AMF Företagsobligationsfond – fortsatt god avkastningspotential i fonden

Publicerad

Avkastningen i AMF Företagsobligationsfond uppgick till 1,4 procent under årets första kvartal, vilket kan jämföras med 1,7 procent för fondens jämförelseindex. Marknadens förväntningar om snara räntesänkningar kom på skam och räntorna steg i alla löptider.

Ränteuppgången under det första kvartalet är delvis en rekyl efter den kraftiga nedgången under sista kvartalet 2023, men även en följd av att ekonomiska data visat att inflationen inte fallit tillbaka lika snabbt som marknaden trodde i slutet av året. Marknaden förväntar sig färre räntesänkningar än tidigare, enligt förvaltaren Johan Moeschlin.

Den schweiziska centralbanken var ensam om att sänka styrräntan under perioden och den europeiska och amerikanska centralbanken var tydliga med att räntesänkningar inte kommer att vara aktuella förrän inflationen är under kontroll.

Trots ränteuppgången var efterfrågan på risktillgångar god efter en inledande korrigering och börsen nådde nya högstanoteringar. Fondens absolutavkastning påverkades negativt av de stigande räntorna, men gynnades av att kreditspreadarna minskade under hela perioden.

Spreadarna för fastighetsbolagen har konvergerat betydligt, vilket indikerar en minskning av kreditriskpremien. Dessutom har utbudet i fastighetssektorn ökat rejält, från knappt 5 miljarder kronor under det första kvartalet 2023 till 27 miljarder kronor under det första kvartalet 2024.

”Majoriteten av fastighetsbolagen har framgångsrikt stärkt sina balansräkningar, vilket har bidragit till att öka förtroendet för sektorn. Denna positiva trend tyder på en fortsatt tillväxt och stabilitet inom fastighetssektorn”, skriver Johan Moeschlin.

Fonden fyllde på med innehav i Balder och Svensk Fastighetsfinansiering under kvartalet, liksom i obligationer från Traton och finansieringsbolaget Bluestep. Investeringarna sker uteslutande i stabila bolag med hög kreditvärdighet och fondens förvaltare har undvikit de mer belånade bolagen.

När det kommer till företagens kvartalsrapporter har de generellt sett varit positiva, enligt fondens förvaltare. Företagen har visat en imponerande motståndskraft hittills. Dock börjar vissa företag nu uttrycka en växande osäkerhet när det gäller organisk tillväxt och orderingång. Denna osäkerhet kan vara ett tecken på utmaningar framöver.

”Även konsumtionen har hållits uppe relativt väl, mycket tack vare hushållens buffertar, och vi har ännu inte sett någon större våg av varsel eller uppsägningar. Men om den höga räntenivån består kan det bli tuffare för hushållen längre fram”, säger Johan Moeschlin.

Vad gäller Riksbankens agerande har marknaden svängt och prisar nu endast in tre sänkningar under 2024, jämfört med som mest sex stycken vid årsskiftet.

”Pendeln tenderar att svänga mellan ytterlägen och vi tror att marknaden kan underskatta nivån på kommande räntesänkningar. Vi är positivt inställda till företagsobligationer och tror att det finns utrymme för att spreadarna går ihop ytterligare. Därtill finns en viss krockkudde i form av den höga korträntan på cirka 4 procent, vilket sammantaget bör ge en bra avkastning framöver”, avslutar Johan Moeschlin.

Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons