Pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB

Publicerad

Aktieägarna i OssDsign AB, org.nr 556841-7546, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2024 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas 30 minuter i förväg.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med bolagsstämman (se avsnitt Fullmaktsinsamling nedan för mer information).

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 14 juni 2024; samt
 2. senast tisdagen den 18 juni 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
  att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 14 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 18 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.ossdsign.com. Fullmakt i original ska även uppvisas på stämman.

Fullmaktsinsamling

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med årsstämman. Detta innebär att aktieägare som inte önskar delta personligen vid stämman kan lämna fullmakt till ett av bolaget anvisat ombud som deltar på stämman för aktieägarens räkning och röstar i enlighet med aktieägarens instruktioner. Av bolaget anvisat ombud måste vara annan än styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget. Aktieägare som önskar utnyttja denna möjlighet ska fylla i och underteckna ett särskilt fullmaktsformulär som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.ossdsign.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 12. Val av styrelseledamöter och revisor;
 13. Beslut om införande av (a) ett personaloptionsprogram för anställda och konsulter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 15. Beslut om införande av (a) ett personaloptionsprogram för styrelseledamöter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;
 16. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av styrelseordföranden i bolaget (dvs. Simon Cartmell), Viktor Drvota (utsedd av Karolinska Development AB och utsedd ordförande för valberedningen), Emanuel Eriksson (FSG Fund) och Stefan Hansson (utsedd av TAMT AB). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 10-12 i föreslagen dagordning. Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid extra bolagsstämma den 7 mars 2019 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Punkt 1. Val av ordförande

Axel Helle (Setterwalls Advokatbyrå AB) föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 10-12. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Styrelsen består för närvarande av följande sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Simon Cartmell (ordförande), Anders Qvarnström, Håkan Engqvist, Newton Aguiar, Viktor Drvota och Jill Schiaparelli. Det föreslås att styrelsen även fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. 

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 500 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till var och en av Newton Aguiar, Anders Qvarnström och Jill Schiaparelli samt 200 000 kronor till Håkan Engqvist. Inget arvode föreslås för Viktor Drvota som representerar en institutionell investerare.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Simon Cartmell omväljs till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har meddelat bolaget att Oskar Wall även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Information om föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.ossdsign.com.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 8 och 13-14 i föreslagen dagordning.

Punkt 8. Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

Punkt 13. Beslut om införande av (a) ett personaloptionsprogram för anställda och konsulter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (A) införande av ett personaloptionsprogram för anställda och konsulter ("Personaloptionsprogram 2024/2027:1") enligt punkt A nedan samt (B) en riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkt B nedan. Styrelseledamöter i bolaget ska inte ha rätt att delta.

Syftet med incitamentsprogrammet

Styrelsen är av uppfattningen att aktierelaterade incitamentsprogram främjar bibehållandet av de personer som omfattas och motiverar dessa att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Det finns per dagens datum två olika aktierelaterade incitamentsprogram för anställda och konsulter bestående av två teckningsoptionsprogram från 2021 och 2022, som löper ut 2024 respektive 2025. Se under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” nedan för mer information.   

Detta förslag har lagts fram för att erbjuda nyrekryteringar möjligheten att delta i ett aktierelaterat incitamentsprogram och, såvitt avser sådana personer som redan deltar i befintliga aktierelaterade incitamentsprogram, som ersättning till Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 mot bakgrund av kursutvecklingen och styrelsens bedömning att det aktierelaterade incitamentsprogrammet från 2021 kan komma att inte längre uppfylla dess syfte och eventuellt inte heller bedöms komma medföra någon utspädning för aktieägarna (se även avsnittet "Villkor för deltagande" nedan).

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:1, föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med punkt B nedan.

Villkor för deltagande

Vissa av deltagarna har sedan tidigare tilldelats teckningsoptioner i bolaget, emitterade inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 och/eller Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1. Deltagande i Personaloptionsprogram 2024/2027:1 är villkorat av att sådana deltagare, senast vid tilldelning av personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2024/2027:1, har sålt de teckningsoptioner de tilldelats inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 till bolaget. Köpeskillingen per teckningsoption att betalas av bolaget ska vara det lägre av teckningsoptionernas marknadsvärde och anskaffningskostnaden för teckningsoptionerna som betalats av deltagarna, dvs. inte högre än 0,35 kronor per teckningsoption. Detta avser totalt 2 511 276 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 2 511 276 nya aktier i bolaget. Teckningsoptioner som säljs till bolaget kommer inte att kunna utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget.

A.           Styrelsens förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram 2024/2027:1

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av Personaloptionsprogram 2024/2027:1 i enlighet med följande huvudsakliga riktlinjer:

 1. Personaloptionsprogram 2024/2027:1 ska omfatta högst 17 460 175 personaloptioner.
 1. Personaloptioner kan ges ut av bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern ("Koncernen").
 1. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före årsstämman den 25 juni 2024. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterföljande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt tio (10) handelsdagar med noterad betalkurs. Den således framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler varvid SEK 0,005 ska avrundas uppåt. Om bolagets nettoomsättning under någon rullande tolvmånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027 (enligt bolagets delårsrapporter eller bokslutskommunikéer) uppgår till eller överstiger 200 000 000 kronor ska, oaktat vad som anges ovan, teckningskursen istället uppgå till 112,5 procent av den volymvägda kursen som anges ovan. Detsamma ska gälla om bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten under någon rullande tremånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027 är positiv. Om bägge dessa mål uppnås, ska teckningskursen i stället uppgå till 105 procent av den volymvägda kursen som anges ovan. För undvikande av tvivel ska justering av teckningskursen enligt ovan ske förutsatt att ovan mål uppfyllts under någon rullande tolvmånadersperiod respektive tremånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027, oaktat om bolagets nettoomsättning och/eller kassaflöde från den löpande verksamheten efter sådan period sjunker under angivna tröskelvärden. Teckningskursen ska aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Teckningskursen och det antal nya aktier som varje personaloption berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning genom motsvarande tillämpning av bestämmelserna i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna (se nedan). Vid förvärv av nya aktier genom utnyttjande av personaloptionerna ska teckningskursen per aktie och antalet aktier varje personaloption berättigar till förvärv av omräknas så att teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde och personaloptionerna berättigar innehavaren till ett omräknat, i första hand lägre, antal aktier, i enlighet med vad som anges under ”Utnyttjandemodell”.
 1. Personaloptionsprogram 2024/2027:1 ska omfatta befintliga och framtida anställda i och konsulter till Koncernen. Styrelseledamöter i bolaget ska inte ha rätt att delta. Styrelsen fastställer inom ramen för årsstämmans beslut det antal personaloptioner som varje deltagare erhåller enligt följande principer:
KategoriHögsta antal personaloptioner per deltagareHögsta antal personaloptioner inom respektive kategori
VD 7 936 4457 936 445
CFO2 645 4812 645 481
Övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (cirka 8 personer)1 984 1116 878 249
Totalt17 460 175
 1. Tilldelning ska ske så snart som möjligt och senast den 31 december 2024. 
 1. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade personaloptioner övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.
 1. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
 1. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan utnyttjas från och med den dag som infaller 3 år efter tilldelningsdagen (dock tidigaste den 1 juli 2027, med förbehåll för tidigareläggning av utnyttjandeperioden enligt vad som anges i punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren (såsom definieras nedan)) till och med den 31 december 2027. Förvärv av nya aktier får inte ske under så kallade stängda perioder enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (såvida inte bolaget lämnar godkännande därtill för Deltagare som inte omfattas av nämnda regler vid aktuell tidpunkt eller med stöd av tillämpliga undantag), eller i övrigt i strid med relevanta insiderregler (inklusive bolagets interna riktlinjer i detta avseende).
 1. Deltagande i Personaloptionsprogram 2024/2027:1 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren för Personaloptionsprogram 2024/2027:1 i den mån det behövs för att möjliggöra tilldelning av personaloptioner till personer i andra länder, så långt det är praktiskt möjligt, på villkor motsvarande de som följer av Personaloptionsprogram 2024/2027:1.
 1. Personaloptionerna ska regleras genom ett separat optionsavtal med deltagaren. Optionsavtalet kommer att innehålla en s.k. intjänandestruktur och andra villkor som är sedvanliga för sådana avtal, med vissa potentiella skillnader som följer av krav enligt lokal lagstiftning. Intjänandeperioden fram till dess att en aktie kan förvärvas ska som huvudregel inte understiga tre år. Styrelsen ska ansvara för beredningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2024/2027:1 i enlighet med ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.

B.           Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:1 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med följande villkor:

 1. Högst 17 460 175 teckningsoptioner ska emitteras.
 1. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget eller ett dotterbolag inom Koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ges ut som ett led i implementeringen av Personaloptionsprogram 2024/2027:1. Styrelsen gör bedömningen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda och konsulter erbjuds att delta i Personaloptionsprogram 2024/2027:1.
 1. Teckning ska ske senast den 31 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Bolaget ska inte erlägga någon teckningskurs för teckningsoptionerna. Vid dotterbolags teckning ska en teckningskurs erläggas motsvarande teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsperson. Värdet på den underliggande aktien ska fastställas med tillämpning av samma tidsperiod som ska gälla för bestämmandet av teckningskursen för nya aktier enligt punkt 5 (a) nedan. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner och senast den 31 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningsfristen.
   
 2. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller villkor för teckningsoptionerna 2024/2027:1, Bilaga A till det fullständiga förslaget, ("Teckningsoptionsvillkoren"). Teckningsoptionsvillkoren anger bland annat följande:

(a)          att varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före årsstämman den 25 juni 2024. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterföljande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt tio (10) handelsdagar med noterad betalkurs. Den således framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler varvid SEK 0,005 ska avrundas uppåt. Om bolagets nettoomsättning under någon rullande tolvmånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027 (enligt bolagets delårsrapporter eller bokslutskommunikéer) uppgår till eller överstiger 200 000 000 kronor ska, oaktat vad som anges ovan, teckningskursen istället uppgå till 112,5 procent av den volymvägda kursen som anges ovan. Detsamma ska gälla om bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten under någon rullande tremånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027 är positiv. Om bägge dessa mål uppnås, ska teckningskursen i stället uppgå till 105 procent av den volymvägda kursen som anges ovan. För undvikande av tvivel ska justering av teckningskursen enligt ovan ske förutsatt att ovan mål uppfyllts under någon rullande tolvmånadersperiod respektive tremånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027, oaktat om bolagets nettoomsättning och/eller kassaflöde från den löpande verksamheten efter sådan period sjunker under angivna tröskelvärden. Teckningskursen ska aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Vid teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska teckningskursen per ny aktie och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av omräknas så att teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättigar innehavaren till ett omräknat, i första hand lägre, antal aktier, i enlighet med vad som anges under ”Utnyttjandemodell”;

(b)          att teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 januari 2028;

(c)          att teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av är föremål för sedvanlig omräkning i enlighet med punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren;

(d)          att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren; och

(e)          att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i Teckningsoptionsvillkoren.

 1. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 1 091 260,9375 kronor. Se även ”Utnyttjandemodell” nedan för ytterligare information avseende antalet aktier vilka kan tillkomma genom utnyttjandemodellen vid olika scenarion.
 1. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om (i) att godkänna att bolaget eller annat bolag inom Koncernen får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i Personaloptionsprogram 2024/2027:1 (eller till finansiell mellanhand som biträder vid leverans av aktier till deltagare i Personaloptionsprogram 2024/2027:1) utan vederlag i samband med utnyttjande av personaloptioner i enlighet med villkoren under punkten A ovan och (ii) att godkänna bolagets återköp av teckningsoptioner emitterade inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 i enlighet med vad som framgår under ”Villkor för deltagande” ovan.

Utnyttjandemodell

Per dagen för kallelsen till bolagsstämman uppgår antalet aktier i bolaget till 97 658 920.

Vid förvärv av nya aktier genom utnyttjande av personaloptionerna ska teckningskursen per aktie och antalet aktier varje personaloption berättigar till förvärv av omräknas så att teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde och personaloptionerna berättigar innehavaren till ett omräknat, i första hand lägre, antal aktier, i enlighet med det separata optionsavtalet att ingås med deltagaren och de fullständiga villkor som gäller för teckningsoptionerna. Personaloptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) aktie per personaloption, med förbehåll för eventuella justeringar i enlighet med det separata optionsavtalet att ingås med deltagaren och de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Med antagande av en teckningskurs per aktie i bolaget genom utnyttjande av personaloptionerna om 12 kronor, skulle tillämpningen av den utnyttjandemodellen ha följande effekter för det fall samtliga 17 460 175 personaloptioner utnyttjas för förvärv av aktier genom utnyttjandemodellen vid de nedan angivna marknadsvärden på bolagets aktier, beräknat enligt utnyttjandemodellen (observera att nedanstående exempel endast är avsedda att illustrera utspädningen vid olika scenarier och avser inte att återspegla förväntad kursutveckling):

Marknadsvärde på bolagets aktier (SEK)Antal nya aktier (genom utnyttjande av samtliga personaloptioner)Total utspädning
153 506 6463,47 %
207 005 9646,69 %
259 102 0468,53 %

Med beaktande av de nya aktier som kan komma att emitteras enligt det föreslagna incitamentsprogrammet, hade utspädningen endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2023.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkning av personaloptionerna och teckningsoptionerna i enlighet med de sedvanliga omräkningsvillkor som anges i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Kostnader, etc.

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2024/2027:1 kommer att medföra kostnader för bolaget dels ur ett redovisningsperspektiv i enlighet med IFRS 2, dels i form av sociala avgifter. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. För deltagare kommer sociala avgifter att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden.

Ytterligare information avseende bolagets kostnader i förhållande till det föreslagna incitamentsprogrammet kommer att återfinnas i det fullständiga förslaget vilket kommer att hållas tillgängligt senast tre veckor före stämman.

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns per dagens datum två olika aktierelaterade incitamentsprogram för anställda och konsulter bestående av två teckningsoptionsprogram från 2021 (uppdelat på 2021/2024:1A och 2021/2024:1B) och 2022 (uppdelat på 2022/2025:1A och 2022/2025:1B), vilka löper ut 2024 respektive 2025. Därutöver finns två olika aktierelaterade incitamentsprogram för styrelseledamöter i form av teckningsoptioner utgivna 2021, vilka löper ut 2024 ("Teckningsoptioner 2021/2024:2" i tabellen nedan), och teckningsoptioner utgivna 2022, vilka löper ut 2025 ("Teckningsoptioner 2022/2025:2A" och "Teckningsoptioner 2022/2025:2B" i tabellen nedan).

Nedan tabell anger det totala antalet teckningsoptioner som är utestående per dagens datum liksom det antal nya aktier som kan tillkomma i bolaget vid utnyttjandet av sådana teckningsoptioner.

ProgramAntal teckningsoptionerHögsta antal nya aktierPris per aktieUtnyttjandeperiod
Teckningsoptioner 2021/2024:1A2 825 1852 825 18511,38 kronor1 juli 2024 – 31 december 2024
Teckningsoptioner 2021/2024:2799 041799 04111,38 kronor1 juli 2024 – 31 december 2024
Teckningsoptioner 2022/2025:11 181 6221 181 6226,79 kronor1 juli 2025 – 31 december 2025
Teckningsoptioner 2022/2025:2285 371285 3716,79 kronor1 juli 2025 – 31 december 2025

Om samtliga utestående teckningsoptioner som innehas av deltagare i respektive program per dagens datum skulle utnyttjas skulle bolagets aktiekapital öka med 318 201 kronor genom utgivande av 5 091 219 nya aktier (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor), var och en med ett kvotvärde om 0,0625 kronor. Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 4,95 procent av det totala aktiekapitalet och antalet aktier och röster i bolaget (beräkning baserad på aktiekapitalet och antalet aktier och röster i bolaget per idag). Utspädningsberäkningen tar inte hänsyn till eventuella nya aktier till följd av de incitamentsprogram som föreslås antas på årsstämman, vilket innebär att den potentiella utspädningen kan vara lägre än den ovan angivna. Ovanstående beräkningar avseende utspädning är vidare föremål för omräkning av teckningsoptionerna i enlighet med de sedvanliga omräkningsvillkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Föreslaget incitamentsprogram omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tjugo procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares förslag till beslut

Punkt 15. Beslut om införande av (a) ett personaloptionsprogram för styrelseledamöter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Vissa större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar om (A) införande av ett personaloptionsprogram för styrelseledamöter ("Personaloptionsprogram 2024/2027:2") enligt punkt A nedan samt (B) en riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkt B nedan. Incitamentsprogrammet ska omfatta fem av de sex befintliga styrelseledamöterna i bolaget. Incitamentsprogrammet omfattar inte Viktor Drvota. Deltagande i incitamentsprogrammet förutsätter val av berörda styrelseledamöter vid årsstämman.

Syftet med incitamentsprogrammet

Detta förslag har lagts fram med beaktande av att bolaget konkurrerar om kvalificerade styrelseledamöter på en internationell konkurrensutsatt marknad. Det övergripande syftet är att förena styrelseledamöternas intressen med aktieägarnas intressen och därmed skapa maximalt långsiktigt värdeskapande. Incitamentsprogrammet avser vidare att skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna.

Det finns per dagens datum två olika aktierelaterade incitamentsprogram för de styrelseledamöter i form av teckningsoptioner utgivna 2021 som löper ut 2024 (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2”) och teckningsoptioner utgivna 2022 som löper ut 2025 (”Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2”). Se under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” i styrelsens förslag till beslut om ett personaloptionsprogram för anställda och konsulter för mer information.

Detta förslag har lagts fram som ersättning till Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 mot bakgrund av kursutvecklingen och bedömningen att Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 kan komma att inte längre uppfylla dess syfte och eventuellt inte heller bedöms komma medföra någon utspädning för aktieägarna (se även avsnittet "Villkor för deltagande" nedan).

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:2 föreslås vidare att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med punkt B nedan.

Villkor för deltagande

Deltagarna har sedan tidigare tilldelats teckningsoptioner i bolaget, emitterade inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 och/eller Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2. Deltagande i Personaloptionsprogram 2024/2027:2 är villkorat av att sådana deltagare, senast vid tilldelning av personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2024/2027:2, har sålt de teckningsoptioner de tilldelats inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 till bolaget. Köpeskillingen per teckningsoption att betalas av bolaget ska vara det lägre av teckningsoptionernas marknadsvärde och anskaffningskostnaden för teckningsoptionerna som betalats av deltagarna, dvs. inte högre än 0,35 kronor per teckningsoption. Detta avser totalt 799 041 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 799 041 nya aktier i bolaget. Teckningsoptioner som säljs till bolaget kommer inte att kunna utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget.  

A.           Förslag till beslut om inrättande av Personaloptionsprogram 2024/2027:2

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av Personaloptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med följande huvudsakliga riktlinjer:

 1. Personaloptionsprogram 2024/2027:2 ska omfatta högst 3 703 671 personaloptioner.
 1. Personaloptioner kan ges ut av bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern ("Koncernen").
 1. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före årsstämman den 25 juni 2024. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterföljande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt tio (10) handelsdagar med noterad betalkurs. Den således framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler varvid SEK 0,005 ska avrundas uppåt. Om bolagets nettoomsättning under någon rullande tolvmånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027 (enligt bolagets delårsrapporter eller bokslutskommunikéer) uppgår till eller överstiger 200 000 000 kronor ska, oaktat vad som anges ovan, teckningskursen istället uppgå till 112,5 procent av den volymvägda kursen som anges ovan. Detsamma ska gälla om bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten under någon rullande tremånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027 är positiv. Om bägge dessa mål uppnås, ska teckningskursen i stället uppgå till 105 procent av den volymvägda kursen som anges ovan. För undvikande av tvivel ska justering av teckningskursen enligt ovan ske förutsatt att ovan mål uppfyllts under någon rullande tolvmånadersperiod respektive tremånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027, oaktat om bolagets nettoomsättning och/eller kassaflöde från den löpande verksamheten efter sådan period sjunker under angivna tröskelvärden. Teckningskursen ska aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Teckningskursen och det antal nya aktier som varje personaloption berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning genom motsvarande tillämpning av bestämmelserna i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna (se nedan). Vid förvärv av nya aktier genom utnyttjande av personaloptionerna ska teckningskursen per aktie och antalet aktier varje personaloption berättigar till förvärv av omräknas så att teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde och personaloptionerna berättigar innehavaren till ett omräknat, i första hand lägre, antal aktier, i enlighet med vad som anges under ”Utnyttjandemodell”.
 1. Deltagarna kan tilldelas personaloptioner enligt vad som anges nedan. Ingen deltagare kan erbjudas ett högre antal personaloptioner än den högsta tilldelningen som anges nedan. En deltagare kan välja att förvärva ett lägre, men inte ett högre, antal personaloptioner än vad som erbjuds deltagaren.
KategoriHögsta antal personaloptioner per deltagareHögsta antal personaloptioner inom respektive kategori
Styrelsens ordförande1 190 4661 190 466
Övriga styrelseledamöter inkl. eventuell ny styrelseledamot (5 personer)793 6442 513 205
Totalt3 703 671
 1. Tilldelning ska ske så snart som möjligt och senast den 31 december 2024.
   
 2. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade personaloptioner övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.
 1. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
 1. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan utnyttjas från och med den dag som infaller 3 år efter tilldelningsdagen (dock tidigaste den 1 juli 2027, med förbehåll för tidigareläggning av utnyttjandeperioden enligt vad som anges i punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren (såsom definieras nedan)) till och med den 31 december 2027. Förvärv av nya aktier får inte ske under så kallade stängda perioder enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (såvida inte bolaget lämnar godkännande därtill för Deltagare som inte omfattas av nämnda regler vid aktuell tidpunkt eller med stöd av tillämpliga undantag), eller i övrigt i strid med relevanta insiderregler (inklusive bolagets interna riktlinjer i detta avseende).
 1. Deltagande i Personaloptionsprogram 2024/2027:2 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Bolaget ska äga rätt att anpassa villkoren för Personaloptionsprogram 2024/2027:2 i den mån det behövs för att möjliggöra tilldelning av personaloptioner till personer i andra länder, så långt det är praktiskt möjligt, på villkor motsvarande de som följer av Personaloptionsprogram 2024/2027:2.
 1. Personaloptionerna ska regleras genom ett separat optionsavtal med deltagaren. Optionsavtalet kommer att innehålla en s.k. intjänandestruktur och andra villkor som är sedvanliga för sådana avtal, med vissa potentiella skillnader som följer av krav enligt lokal lagstiftning. Intjänandeperioden fram till dess att en aktie kan förvärvas ska som huvudregel inte understiga tre år. Bolaget ska ansvara för beredningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.

B.           Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:2 föreslås att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Det föreslås således att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med följande villkor:

 1. Högst 3 703 671 teckningsoptioner ska emitteras.
 1. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget eller ett dotterbolag inom Koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ges ut som ett led i implementeringen av Personaloptionsprogram 2024/2027:2. Det bedöms därför vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna erbjuds att delta i Personaloptionsprogram 2024/2027:2.
 1. Teckning ska ske senast den 31 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Bolaget ska inte erlägga någon teckningskurs för teckningsoptionerna. Vid dotterbolags teckning ska en teckningskurs erläggas motsvarande teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsperson. Värdet på den underliggande aktien ska fastställas med tillämpning av samma tidsperiod som ska gälla för bestämmandet av teckningskursen för nya aktier enligt punkt 5 (a) nedan. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner och senast den 31 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningsfristen.
   
 2. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller villkor för teckningsoptionerna 2024/2027:2, Bilaga A till det fullständiga förslaget, ("Teckningsoptionsvillkoren"). Teckningsoptionsvillkoren anger bland annat följande:

(a)          att varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före årsstämman den 25 juni 2024. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterföljande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt tio (10) handelsdagar med noterad betalkurs. Den således framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler varvid SEK 0,005 ska avrundas uppåt. Om bolagets nettoomsättning under någon rullande tolvmånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027 (enligt bolagets delårsrapporter eller bokslutskommunikéer) uppgår till eller överstiger 200 000 000 kronor ska, oaktat vad som anges ovan, teckningskursen istället uppgå till 112,5 procent av den volymvägda kursen som anges ovan. Detsamma ska gälla om bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten under någon rullande tremånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027 är positiv. Om bägge dessa mål uppnås, ska teckningskursen i stället uppgå till 105 procent av den volymvägda kursen som anges ovan. För undvikande av tvivel ska justering av teckningskursen enligt ovan ske förutsatt att ovan mål uppfyllts under någon rullande tolvmånadersperiod respektive tremånadersperiod som avslutas senast den 30 juni 2027, oaktat om bolagets nettoomsättning och/eller kassaflöde från den löpande verksamheten efter sådan period sjunker under angivna tröskelvärden. Teckningskursen ska aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Vid teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska teckningskursen per ny aktie och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av omräknas så att teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättigar innehavaren till ett omräknat, i första hand lägre, antal aktier, i enlighet med vad som anges under ”Utnyttjandemodell”;

(b)          att teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 januari 2028;

(c)          att teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av är föremål för sedvanlig omräkning i enlighet med punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren;

(d)          att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren; och

(e)          att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i Teckningsoptionsvillkoren.

