Finans Nyhet

Svartlistningen ligger fast

Publicerad
Uppdaterad

Finansinspektionens svartlistning av Pernilla Ström var korrekt. Förvaltningsrätten anser att sanktionen ska ligga fast så länge det råder ”oklarhet i ansvarsfrågorna” i HQ.

Sara Johansson

Pernilla Ström har överklagat Finansinspektionens beslut att hon inte får ta styrelseuppdrag i Öhman-sfären efter den tidigare kritiken mot HQ där hon var styrelseledamot.

På måndagsförmiddagen kom Förvaltningsrättens dom. Enligt domstolen gjorde Finansinspektionen (FI) rätt när myndigheten beslutade att svartlista Pernilla Ström.

”Mot bakgrund av det anförda finner förvaltningsrätten, i likhet med Finansinspektionen, att Pernilla Ström vid en helhetsbedömning för närvarande inte kan anses lämpad som styrelseledamot i fondbolaget”, skriver Förvaltningsrätten.

Annons

Svartlistning på obestämd tid

Domstolen finner ingen grund för Pernilla Ströms kritik mot FI. Myndigheten har varken brustit i sin utredningsskyldighet eller tillämpat omvänd bevisbörda i Öhman-ärendet, enligt domen.

Svartlistningen kan kvarstå så länge som det råder ”oklarhet i ansvarsfrågorna” i HQ.

Finansinspektionen har i sitt beslut lagt händelserna i HQ AB och HQ Bank till grund för sin bedömning och menat att Pernilla Ström, som styrelseledamot i HQ AB, inte har levt upp till det ägaransvar som följer av lag och beskrivs i lagförarbeten.

Annons

Förvaltningsrätten hänvisar till att Pernilla Ström hade ett ansvar för bristerna i dotterbolaget HQ Bank som ledde till att tillståndet drogs in:

”Pernilla Ström var styrelseledamot i HQ AB under hela den tid under vilken bristerna förelegat. Även om styrelsen har ett kollektivt ansvar för verksamheten i ett dotterbolag, kan en enskild styrelseledamot härigenom inte anses befriad från sitt ansvar för verksamheten; varje styrelseledamot förväntas bidra med sitt kunnande och sin erfarenhet. Det har inte kommit fram något i målet som visar att Pernilla Ström skulle ha ett mer begränsat ansvar för det som inträffat i banken än övriga styrelseledamöter”, skriver domstolen.

Inte lämplig

Förvaltningsrätten anser att dessa omständigheter talar för att Pernilla Ström kan anses olämplig som styrelseledamot i ett fondbolag. Domstolen pekar även på att Pernilla Ström, liksom de övriga styrelseledamöterna i HQ AB, inte har beviljats ansvarsfrihet av HQ AB:s bolagsstämma våren 2011.

Annons

”Den frågan har en klar koppling till Allmänna avdelningen händelserna i HQ Bank och bör därmed också vägas in i lämplighetsbedömningen. Dessutom övervägs uppenbarligen ännu om HQ AB, med dess nya styrelse, ska väcka skadeståndstalan mot styrelseledamöterna i den gamla styrelsen, däribland Pernilla Ström. De skadeståndsbelopp som därvid kan bli aktuella torde vara höga”, skriver domstolen.

Realtid.se söker Pernilla Ström för en kommentar.

Ur domen

”Kravet på att den som ingår i ett fondbolags styrelse ska vara lämpad för uppgiften rymmer emellertid mer än bara ansvarskänsla och gott omdöme.

I finansiell verksamhet är det viktigt med ett fullgott konsumentskydd och finansiell stabilitet. Det är av stor vikt att verksamheten präglas av

seriositet för att säkerställa att institutet drivs enligt gällande regler.

Det handlar också om att värna om allmänhetens förtroende för den finansiella sektorn. På grund härav ställs det höga krav på ledningens lämplighet.”

Annons