Pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2023 Nordax Bank AB

Publicerad

Höjdpunkter januari-mars 2023

(Föregående kvartal inom parentes)

 • Process inledd kring att ändra företagsnamnet till NOBA Bank Group AB (publ), godkännande för namnändring från FI erhölls under maj och namnändring är planerad att genomföras i juni
 • God tillväxt över alla produkter med starkt bidrag från Bank Norwegian under kvartalet, både avseende tillväxt och lönsamhet
 • Den totala utlåningen uppgick till 93,7 mdkr (88,8)
 • Privatlån och kreditkort uppgick till 77,7 mdkr (73,0)
 • Hypotekslån (bolån och kapitalfrigöringskrediter) uppgick till 16,1 mdkr (15,7), vilket utgjorde 17% av den totala utlåningen
 • Sparerbjudandet fortsatte växa och den totala inlåningen uppgick till 80,1 mdkr (77,1)
 • Rapporterat rörelseresultat uppgick till 439 MSEK (77) och det justerade rörelseresultatet uppgick till 608 MSEK (471) där ökningen drevs av växande utlåning, tillhörande räntenettotillväxt och ökad operativ effektivitet med tydligt positiva effekter från kombinationen av Nordax och Bank Norwegian
 • Gruppen har fortsatt att genomföra räntehöjningar för att reflektera den alltjämt högre räntemiljön

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick per 31 mars 2023 till 93,7 mdkr (88,8 mdkr 31 december 2022). Valutajusterat bidrog samtliga marknader och produkter till volymökningen där den norska filialen Bank Norwegian gav ett starkt bidrag till tillväxten.

Affärsutveckling privatlån och kreditkort

Under inledningen av 2023 uppvisade portföljen med privatlån och kreditkort en god tillväxt. Den totala volymen privatlån och kreditkort uppgick per 31 mars 2023 till 77,7 mdkr (73,0 mdkr 31 december 2022).

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen under det första kvartalet har påverkats av de fortsatt allmänt stigande räntenivåerna i samhället men portföljen uppvisar ändock en ökning där den totala bolåneportföljen uppgick till 7,1 mdkr per den 31 mars 2023 (6,9 mdkr per den 31 december 2022). Portföljtillväxten för det första kvartalet påverkades negativt av en svagare norsk krona.

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Portföljen har, i linje med tidigare historiska perioder, fortsatt att utvecklas väl under inledningen av 2023 och uppvisar en stabil nyutlåning. Marknaden för kapitalfrigöringskrediter har en god utvecklingspotential och SHP har ett starkt varumärke inom kundgruppen med ett fortsatt stort kundintresse. Den totala volymen kapitalfrigöringskrediter uppgick till 9,0 mdkr per 31 mars 2023 (8,8 mdkr 31 december 2022).

Resultat januari-mars 2023

(Föregående kvartal inom parentes)

 • Rörelseresultatet uppgick till 439 MSEK (77). Ökningen förklaras av fortsatt god tillväxt och ökning i räntenettot, minskade säljkostnader och att det fjärde kvartalet påverkades kraftigt negativt av transformationskostnader samt en nedskrivning av immateriella tillgångar hänförligt till Lilienthal Finance Ltd.
 • Då bankens resultat för närvarande i stor grad påverkas av transformationskostnader, initiala kostnader i Kontinentaleuropa och bokföringstekniska effekter rörande immateriella tillgångar främst hänförliga till förvärvet av Bank Norwegian följer ledningen också verksamheten utifrån ett justerat resultat där effekterna av dessa poster, och andra engångsposter, exkluderas. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 608 MSEK (471).
 • Räntenettot uppgick till 1 832 MSEK (1 781). Räntenettot ökade i huvudsak genom en växande utlåning.
 • Operativa kostnader uppgick till -390 MSEK (-662). Av kostnaderna utgjorde administrativa kostnader -367 MSEK (-436) varav -313 MSEK (-341) rörde underliggande verksamhet och -54 MSEK (-95) utgjorde transformationskostnader främst kopplade till integrationen av Bank Norwegian och pågående byte av banksystem inom Nordax. Operativa kostnader består i övrigt av, av- och nedskrivningar av materiella och övriga immateriella tillgångar och uppgick till -23 MSEK (-226) där minskningen främst förklaras av nedskrivning av immateriella tillgångar hänförligt till Lilienthal Finance Ltd om -201 MSEK i fjärde kvartalet.
 • Övriga rörelsekostnader består av marknadsföringskostnader samt säljkostnader kopplade till kreditkort och uppgick till -266 MSEK (-295). Minskningen beror främst på lägre försäljningskostnader relaterade till kreditkort.
 • Kreditförlusterna uppgick till -823 MSEK (-855), motsvarande 3,6 procent (4,0) av genomsnittlig utlåning. Kvartalet påverkades i hög grad av ytterligare avsättningar relaterade till lån i Steg 1 vilka ökade med -161 MSEK (-114) samt avsättningar för Kontinentaleuropa om -79 MSEK (-71).

Vid frågor kontakta gärna:

IR:

Mats Benserud, Head of Investor Relations, Nordax

Tel: +47 958 915 39

E-post: mats.benserud@nordax.se

Media:

Oliver Hofmann, Head of Communications & ESG, Nordax

E-post: press@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har strax över 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per 31 mars 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 93.7 miljarder kronor och inlåningen till 80,1 miljarder kronor

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl. 07.30 CEST.

Annons