som konsekvens av fortsatta räntehöjningar och åtstramande effekter på stora delar av svensk ekonomi, kommenterar tillförordnad vd Charlotte Bergman i delårsrapporten.

– Infreas kunder utgörs i huvudsak av offentliga beställare som kommuner och Trafikverket, som är trygga och stabila kunder i utmanande tider, men även dessa påverkas av ökade kostnader som kan få som effekt att en del investeringar och projekt blir framflyttade. Infreas exponering direkt mot bostadssektorn är fortsatt låg, dock upplever våra dotterbolag en ökad konkurrens från bolag som tidigare fokuserat på bostäder till följd av minskad investeringstakt i denna del av marknaden.

– Det andra halvåret är normalt sett Infreas bästa del av året med starkt kassaflöde och färdigställande av projekt som bidrar till lönsamheten och trots rådande konjunktur ser jag att även 2023 ska ha samma säsongsmönster, avslutar Charlotte Bergman.

Martin Reinholdsson kommer i höst att tillträda som ordinarie vd för Infrea.

Infrea, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning568,8575,2-1,1%
Organisk försäljningstillväxt, procent-4,324,8
EBITDA36,056,4-36,2%
EBITDA-marginal6,3%9,8%
EBITA15,338,8-60,6%
EBITA-marginal2,7%6,7%
Rörelseresultat15,238,6-60,6%
Rörelsemarginal2,7%6,7%
Resultat före skatt10,335,3-70,8%
Nettoresultat8,128,9-72,0%
Resultat per aktie, kronor0,41,5-73,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet8,3-47,7

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons