Finans Nyhet

RBS partner döms till skadestånd

Publicerad

Fondkommissionären SIP Nordic döms för vilseledande marknadsföring av investeringsprodukter.

Realtid.se

Tingsrätten fastställer att SIP Nordic Fondkommission gjort sig skadeståndsskyldiga för vilseledande marknadsföring av strukturerade produkter.

Det framgår av tisdagens dom som Realtid.se tagit del av.

Fallet rör en investering gjord av fyra käranden i den skräddarsydda investeringsprodukten SIP Nordic Råvaruarbitrage 10 AB, som är en så kallad strukturerad produkt. Samtliga representerades av Claes Lundblad från advokatbyrån Lundblad & Zettermarck samt av Carl Persson från Roschier.

Annons

”Tingsrätten fastställer att marknadsföringen av den i detta mål aktuella investering i SIP Nordic Råvaruarbitrage 10 AB som kärandena har gjort har varit vilseledande och att SIP Nordic Fondkommission AB därvid medverkat på sådant sätt att bolaget bär ersättningsansvar för den skada som därav kan ha föranletts kärandena; att skäl för jämkning av sådant skadeståndsansvar inte föreligger; samt att kärandena inte förlorat sin rätt till ersättning p g a försenad eller utebliven reklamation”, framgår det av tingsrättens dom.

Målet går tillbaka till 2009 när värdepappersbolaget SIP Nordic upprättade ett investeringsmemorandum som avsåg ett riktat erbjudande att bli delägare i SIP Nordic Råvaruarbitrage 10 AB. SIPNO10 var ett nybildat onoterat aktiebolag etablerad endast för att placera kapital i råvaruobligationen Risk Stabilised Aquantum Pegasus Strategy Bond 10 (Aquantum Bond 10), som var utgiven av Royal Bank of Scotland (RBS). Käranden menar att skada åsamkats genom att SIP Nordic lämnat vilseledande eller oklar information om att investeringen i Aquantum Bond 10 skulle ske med 100 miljoner kronor istället för 110 miljoner kronor, såsom kom att ske, underlåtit att nämna att investeringen i Aquantum Bond 10 skulle ske till överkurs, underlåtit att lämna information, eller lämnat oklar information om obligationens insolvensrisk, samt inte lämnat information om att provisioner om 2,2 miljoner kr skulle komma att utgå.

Investering i det svenska bolaget skulle göras genom deltagande i en nyemission av aktier omfattande minst 100.000 kronor samt genom att lämna ett förlagslån om minst 900.000 kronor. Vid ett möte 2009 ska SIP Nordics styrelseledamot Jonas Bohr presenterat en annan produkt än den tvisten rör, till revisorfirman Moore Stephens som företräddes av kärandena Carl Magnus Kollberg och Flemming Nilausen. Vid slutet av mötet ska Bohr ha informerat om en annan produkt som krävde en större investering. Produkten beskrevs till Kollberg och Nilausen samt ett fåtal till utan något skriftligt material, som i stället lämnades till Kollberg som bilagor till ett e-postmeddelande den 10 september 2009.

Annons

I e-postmeddelandet skrev Bohr:

”Här kommer broschyr, räkneexempel senaste 5 årens utveckling med de villkor bolaget kommer ha samt en utförlig indexbroschyr som beskriver råvaruhandel och strategin, […]. När du läst igenom så ring mig för genomgång, som jag nämnde så hoppas vi få access på ca 5-7 bolag till, vi håller detta koncept i liten skala (friends and family) och marknadsför det inte av naturliga skäl då RBS maxvolym mycket snabbt nås eftersom varje bolag är på + 100 mkr. Har du relativt omgående intressenter för totalt 10 mkr kan vi förhoppningsvis iscensätta ett tillsammans i närtid”.

Övriga käranden i målet är Johan Hagelberg som agerade för egen räkning, Luxemburg-noterade bolaget Lavett S. a.r.l. samt Gösta Anderssons Byggnadsfirma.

Annons

Investerarna tecknade aktier och lämnade förlagslån så att den sammanlagda investeringssumman upgick till 10 miljoner kronor. I samband med det skulle ett lån från RBS tas på 90 miljoner kronor som tillsammans med investerarnas riskkapital skulle användas för att köpa obligationen. Men av materialet framgår att investeringen gjordes för 110 miljoner kronor.

”Kärandena hade fått uppfattningen att bolaget inte var så skört. Investerarna bedömde behovet av att i ett senare skede skjuta till pengar mot bakgrund av att det skulle finnas en buffert på tio miljoner kr. Men upplägget innebar att SIPNO10 började med 110 miljoner i kassan och köpte en råvaruobligation för detta belopp. Därefter saknades i princip helt pengar i SIPNO10:s kassa. Vid en utveckling av investeringen i obligationen som inte motsvarade ränteutgifterna för SIPNO10 innebar det att det omgående blev akut likviditetsbrist i SIPNO10,” framgår det av domen.

SIP Nordic har bestritt samtliga anklagelser och menat även att det inte uppstått oaktsamhet eller uppsåt från dess sida.

”Tvisten rör en misslyckad investering. Påståendet om uppsåt stämmer inte. Huruvida investerarna sökt råd från revisionsbolaget eller från externt håll och därmed förstått den finansiella risken, med det skriftliga material som tillhandahållits, är inte

känt. I vart fall hade de kunnat söka råd. Ytterligare uppgifter hade inte påverkat kärandenas beslut. De inväntade inte ens den ytterligare information som erbjöds på nästa möte utan gjorde investeringen direkt”, enligt domen.

Tingsrätten dömde dock till kärandenas fördel och menar att det rör sig om marknadsföring samt att fondkommissionären är ansvarig för den. Vidare menar tingsrätten att placeringsinformationen var vilseledande och använder följande del från investeringsmemorandumet: ”SIPNO10 har före emissionen ett aktiekapital på 100 Kkr. När aktieemissionen (1,122 Mkr) respektive förlagslånet (9 Mkr) är fulltecknat tar SIPNO10 upp lån om ytterligare 100 Mkr som RBS står bakom.Totalt placeras sedan 100 Mkr i Aquantum Bond 10 med löptid 5 år”.

Tingsrätten konstaterar att SIP Nordic inte lämnat klargörande information om konstruktionen till utredningen och att närmast till hands ligger att betrakta situationen som kärandena nämnde. Slutligen bedöms också att information om provisioner på 2,2 miljoner inte fanns med i marknadsföringsmaterialet. Bolaget döms nu att betala rättegångskostnader om totalt 2,9 miljoner kronor. Domen kan överklagas senast den 18 november.

När Realtid.se når Jonas Bohr har han inga kommentarer och hänvisar till vd:n Mats Halvorsen.

Halvorsen bekräftar att bolaget tagit del av utfallet men då domen är ny kan han inte berätta om överklagan kommer. Han betonar att SIP Nordic inte delar motpartens syn.

– Viktigt att påpeka är att marknadsföringslagen är relativt ny och oprövad när det gäller finansiella produkter så det är inte omöjligt att vi kommer att överväga en överklagan. Men vi får diskutera det med vårt ombud, uppger han till Realtid.se.

SIP Nordics juridiska ombud var Olof Rågmark på Delphi.

Realtid fortsätter söka RBS företrädare för kommentar.

Annons