Finans Nyhet

”Sanningen” bakom EBM:s räd mot Vinge

Publicerad
Uppdaterad

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg avslöjar nya detaljer kring razzian hos Vinge.

Sara Johansson

Tidigt på måndagsmorgonen den 26 september dundrade Ekobrottsmyndigheten in på advokatbyrån Vinges kontor på Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har tidigare rasat mot EBM:s agerande. Nu gör hon återigen ett utspel i frågan, denna gång i en ledare i tidningen Advokaten där hon också presenterar tidigare hemligstämplade uppgifter om razzian på Vinge.

Efter beslut från två domstolar gjorde EBM sin gryningsräd mot advokatbyråns M&A-avdelning. Bakgrunden var kammaråklagare Stig Åströms misstankar om att en av Vinges biträdande jurister hade begått ett insiderbrott.

Annons

Anne Ramberg, som har läst EBM:s hemligstämplade promemoria till tingsrätten, citerar ur dokumentet i ledaren. Hon pekar bland annat på att innehållet i promemorian antyder att EBM i själva verket är ute efter något annat än information kring det misstänkta insiderbrottet.

I promemorian framkommer det bland annat att EBM:s arbetshypotes inför husrannsakan var att det saknas utarbetade rutiner för hantering av insiderklassad information på Vinge.

Detta ska enligt åklagaren inte anses nödvändigt ”eftersom arbetsgivaren förlitar sig på att de anställda lyder under advokatsekretessen, eller att arbetsgivaren inte ser bristfälliga rutiner som ett problem”.

Annons

EBM ansåg inte att det var sannolikt att Vinge skulle medge några brister i hanteringen av klientsekretessen.

”Det kan vidare förväntas att den uppmärksamhet som fallet kan ge upphov till, leder till en uppryckning av rutiner och policy på Advokatfirman, så att förhållandena ändras och senare inte kan fastställas, dvs hur det förhöll sig under den tid den misstänkta handeln utförts av NN”, citerar Anne Ramberg från promemorian.

Enligt besluten från domstolarna fick inte EBM ta några handlingar i beslag vid husrannsakan. Myndigheten fick heller inte dokumentera det material som man eventuellt skulle finna.

Annons

Anne Ramberg kan också berätta detaljer från tillslaget som att EBM inte hade med sig de skriftliga besluten vid sin morgonräd. Företrädare för advokatfirman fick istället efter förfrågan beslutet uppläst per telefon.

Myndighetens personal på plats ska ha gått hårt fram:

”Det är likaså uppseendeväckande att detta föregicks av hot om att EBM skulle bryta sig in på advokatfirman för det fall EBM inte släpptes in”, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Anne Ramberg har tidigare i sin blogg skrivit att EBM istället borde ha kontaktat advokatbyrån för att få ut uppgifterna. Hon menar att värdet av informationen man kan få ut från en husrannsakan inte kan vara viktigare än skadorna som ingreppet medför.

”Vad jag då inte visste var att EBM redan i somras gjort just detta och därtill mottagits av advokatfirman som enligt uppgift svarat på huvudsakligen samma frågor”, skriver hon i sin ledare i Advokaten.

Av allt att döma har alltså insiderutredningen mot Vinge-juristen pågått ända sedan sommaren.

Frågorna gällde bland annat hur M&A-avdelningen ser ut, om de anställda kan röra sig fritt på avdelningen, om dörrarna är låsta, om det finns någon form av inloggningskontroll vid inpassering, om avdelningen är kameraövervakad under arbetstid, helger eller inte alls.

Anne Ramberg hänvisar återigen till EBM:s promemoria från husrannsakan. Hon menar att EBM valt att inte redovisa för domstolarna att man redan varit i kontakt med advokatfirman.

”Det känns också mycket olustigt att EBM kallar advokater till polisförhör och kontaktar advokatbyråns klienter för att förmå dem att efterge advokaternas tystnadsplikt”, skriver hon.

Den biträdande juristen släpptes från häktet fredagen den 21 oktober. Något åtalsbeslut har ännu inte fattats.

Annons