Finans Nyhet

Selin räddar Sernekes prestigeprojekt

Taggar i artikeln

Balder Erik Selin Ola Serneke Serneke
Erik Selin och Ola Serneke.
Publicerad

Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet, blir aktieägare i Serneke Group samt avtalar om förvärv av knappt 1 400 hyresrätter samt drygt 12 000 kvm kommersiella lokaler.

Realtid.se

–Det känns mycket glädjande att få vara del av förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt. Att Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär med Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvm kommersiella lokaler, känns extra roligt, säger Erik Selin vd för Balder.

Fastighets AB Balder har idag den 17 december ingått avtal om att förvärva preferensaktier i Karlatornet för 25 000 kronor motsvarande
50 procent av kapital och röster. Karlatornet är ägare av fastigheterna där Nordens högsta skyskrapa, som består av 73 våningar och är 245 meter hög, ska byggas. Fastigheterna omfattar ca 600 lägenheter, 300 hotellrum samt 8 000 kvm kontorslokaler. Idag är ca 80 procent av lägenheterna sålda och 100 procent av hotell- och kontorslokalerna uthyrda. Enligt avtal så säkerställer Serneke återstående osålda lägenheter. Balder erhåller samtidigt en option att förvärva de kommersiella lokalerna.

– Att få in Balder som delägare i Karlatornet är en optimal lösning för oss, för projektet och för staden. I Balder har vi en stabil och långsiktig partner med stark lokal förankring och med samma starka tro på projektet och utvecklingen av staden som vi. Tillsammans ska vi nu fortsätta genomförandet av en unik stadsutveckling som kommer att stärka Göteborg och förhoppningsvis skapa stolthet hos göteborgarna, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

Annons

Serneke garanterar de totala kostnaderna för att uppföra Karlatornet och har redan investerat 1 500 Mkr i grundläggning och påbörjat uppförande av de första våningarna. Balder tillskjuter 500 Mkr i form av aktieägarlån och resterande finansieringsbehov har säkerställts genom ett byggkreditiv från Nordea om 3 000 Mkr.

Preferensaktierna medför endast rätt till en prioriterad utdelning om 600 Mkr. Balder har även tecknat 2 300 000 B-aktier i Serneke för en teckningskurs om
53 kronor motsvarande 122 Mkr.

Balder avtalar också om att köpa 1 400 hyreslägenheter samt 12 000 kvm kommersiella lokaler av Serneke. 75 procent av lägenheterna kommer att byggas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den största delen av lägenheterna kommer att färdigställas mellan 2023-2025 och resterande under 2028. De kommersiella lokalerna, med undantag av kommersiella bottenvåningar i bostadshusen, är samhällsfastigheter såsom skola och myndighetsbyggnader. Affären bedöms ha ett underliggande fastighetsvärde, inklusive investeringsstöd, om ca 3 200 Mkr.

Annons

När Karlatornet är uppfört kommer byggnaden vara Nordens högsta skyskrapa med 73 våningar och 245 meter hög. Karlatornet kommer att omfatta drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med cirka 300 rum, drygt 8 000 kvm kontors- och handelsytor samt en utsiktsplats. Idag är mer än 80 procent av Karlatornets lägenheter sålda. Enligt avtalet med Balder säkerställer Serneke de återstående osålda lägenheterna och Balder erhåller samtidigt en option att förvärva Karlatornets hotell och kontorsdelar. Fullt färdigställt beräknas det totala projektvärdet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor.

Karlatornets totala budget uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor och byggnationen befinner sig idag åtta våningar ovan mark. Samtliga arbeten, inklusive den komplexa grundläggningen, har hittills genomförts inom budget. Serneke fortsätter som huvudentreprenör och ingår vid affären ett totalentreprenadavtal med JV-Bolaget avseende projektets återstående projektutvecklings- och entreprenadarbeten till ett fast pris om cirka 3,2 miljarder kronor. Ordervärdet inkluderas i Sernekes orderingång för det fjärde kvartalet 2020. Som säkerhet för det rätta fullgörandet av Karlatornet har Serneke lämnat borgen samt säkerheter i tillgångarna i Karlastaden. Affären innebär att byggnationen, som sedan april i år varit begränsad till ett minimum, omedelbart återupptas. Enligt en uppdaterad tidplan beräknas inflyttning i tornet kunna starta under andra halvåret 2023.

Efter affären kommer Serneke att kvarstå som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, bestående av cirka 200 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta för blandad bebyggelse uppdelad i sju kvarter. Serneke fortsätter nu arbetet med att fullfölja utvecklingen för resten av stadsdelen, vilket bland annat innebär intensifierade dialoger med potentiella investerare och samarbetsparter.

Annons

Som en del av strukturaffären har styrelsen i Serneke idag fattat beslut om att emittera sammanlagt 2 300 000 aktier av serie B till Balder som därmed blir ägare till cirka 8,2 procent av aktierna och 3,1 procent av rösterna i Bolaget efter utspädning . Aktierna emitteras till 53 kronor per aktie, vilket innebär ett likvidtillskott för Serneke om totalt cirka 122 miljoner kronor. Beslutet sker inom ramen för ett befintligt bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020. De nya aktierna kommer inte att berättiga till deltagande med företrädesrätt i den beslutade företrädesemissionen som beskrivs nedan.

Affären innebär även att Serneke avtalar om att sälja byggrätter till Balder om sammanlagt100 000 kvadratmeter fördelade på totalt 10 projekt i huvudsak belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I avtalet ingår projektutvecklings- och entreprenaduppdrag för Serneke att färdigställa cirka 1 400 hyreslägenheter och samhällsfastigheter som skola och myndighetsbyggnader. Transaktionen bedöms ha ett underliggande fastighetsvärde, inklusive investeringsstöd, om cirka 3,2 miljarder kronor och förväntas ge Serneke ett samlat positivt likviditetstillskott om cirka 250 miljoner kronor. Projekten kommer enligt plan att överlåtas löpande under 2021 varvid Serneke, i takt med att överlåtelser sker, avser återkomma och redovisa finansiella effekter från detta som del av sin ordinarie rapportering. Majoriteten av lägenheterna kommer att färdigställas i perioden 2023 – 2025.

Styrelsen i Serneke har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020, beslutat att genomföra en nyemission av högst 3 204 780 aktier av serie B till teckningskursen 53 kronor per aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare vilket tillför Serneke cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet med företrädesemissionen är att Serneke ska erhålla en större flexibilitet att bedriva verksamheten med förutsättningar för långsiktig utveckling med lönsam tillväxt och stabilitet. 

Annons