Biokraft Internationals styrelse ger olika råd för budpliktsbud beroende på tidshorisont

Publicerad

Biogas- och biogödselproducenten Biokraft Internationals styrelse har utvärderat det budpliktsbud på 20,65 kronor per aktie kontant som 1Vision Biogas har lagt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet värderar Biokraft till 900 miljoner kronor baserat på samtliga utestående aktier i Biokraft, det vill säga inklusive de aktier som redan innehas av 1Vision Biogas.

Biokraft aviserade tidigare i dag att bolaget avser att hålla en extra bolagsstämma den 27 mars 2024 för att besluta om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om en företrädesemission som kan uppgå till ett totalt maximalt belopp om 650 miljoner kronor

Därutöver föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en aktieemission, med eller utan företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, som är begränsad till en emissionslikvid om 150 miljoner kronor.

Styrelsens uppfattning är att dess rekommendation avseende erbjudandet bör vara beroende av aktieägarens tidshorisont för investeringen i Biokraft och aktieägarens risktolerans och samt vilja att stödja Biokrafts långsiktiga produktionsmål vilket kräver att ytterligare kapital tillförs bolaget.

Vid en samlad bedömning anser styrelsen att bolaget för närvarande verkar i en osäker ekonomisk miljö och att den föreslagna företrädesemissionen och Bolagets operationella produktionsmål om minst 1,2 TWh mot slutet av 2026 och 3 TWh mot slutet av 2030 kommer kräva betydande investeringar från aktieägaren för att försvara sin ägarandel eller en betydande utspädning av respektive aktieägares innehav. Med det i beaktning rekommenderar styrelsen aktieägare med en kortsiktig investeringshorisont och/eller en lägre risktolerans samt de som saknar möjlighet eller vilja att investera ytterligare kapital att acceptera erbjudandet.

Styrelsen anser samtidigt att villkoren för erbjudandet inte reflekterar det långsiktiga fundamentala värdet i bolaget och att aktieägare med en långsiktig investeringshorisont och/eller en högre risktolerans samt vilja att investera ytterligare kapital för att säkra bolagets finansieringsbehov i den föreslagna företrädesemissionen och bolagets tillväxtresa mot de operationella produktionsmålen bör utvärdera situationen noga och överväga att behålla sitt ägande.

Styrelsen anser dock att det är positivt att 1Vision Biogas visat intresse för biogasmarknaden i allmänhet och Biokraft i synnerhet och att de har vilja att bidra till bolagets fortsatta utveckling genom sin branscherfarenhet och andra resurser.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons