Elanders minskar omsättning och nettoresultat

Publicerad

Tjänstebolaget Elanders redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten minskade under perioden.

Omsättningen sjönk 2,1 procent till 3 450 miljoner kronor (3 525). Den organiska försäljningstillväxten var -9 procent.

Ebitda-resultatet blev 479 miljoner kronor (507), med en ebitda-marginal på 13,9 procent (14,4).

Ebita-resultatet blev 195 miljoner kronor (264), med en ebita-marginal på 5,7 procent (7,5).

Justerat ebita-resultat blev 210 miljoner kronor (224).

I periodens resultat ingick engångsposter om -14 miljoner kronor (40), som avsåg avsättning för ytterligare tilläggsköpeskilling för ett förvärv som utvecklats bättre än förväntat. Föregående års engångsposter var huvudsakligen hänförliga till en omvärdering av andelar i intresseföretag i samband med fusion.

Justerat nettoresultat uppgick till 79 miljoner kronor (103), motsvarande 2,21 kronor (2,77) per aktie.

Resultatet efter skatt blev 65 miljoner kronor (143). Resultat per aktie hamnade på 1,80 kronor (3,91).

Operativt kassaflöde uppgick till 536 miljoner kronor (187).

Elanders, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning3 4503 525-2,1%
Organisk försäljningstillväxt, procent-9
EBITDA479507-5,5%
EBITDA-marginal13,9%14,4%
EBITA195264-26,1%
EBITA-marginal5,7%7,5%
EBITA, justerat210224-6,3%
EBITA-marginal, justerat6,1%6,4%
Nettoresultat65143-54,5%
Resultat per aktie, kronor1,803,91-54,0%
Operativt kassaflöde536187186,6%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons