Hoi Publishing avser genomföra nyemission på cirka 6,5 miljoner kronor

Publicerad

Styrelsen för bokförlaget Hoi Publishing har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission. Därtill har bolaget upptagit ett brygglån.

Vid full teckning erhåller bolaget en emissionslikvid om högst 7,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till runt 0,6 miljoner.

Emissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, befintliga aktieägare genom teckningsåtaganden till 31 procent (motsvarande 2,2 miljoner kronor).

En befintlig aktie i Hoi som innehas på avstämningsdagen den 8 april 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier i Hoi.
Teckningskursen har fastställts till 0,40 kronor per B-aktie. Sista handelsdag i B-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 april.

Extra bolagsstämma ska hållas den 4 april 2024.

”Motivet till Emissionen är i förstahand att skapa rätt förutsättningar för genomförandet av förvärvet av Ekström & Garay på bästa sätt, att integrera, effektivisera och utveckla centrala funktioner i verksamheten, att stärka bolagets finansiella ställning genom att minska skuldsättningen samt ge bolaget en möjlighet att genomföra nödvändiga och lönsamma investeringar i verksamheten samt för att fortsätta förvärva attraktiva verksamheter”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

I syfte att säkerställa bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov fram till det att likvid från emissionen tillfaller Hoi har bolaget upptagit ett brygglån om 1,3 miljoner kronor från Future Conference. För brygglånet utgår ränta om 2 procent per påbörjad 30-dagarsperiod samt en uppläggningskostnad om 5 procent.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons