Spekulativ design är en del av lösningen för att skapa ett hållbart Sverige

Taggar i artikeln

Debatt
Jesper Almström, Nordenchef på EY och Anna Svanberg, vd på EY i Sverige.Jesper Almström, Nordenchef på EY och Anna Svanberg, vd på EY i Sverige.
Jesper Almström, Nordenchef på EY och Anna Svanberg, vd på EY i Sverige.
Publicerad
Uppdaterad

Världens klimat blir alltmer instabilt och oförutsägbart med förödande effekter på samhällen och ekonomin. Vid klimattoppmötet COP28 kommer världen att utvärdera arbetet som skett sedan Parisavtalet och det kommer bli tydligt att det behövs större och snabbare förändringar. Utmaningen är att det saknas målbilder för vilket samhället som vi ska sträva mot. Politiken i världen och i Sverige kan lära av ledande företag som använder spekulativ design som konkret metod för att strategiskt mobilisera i den hållbara omställningen  Det skriver Jesper Almström, Nordenchef på EY och Anna Svanberg, vd på EY i Sverige.

Realtid.se

Kortsiktighet är en av vår tids största utmaningar. Det finns en obalans i nuvarande styrsystem mellan kortsiktiga mål och behov samt de långsiktigt hållbara lösningarna. För att ändra färdriktning och lösa klimatutmaningarna måste vi kunna föreställa oss en annan morgondag, ha tilltro till vår förmåga att skapa den, och våga fatta besluten som gör tanken till verklighet. Lösningen är spekulativ design, vilket gör dessa visioner till greppbara berättelser som kan upplevas.

Spekulativ design är ett verktyg för framsyn som gör det möjligt att föreställa sig hur framtiden kan utvecklas. Med hjälp av strukturerade metoder går det att måla upp scenarion och “föremål från framtiden” baserat på forskning och lösningar som redan finns. Syftet med verktyget är bland annat att skapa medvetenhet om att det finns flera olika möjliga framtider och som till stor del går att välja.

Tydliga gestaltningar av framtider kan frammana tankar om hur den fiktiva framtiden skulle upplevas och därmed möjliggöra ställningstagande. Ställningstagande som är absolut nödvändiga för att skapa en framtid där så många som möjligt lever och frodas inom planetens gränser.

Annons

Svenska företags arbete med EU-direktivet CSRD är ett exempel på hur de kan dra nytta av spekulativ design. Direktivet kräver rapportering av tidigare händelser i lika hög grad som det kräver att bolag blickar framåt och utformar strategier baserade på scenarioanalyser. Spekulativ design kan ta detta scenarioarbete från att vara en pappersprodukt till att staka ut riktningen för företag.

För näringslivet i Sverige kan spekulativ design ge ett rejält försprång när det gäller att skapa affärsnytta och nå affärsmål. Forskning visar att företag som inser att framtiden kan förändra deras verksamhet i grunden, förbereder sig och genomför relevanta åtgärder, också når bättre resultat. Enligt en forskningsstudie från Aarhus universitet är företag som använder sig av framsynthet 33 procent mer lönsamma än företag i genomsnitt. Dessutom uppnår företag en 200 procent högre tillväxttakt än det genomsnittliga företaget.

På samma sätt kan Sveriges politiker utnyttja spekulativ design för att hitta nya vägar mot en hållbar framtid. För att öka takten i omställningen krävs en fängslande vision om framtiden, en vision som inger hopp och leder till handling och ger alla samhällsaktörer en gemensam riktning. Spekulativ design utmanar konventionella tankebanor och utvidgar perspektiv på framtiden. Utforskande av alternativa framtider och föremål uppmuntrar till tankeexperiment som inte begränsas av existerande normer och antaganden om vad som är möjligt. Värdet av spekulativ design ligger både i slutprodukten och skapandeprocessen. Viktigt är dock att arbetet är förankrat i vetenskap och existerande lösningar för att inte bli förringade som science fiction. Syftet med processen är att synliggöra paradoxer, vilka beslut som måste fattas och skapa utrymme för nya och kanske tidigare ignorerade perspektiv. På så sätt kan spekulativ design ge Sverige visioner som krävs för en hållbar samhällsutveckling.

Annons

Ledare på alla nivåer, politiskt och inom näringslivet måste våga arbeta systematiskt med framtidsfrågor för att kunna vara del i att forma en hållbar utveckling och skapa klimatnytta på både kort och lång sikt. En osäker omvärld har gjort det viktigare än någonsin att blicka framåt och definiera en önskad hållbar framtid. Spekulativ design ger oss makten att forma framtiden istället för att bara låta den ske.

Jesper Almström
Nordenchef på EY
Anna Svanberg
Vd på EY i Sverige

Annons