Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3, januari – september 2023 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 23 november 2023

Publicerad
Uppdaterad

Under tredje kvartalet påverkades koncernomsättningen negativt, av en minskad efterfrågan inom flera kundsegment, och uppgick till 10 837 (14 888) KSEK. Nedgången kom främst från affärsområdet Kundanpassade Styrsystem som under kvartalet hade en minskad försäljning med 2 920 KSEK, jämfört med samma period förgående år. Försäljningen av Egenutvecklade Produkter minskade med 24 procent under Q3 och uppgick till 3 856 (5 049) KSEK. Rörelseresultatet uppgick under Q3 till 34 (1 268) KSEK.

Under tredje kvartalet påverkades koncernomsättningen negativt, av en minskad efterfrågan inom flera kundsegment, och uppgick till 10 837 (14 888) KSEK. Nedgången kom främst från affärsområdet Kundanpassade Styrsystem som under kvartalet hade en minskad försäljning med 2 920 KSEK, jämfört med samma period förgående år. Försäljningen av Egenutvecklade Produkter minskade med 24 procent under Q3 och uppgick till 3 856 (5 049) KSEK. Rörelseresultatet uppgick under Q3 till 34 (1 268) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q3, 3 MÅNADER (juli-september 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 837 (14 888) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 4 120 (4 245) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 797 (1 769) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 205 (2 441) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 34 (1 268) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -261 (1 071) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 776 (-3 479) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -607 (-586) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q3, 9 MÅNADER (januari-september 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 45 488 (47 822) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 15 339 (14 509) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 5 933 (5 657) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 064 (5 851) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 539 (2 514) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 501 (2 045) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 200 (-1 861) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -103 (720) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång, den 30 september, uppgick till 4 702 KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 524 KSEK.

 

Utdrag från VD HAR ORDET – ladda ner rapporten för att läsa hela VD HAR ORDET.

"Kentima har en alldeles särskild position på marknaden och utvecklar produkter med unik funktionalitet inom Automation och Säkerhet med hög kvalité som är mycket uppskattade av såväl systemintegratörer som slutkunder.

Under senare delen av Q2 märkte vi tydligt av en minskad efterfrågan, inom vissa kundsegment, en trend som fortsatte under Q3. Efterfrågan var framför allt svagare under semestermånaderna, juli-augusti, och detta gjorde att både koncernomsättningen och försäljningen av Egenutvecklade Produkter minskade under Q3 jämfört med föregående år. Under Q1-Q3 ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter till 18 276 (17 189) KSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år.

En av flera positiva signaler är att orderingången utvecklats betydligt mer positivt under senare delen av september och inledningen av Q4, och det gäller samtliga våra affärsområden. En annan positiv signal är att andelen av försäljningen som består av våra mjukvaror och mjukvarubaserade produkter ökade under både Q2 och Q3 jämfört med motsvarande perioder föregående år.

Bruttovinsten ökade under Q1-Q3 och uppgick till 22 577 (21 822) KSEK, en ökning med 755 KSEK jämfört med samma period föregående år och var den högsta bruttovinsten vi haft under perioden Q1-Q3. Under Q1-Q3 ökade EBITDA-resultatet med 4 procent till 6 064 (5 851) KSEK och EBIT-resultatet ökade marginellt och uppgick till 2 539 (2 514) KSEK.

Kvartalet har innefattat flera betydelsefulla händelser som jag tycker är tydliga tecken på alla de styrkor bolaget har och den konkurrenskraft våra produkter har. Även om vi på kort sikt kommer påverkas av det rådande konjunkturläget inom vissa branscher är min bedömning att vi har goda möjligheter att skapa en hög, långsiktig och uthållig tillväxt för våra Egenutvecklade Produkter, inom både Automation och Säkerhet. Vi ser också positivt på försäljningsutvecklingen inom Kundanpassade Styrsystem även om den också på kort sikt påverkas av rådande konjunkturläge."

Till Delårsrapport Q1-Q3, 9 månader, januari-september 2023>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: kent.nilsson@kentima.se

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2023 kl. 08:25 CEST.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVRN Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se

Annons