 1. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 231 479,4375 kronor. Se även ”Utnyttjandemodell” nedan för ytterligare information avseende antalet aktier vilka kan tillkomma genom utnyttjandemodellen vid olika scenarion.
 1. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Vidare föreslås att årsstämman ska besluta om (i) att godkänna att bolaget eller annat bolag inom Koncernen får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i Personaloptionsprogram 2024/2027:2 (eller till finansiell mellanhand som biträder vid leverans av aktier till deltagare i Personaloptionsprogram 2024/2027:2) utan vederlag i samband med utnyttjande av personaloptioner i enlighet med villkoren under punkten A ovan och (ii) att godkänna bolagets återköp av teckningsoptioner emitterade inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 i enlighet med vad som framgår under ”Villkor för deltagande” ovan.

Utnyttjandemodell

Per dagen för kallelsen till bolagsstämman uppgår antalet aktier i bolaget till 97 658 920.

Vid förvärv av nya aktier genom utnyttjande av personaloptionerna ska teckningskursen per aktie och antalet aktier varje personaloption berättigar till förvärv av omräknas så att teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde och personaloptionerna berättigar innehavaren till ett omräknat, i första hand lägre, antal aktier, i enlighet med det separata optionsavtalet att ingås med deltagaren och de fullständiga villkor som gäller för teckningsoptionerna. Personaloptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) aktie per personaloption, med förbehåll för eventuella justeringar i enlighet med det separata optionsavtalet att ingås med deltagaren och de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Med antagande av en teckningskurs per aktie i bolaget genom utnyttjande av personaloptionerna om 12 kronor, skulle tillämpningen av den utnyttjandemodellen ha följande effekter för det fall samtliga 3 703 671 personaloptioner utnyttjas för förvärv av aktier genom utnyttjandemodellen vid de nedan angivna marknadsvärden på bolagets aktier, beräknat enligt utnyttjandemodellen (observera att nedanstående exempel endast är avsedda att illustrera utspädningen vid olika scenarier och avser inte att återspegla förväntad kursutveckling):

Marknadsvärde på bolagets aktier (SEK)Antal nya aktier (genom utnyttjande av samtliga personaloptioner)Total utspädning
15743 8340,76 %
201 486 1131,50 %
251 930 7361,94 %

Med beaktande av de nya aktier som kan komma att emitteras enligt det föreslagna incitamentsprogrammet, hade utspädningen endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2023.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkning av personaloptionerna och teckningsoptionerna i enlighet med de sedvanliga omräkningsvillkor som anges i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Kostnader, etc.

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2024/2027:2 kommer att medföra kostnader för bolaget dels ur ett redovisningsperspektiv i enlighet med IFRS 2, dels i form av sociala avgifter. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. För deltagare kommer sociala avgifter att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden.

Ytterligare information avseende bolagets kostnader i förhållande till det föreslagna incitamentsprogrammet kommer att återfinnas i det fullständiga förslaget vilket kommer att hållas tillgängligt senast tre veckor före stämman.

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns per dagens datum två olika aktierelaterade incitamentsprogram för anställda och konsulter bestående av två teckningsoptionsprogram från 2021 (uppdelat på 2021/2024:1A och 2021/2024:1B) och 2022 (uppdelat på 2022/2025:1A och 2022/2025:1B), vilka löper ut 2024 respektive 2025. Därutöver finns två olika aktierelaterade incitamentsprogram för styrelseledamöter i form av teckningsoptioner utgivna 2021, vilka löper ut 2024 (Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2), och teckningsoptioner utgivna 2022, vilka löper ut 2025 (Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2, uppdelat på 2022/2025:2A och 2022/2025:2B). Se "Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram" i styrelsens förslag till beslut om införande av ett personaloptionsprogram för anställda och konsulter för mer information.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av vissa större aktieägare i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av nämnda aktieägare.

Majoritetskrav

Föreslaget incitamentsprogram omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 97 658 920 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag (enligt ovan) och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ossdsign.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

___________

Stockholm i maj 2024

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige.

Annons