Cibus minskar förvaltningsresultatet (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Cibus redovisar ett lägre förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 29,6 miljoner euro (27,2), en ökning med 8,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 28,1 miljoner euro (25,2), en ökning med 11,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 11,5 miljoner euro (13,6), en minskning med 15,4 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0,0 miljoner euro (0,1). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -8,3 miljoner euro (17,2). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 2,5 miljoner euro (7,3).

Resultatet före skatt var 5,8 miljoner euro (38,1).

Resultatet efter skatt blev 4,0 miljoner euro (30,8), en minskning med 87,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,06 euro (0,63), vilket innebär en minskning med 90,5 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 13,0 euro per aktie (15,0) den 30 juni.

Cibus fortsätter visa stabilt resultat under andra kvartalet, den underliggande verksamheten går fortsatt bra och driftnettot ökar med 11 procent jämfört med andra kvartalet 2022.

Cibus har under och efter kvartalet fortsatt säkra bolagets finansieringskostnader genom nytecknade räntetak och i mitten av juli är drygt 95 procent av bolagets räntebärande skuld räntesäkrad.

Cibus hade i slutet av kvartalet en belåningsgrad på 56,5 procent och räntetäckningsgraden per 30 juni, mätt rullande 12 månader, var 2,4 gånger. Målsättningen är den inte ska understiga 2,0 gånger. Så länge referensräntorna understiger 9 procent de kommande 12 månaderna ser Cibus att målsättningen kan hållas tack vare bolagets räntesäkringar och låga andel exponering mot rörlig ränta. Målet om 2,0 gånger är att satt med marginal till den kovenant om 1,75 som finns i obligationsvillkoren.

– Cibus fokus är att fortsätta arbetet med att optimera balansräkningen på ett sätt som minimerar riskerna för våra aktieägare samt säkerställer ett ökat kassaflöde och utdelning över tid, kommenterar vd Sverker Källgården i delårsrapporten.

Cibus, MEURQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter29,627,28,8%
Driftnetto28,125,211,5%
Förvaltningsresultat11,513,6-15,4%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat0,00,1
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-8,317,2
Värdeförändringar derivat, orealiserat2,57,3-65,8%
Resultat före skatt5,838,1-84,8%
Nettoresultat4,030,8-87,0%
Resultat per aktie, EUR0,060,63-90,5%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, EUR13,015,0-13,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons