Finans Nyhet

Roschiers attack på Lindahl

Publicerad
Uppdaterad

Saab rasar mot advokatfirman Lindahls agerande i rekonstruktörsfrågan. Realtid.se har läst det arga brevet från Saabs rådgivare på Roschier.

Helene Rothstein

I egenskap av ombud för Saab skrev Roschier-delägaren Henrik Fieber i förra veckan ett formellt brev till advokatfirman Lindahl.

Bakgrunden var Lindahl-delägaren Lars-Henrik Anderssons velande i frågan om han kunde ta över som ny rekonstruktör i bolaget efter Guy Lofalk.

Av brevet till Lindahl, som Saab senare skickat vidare till Vänersborgs tingsrätt, framkommer nya detaljer om Lindahls interna konflikt och Saabs reaktioner på beskedet att Lars-Henrik Andersson inte kunde åta sig uppdraget.

Annons

”Den 14 december 2011 förklarade sig Lars-Henrik Andersson villig och oförhindrad att åta sig uppdraget som ny rekonstruktör i bolagen. Lars-Henrik Anderssons besked i detta avseende ledde till att bolagen, tillsammans med den dåvarande rekonstruktören Guy Lofalk, kort därefter till tingsrätten gav in en ansökan om entledigande av Guy Lofalk som rekonstruktör och förordade Lars-Henrik Andersson som ny rekonstruktör.”

Därefter skriver Fieber att Lindahl redan på kvällen samma dag meddelade de tre Saab-bolagen att Andersson ansåg sig vara förhindrad att genomföra uppdraget och därför frånträdde detsamma.

”Bolagen förklarade omedelbart att man inte accepterade att Lars-Henrik Andersson frånträdde uppdraget samt att ett frånträde kunde leda till stor skada för bolagen med hänsyn till den känsliga situation bolagen befinner sig i.”

Annons

Nästa dag, den 15 december, kom Andersson tillsammans med Lindahls verkställande delägare Staffan Eklöw till Roschiers kontor för ett möte med Henrik Fieber.

Enligt brevet berättade då Lars-Henrik Andersson att han, på kvällen föregående dag blivit informerad av Lindahls ”interna kommitté för antagande av uppdrag” att han inte fick åta sig uppdraget som rekonstruktör ”samt att han genom sitt delägaravtal hade förbundit sig att följa detta beslut. Därför tvingades han samma kväll frånträda det uppdrag han tidigare åtagit sig.”

En viss irriterad ton genomsyrar brevet som fortsätter: ”Trots upprepade frågor från undertecknad om skälet till varför Advokatfirman Lindahl tvingat Lars-Henrik Andersson att frånträda uppdraget, vägrade såväl Lars- Henrik Andersson som Staffan Eklöw att lämna sådan information.”

Annons

Däremot ska de ha sagt att skälen inte gällde att åtagandet skulle bryta mot god advokatsed eller liknande.

Enligt Henrik Fievber skulle parterna dessutom ha kommit överens om att vänta med att underrätta tingsrätten om att den nya rekonstruktören inte längre var aktuell. Men under mötet får han veta att tingsrätten redan är underrättad.

”Enligt bolagens uppfattning innebär det ovanstående upprepade överträdelser av Vägledande regler om god advokatsed, liksom brott mot parternas uppdragsavtal”, skriver Henrik Fieber.

”Bolagen önskar ännu en gång framhålla att Lars-Henrik Anderssons frånträdande av uppdraget, liksom frånvaron av information om vilket skäl som föranlett frånträdandet, kan leda till stor skada för bolagen. Bolagen begär därför återigen att Lars-Henrik Andersson och Advokatfirman Lindahl redovisar skälen för frånträdandet.”

Brevet avslutas hårt med att Saab-bolagen håller Andersson och hela advokatfirman ansvarig för skada som blivit eller som kommer att bli följden av det inträffande.

”Vidare förbehåller sig bolagen rätten att när som helst framhålla anspråk mot Lars-Henrik Andersson och Advokatfirman Lindahl med anledning härav.”

Lindahl delar inte Saabs och Roschiers syn på vad som inträffat.

– Saabs krav saknar helt grund. Om det blir någon fortsatt diskussion i frågan så kommer vi, som brukligt är, att föra den direkt med Saab eller deras ombud, säger Lindahl-chefen Staffan Eklöw i en skriftlig kommentar till Realtid.se.

Henrik Fieber vill inte kommentera innehållet i brevet eftersom han, i och med konkursen, inte längre är ombud för bolagen. Realtid.se har sökt Saabs båda konkursförvaltare för att få en kommentar kring hur de ser på Lindahls roll i samband med konkursen.

Förlorade förvaltaruppdraget

Lindahl har den senaste tiden arbetat hårt för att byrån skulle få uppdraget som konkursförvaltare i Saab.

Velandet i rekonstruktörsfrågan har legat byrån i fatet när tingsrätten skulle utse förvaltare.

Rådmannen Patrik Baerselman bekräftar för Realtid.se att Saabs brev till Lindahl påverkat tingsrättens beslut angående vilka som skulle bli Saabs konkursförvaltare.

Annons