Pressmeddelande

Bokslutskommuniké Quartiers Properties 2023

Publicerad

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för 2023.

EBITDA justerat för tidigare uppskrivningar av sålda lägenheter: 106,9 MSEK

 

januari – december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 329 790 (203 387) TSEK motsvarande en tillväxt med 62%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 55 225 (-7 208) TSEK motsvarande en förbättring med 62 433 TSEK jämfört med föregående år. EBITDA justerat för tidigare uppskrivningar av under perioden sålda lägenheter uppgick till 106 853 TSEK.
 • Intäkterna från operatörsverksamheten uppgick till 99 404 (89 116) TSEK motsvarande en tillväxt om 12%. Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 230 386 (114 271) TSEK och avser försäljning av 26 lägenheter i Hacienda Collection samt projektet Altura160 i Benahavís.
 • Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive avyttring av rörelsefastigheter uppgick till 94 328
  (30 592) TSEK.
 • Bruttoresultatet förbättrades med 64 678 TSEK och uppgick till 63 249 (-1 429) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6 628 (-41 923) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden 1 januari – 31 december 2023 uppgick till 0,11 (-0,79) SEK. 
 • Redovisat eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till 238 476 (240 380) TSEK.
 • Bolagets substansvärde per den 31 december 2023 uppgick till 280 865 (315 342) TSEK motsvarande 4,87 (5,47) SEK per aktie. Substansvärdet har justerats för preferensaktieägarnas andel av eget kapital motsvarande 81 238 TSEK, samt ackumulerad ej utbetald utdelning och dröjsmålsränta på ej utbetald utdelning om 26 268 TSEK motsvarande 3,88 SEK per preferensaktie.

 

Oktober – december 2023                                        

 • Det fjärde kvartalet noterade en nettoomsättning om 147 595 (36 032) TSEK. Av nettoomsättningen stod fastighetsförsäljning för 131 750 (20 283) TSEK varav försäljning av Altura 160 bidrog med 104 520 TSEK och lägenhetsförsäljning 27 230 TSEK. Intäkter från operatörsverksamheten uppgick till 15 845 (15 749) TSEK.  
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 51 907 (-7 541) TSEK varav realisationsvinst på försäljningen av Altura 160 utgjorde 62 318 TSEK.
 • Bolagets operativa kassaflöde inklusive fastighetsförsäljningar noterades till 33 959 (-465) TSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 55 317 (-3 945) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 28 778 (-18 339) TSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,50 (-0,32) SEK.

 

Väsentliga händelser under det TREDJE kvartalet

 • Den 4 oktober ingick bolaget ett samarbetsavtal med Nowonomics AB (publ) och dotterbolaget Nowo Fund Management AB avseende etableringen och marknadsföringen av gemensamma fastighetsfonder. Som en del av samarbetet investerar Quartiers Properties totalt 12,6 MSEK i Nowonomics AB via två riktade emissioner varav den första om 6,3 MSEK genomfördes i oktober.
 • Den 14 november slutfördes försäljningen av projektet Altura160 i Benahavís till Taylor Wimpey de España S.A.U. Köpeskillingen, omräknad till aktuell växelkurs, uppgick till motsvarande 104,7 MSEK och det redovisade resultatet uppgick till 62,3 MSEK.
 • Bolagets VD Marcus Johansson Prakt, som har lett bolaget sedan 2018, meddelade i december sin avgång. Marcus kvarstår som VD tills dess att en efterträdare är utsedd dock längst fram till 12 juni då uppsägningstiden löper ut. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari genomfördes den andra delen av investeringen i Nowonomics om 6,3 MSEK

 

VD har ordet

I takt med att jag avrundar min roll som VD, vill jag först och främst framhålla de betydande finansiella framgångarna vi uppnått under det fjärde kvartalet. Med en nettoomsättning på 147 595 TSEK, en EBITDA på 51 907 TSEK, och ett resultat före skatt på 42 234 TSEK, har vårt arbete och strategi tydligt visat sig vara framgångsrikt. Dessa siffror bekräftar vår starka position och vår förmåga att leverera exceptionellt värde till våra aktieägare.

 

Framåtblickande är jag entusiastisk över de målsättningar som nu ligger framför oss, mål som jag har fullt förtroende i att vår styrelse och organisation kommer att genomföra med framgång. Ett centralt fokusområde är att nyttja vår djupgående kompetens inom drift för att växa vårt fastighetsbestånd. Denna strategi är inte bara avgörande för att utöka vår verksamhet men också för att stärka vår marknadsposition.

 

Vidare är ambitionen att kapitalisera på vår framgång med Boho Club som varumärke genom att etablera Boho Club på nya, strategiska platser. Boho Club har etablerat sig som ett distinkt och eftertraktat varumärke inom lyxsegmentet, och expansionen av detta koncept kommer att vara en drivkraft för vår framtida tillväxt.

 

En annan spännande utveckling är vårt arbete med att erhålla nya byggrätter för Boho Club och Centro Forestal Sueco. Vår vision är att på dessa platser skapa upp till 300 nya rum, vilket inte bara skulle utöka vårt erbjudande utan även avsevärt öka vårt värde och attraktivitet på marknaden. Detta arbete speglar vår strategi att aktivt förvalta och utveckla våra fastigheter för att maximera deras potential och bidra till vår långsiktiga framgång.

 

Dessa målsättningar är en del av en större plan att fortsätta att driva Quartiers Properties framåt, att skapa hållbar tillväxt och att leverera ännu större värde till våra aktieägare och andra intressenter. Med de solida grundvalar vi lagt och de strategiska riktlinjer vi följer, är jag övertygad om att bolaget är väl positionerat för att möta framtiden med framgång.

 

När jag nu överlämnar stafettpinnen, gör jag det med ett stort förtroende för vår styrelse, vår ledning och alla våra medarbetare. Jag ser fram emot att se Quartiers Properties fortsätta att blomstra och uppnå nya framgångar.

 

Med en blick mot framtiden och med stort tack för en fantastisk tid tillsammans,

 

Marcus Johansson Prakt
Verkställande direktör

 

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 08:00.

Vid eventuella frågor:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 40 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

Annons