Finans Nyhet

Seger för Björn Wolrath och Christer Bergquist

Publicerad
Uppdaterad

Erik Pensers Yggdrasil och Lars Thulins Superbus tvingas betala rättegångskostnader på cirka 4,5 miljoner kronor.

Sara Johansson

Stockholms tingsrätt friar Countermine-ledningen helt från anklagelser om vilseledande uppgifter i prospekt inför nyemissionen av bolaget. Erik Penser och hans affärspartner Lars Thulin tvingas betala rättegångskostnaderna.

Tingrätten skriver att ett högre krav bör ställas på Christer Bergquist än på Björn Wolrath eftersom en vd har ett ansvar för bolagets löpande förvaltning medan styrelsen har ett mer allmänt ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

I och med att bolaget var noterat på NGM-börsen bör dock kraven ställas högt på dem båda.

Annons

Tingsrätten anser dock inte att Erik Pensers (Yggdrasils) och Lars Thulins (Superbus) ombud Finn Madsen lyckats bevisa att Countermine-ledningen har agerat uppsåtligt eller oaktsamt.

”Tingsrättens slutsats blir att övervägande delar av de åberopade uppgifterna inte har varit felaktiga och inte i något fall vilseledande”, står det i domens sammanfattning.

Rätten poängterar dock att det i fyra hänseenden har funnits uppgifterna som varit felaktiga. Dels handlar det om ett uppdrag i Turkiet som meddelades i ett pressmeddelande den 22 april 2009 samt därefter följande uppgiften i halvårsrapporten om att uppdraget inte kom att utföras på grund av att ett tillstånd att bedriva minröjning inte expedierats i tid. Båda dessa uppgifter bedöms ha varit felaktiga.

Annons

Stockholms tingsrätt anser även att uppgiften om att Scanjackmaskinen ”går nu in i skarpa tester” som skrevs i ett pressmeddelandet den 22 maj 2009 är felaktig. Vidare har uppgiften i halvårsrapporten om antal förstörda stridsvagnsminor utan detonation vid testet i Tobruk och uppgiften om att testet varit ”övertygande” samt att Oracle haft ”hög

krossningsgrad” varit felaktiga.

”Inte i något fall har tingsrätten emellertid funnit det utrett att Christer Bergquist och Björn Wolrath handlat uppsåtligt eller oaktsamt i förhållande till Superbus och Yggdrasil beträffande de uppgifter som lämnats om CMT:s verksamhet på olika marknader eller beträffande goodwill och lagervärdering i de aktuella dokumenten”, står det i domen.

Annons

Vidare skriver domstolen:

”Inte heller ger uppgifterna sammantagna stöd för uppfattningen att informationen varit felaktig eller vilseledande och att Christer Bergquists och Björn Wolraths agerande har varit uppsåtligt eller oaktsamt med hänsyn till kärandenas intressen”.

Tingsrätten poängterar att det finns ”påtagliga brister” när det gäller Yggdrasils och Superbus bevis kring kravet om skadestånd.

Ombudet har inte kunnat visa sambandet mellan Wolraths och Bergquists handlande och den ”påstådda skadan”.

Det var ett år sedan som Lars Thulin genom bolagen Yggrasil och det närstående skåneföretaget Superbus lämnade in en stämningsansökan och skadeståndskrav mot Countermine-ledningen Christer Bergquist och Björn Wolrath.

Yggdrasils skadeståndsanspråk ligger på cirka 32 miljoner kronor jämte ränta och rättegångskostnader medan Superbus kräver 2,5 miljoner kronor jämte ränta.

Båda bolagen anklagar Countermine-ledningen för att ha vilselett investerare i samband med det emissionsprospekt som presenterades under hösten 2009. Prospektet och flera felaktiga pressmeddelanden ska ha lurat aktieägare att betala in cirka 70 miljoner kronor i emissionen.

Björn Wolrath företräds av Peter Danowsky.

Christer Bergquists ombud är Tom Johansson.

Lars Thulins Superbus och Erik Pensers Yggdrasil företräds av Vinge-advokaten Finn Madsen.

Finn Madsen uppger för Realtid.se att domen ”är omfattande och det kommer att ta tid att analysera denna”. I dagsläget har ombudet inga kommentarer.

Detta har hänt:

• Countermines produkt var minröjningssystemet Oracle som sanerade minfält genom att fräsa sönder minorna. Samarbetspartnern var Caterpillar.

• Bolagets väg till framgång var allt annat än rak. Under 2008 anklagades Countermine för mutor i form av lyxbilar och provisioner till officerare i Libyen, ett land där bolaget verkade.

• År 2009 presenterade bolaget ett nyemissionsprospekt tillsammas med Erik Penser bank. Erik Penser Bank, Yggdrasil och Lars Thulins bolag Superbus tecknar cirka halva nyemissionen som fulltecknas.

• Erik Penser och Lars Thulin menar att de blivit lurade att teckna i nyemissionen och att uppgifter om hur verksamheten i själva verket gick hemlighölls.

• Bland annat har testresultat av bolagets senaste produkt supertool har i efterhand visat sig vara tveksamma. Problemen syntes aldrig i delårsrapporter eller i emissionsprospektet. Snarare har Oracles förträfflighet lufts upp.

• Björn Wolrath och Christer Bergquist har hotats med 34 miljoner kronor i skadestånd plus ränta.

Annons